Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Επιμελητήριο ΛευκάδοςΔιαχειριστική
Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του ότι κατόπιν έντονων
πιέσεων της επιμελητηριακής κοινότητας αποφασίστηκε η τροποποίηση του
Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο 9 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης»
αντικαταστάθηκε και πλέον η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων
επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2015.

Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.6.2015
από πλευράς δικαιούχου αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης ή αίτημα
τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της
ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης