Διαγωνισμός του Δήμου Λευκάδας για προμήθεια καυσίμων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμ.: 9472

Ο Δήμος Λευκάδας, διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015.

Για την προμήθεια καυσίμων, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και ελαιoλιπαντικά.

 

Χρόνος, Τρόπος παράδοσης:

Α. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:

α) βενζίνη αμόλυβδη (CPV 09132100−4) 30.700 λίτρα,

β) πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100−8) 187.000 λίτρα

γ) πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100−5) 127.400 λίτρα

Σύνολο: 345.100 λίτρα

Δαπάνη καυσίμων: 300.977,300 €,

ΦΠΑ 23%: 69.224,779 €,

Σύνολο: 370.202,079 €.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31−12−2015, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Β. Τα ελαιολιπαντικά, για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, θα παραδοθούν σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Λευκάδας, στην αποθήκη του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη ελαιολιπαντικών είναι:

Κατηγορία Ειδών: Λάδια − βαλβολίνες − αντιβακτηριακό − adblue − υγρά φρένων − γράσα:

Σύνολο ποσοτήτων: 4.569

Δαπάνη Ελαιολιπαντικών: 25.532,00 €,

ΦΠΑ 23%: 5.872,36 €,

Σύνολο: 31.404,36 €.

Σύνολο δαπάνης καυσίμων και ελαιολιπαντικών:

326.509,300 €,

ΦΠΑ 23%: 75.097,139 €,

Σύνολο: 401.606,439 €.

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού έτους 2015 εκάστου φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις.

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Ειδικότερα, στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση υγρών καυσίμων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06−07−2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: Παρασκευή 10−07−2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 26−05−2015.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στη διακήρυξη.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες Κατηγορίες και για μία ή περισσότερες Ομάδες, αλλά για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε Ομάδας.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 3.265,09 € και αφορά προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων και ελαιολιπαντικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, θα προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το πο− σοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.lefkada.gov.gr και www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες επί των όρων της Διακήρυξης: Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ΑΦΜ: 997916281, Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ΕΔΡΑ: ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ και Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ,

Τ.Κ.: 31100, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2645360542, 2645360610,

ΦΑΞ: 2645360586.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη μορφή):

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ − Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΚΑΙ Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ,

Τ.Κ.: 31100

Λευκάδα, 20 Μαΐου 2015

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ