ΙΚΑ: 150.000€ για Δημοσιεύσεις στον Τύπο

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, αναζητώντας συνεργάτη ο οποίος θα αναλάβει τις δημοσιεύσεις στον Τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης των αγγελιών και ανακοινώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ.

Από το BusinessNews

Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έχει οριστεί η 15/6/2015. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Επισημαίνεται πως η συνολική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται στο ένα έτος, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για ακόμη ένα έτος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.