ΟΤΑ: Tι αλλάζει για εργαζόμενους και αιρετούς με τις τροπολογίες του ν/σ Κατρούγκαλου

Από την Αυτοδιοίκηση

Δραστικές είναι οι αλλαγές που έρχονται για εργαζόμενους και αιρετούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τις συνολικά 25 τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

Με τροπολογία προβλέπεται «παύση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων εναντίον αιρετών των ΟΤΑ, σε περίπτωση μη άσκησης ένδικων μέσων», δηλαδή σε υποθέσεις πρωτοβάθμιας δικαίωσης υπαλλήλων των δήμων από δικαστήρια.
Επιπρόσθετα, μέσω άλλης τροπολογίας, αναφέρεται: «Καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν σε εφαρμογή μνημονιακών υποχρεώσεων».
Ειδικότερου ενδιαφέροντος είναι άλλη τροπολογία σύμφωνα με την οποία, πέραν της προβλέψεως για «κατ’ εξαίρεση προηγούμενης έγκρισης, προσλήψεων για συμβάσεις έως οκτώ μηνών σε ΟΤΑ για “κατεπείγουσες ανάγκες”», υπάρχει και η ακόλουθη πρόβλεψη: «Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των περιφερειών, καθώς και τα επιδόματα ευθύνης τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, μετά την 1.1.2012 και έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υπογραφεί και έχουν καταβληθεί νομίμως».
Ειδικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι άλλη τροπολογία για «δανειοδότηση ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Αφορά ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού «που αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους».

Εκτός από τους δημάρχους, ειδική μνεία γίνεται και για τις Περιφέρειες: Με τροπολογία δίδεται «η δυνατότητα σε περιφερειάρχες για το πρώτο έτος της θητείας τους να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα».

Τόσο στον χώρο της Τ.Α. όσο και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, αναφορικά με εργασιακά ζητήματα συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού υπήρξαν τροπολογίες όπως:

«Παράταση συμβάσεων προσωπικού δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών ώς το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς».
«Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες ΟΤΑ» με απόφαση μόνο του υπουργού Εσωτερικών.
«Αναγνώριση εργασιακής σχέσης εργαζομένων με σχέση ΙΔΑΧ σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης. Τυχόν πράξεις λύσης εργασιακής σχέσης εργαζομένων ανακαλούνται υποχρεωτικώς από τον χρόνο που ίσχυσαν» (6 βουλευτές).
Πρόβλεψη για ευεργέτημα – δικαίωμα της λήψης επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας σε υπαλλήλους και ΟΤΑ σε παραμεθόριες περιοχές.