Προκήρυξη διαγωνισμού για Ανακατασκευή Κτιρίου Γραμμής Πτήσεων και Φυλακίου Πύλης Δαπέδου Α/φων FOB Ακτίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)

Αριθμ. Διακ. 2152/15

1. Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Ν. 3669/2008, άρθρο 3, περιπτ. α) για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου Γραμμής Πτήσεων και Φυλακίου Πύλης Δαπέδου Αφων FOB Ακτίου» (ΠΡ− 170N), προϋπολογισμού 217.900,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού 184.371,59 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα ˜15%), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 29.988,41 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα ˜15%) καθώς και απολογιστικές εργασίες (δαπάνη ειδών κιγκαλερίας) προϋπολογισμού 3.540,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%).

2. Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: (1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), εφόσον ανήκουν στην:

(α) Κατηγορία Οικοδομικών Έργων και στις τάξεις από την Α2 και άνω (έως και την 7η) καθώς και

(β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και στις τάξεις από την Α1 και άνω (έως και την 7η).

(2) Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω 2.α.(2) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (1), (2) και (3) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 − 2 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2γ περ. ββ) του Ν. 4281/2014, υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικώνεπιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ.

δ. Όλες οι συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στους ειδικούς πίνακες του Υ.ΕΘ.Α. για ανάληψη έργων ΝΑΤΟ−ΟΧΥΡΩΣΗΣ−ΑΠΟΡΡΗΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.δ. 378/1987.

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή την 16η Ιουνίου 2015 (16−6−15), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Δημοπρασιών της ΥΠΕΠΑ, οδός Δημητρί ου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το συνδυασμό των συστημάτων: (α) «Με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 και (β) «Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών», του άρθρου 9 του Ν. 3669/2008.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.358,00 ευρώ, (2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας), με ισχύ τουλά− χιστο επτά (7) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν τα τεύχη της μελέτης (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ) από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού του Υ.ΕΘ.Α. (Λεωφ. Μεσογείων 227−231 Χολαργός, ΤΚ 15561, Αθήνα, τηλ. 210−6598664), από την Τετάρτη 27−5−15 έως και την Πέμπτη 11−6−15, κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 11:00−13:00 καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο των 50,00 ευρώ. Για την αγορά των τευχών απαιτείται η επίδοση στην Υπηρεσία εξουσιοδότησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε αυτόν που θα αγοράσει το τεύχος.

6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων έργων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα (τύπου Β), σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση αυτού, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 67/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210−6593838, αρμόδιος χειριστής για επικοινωνία Πέτρος Ιωαννίδης.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ. Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015

Ο Διοικητής

ΔΗΜ. ΡΑΛΛΗΣ