Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Καθαριότητα του Γ. Νοσοκομείου Λευκάδος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμ. 2552

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας έχοντας υπόψη την αριθμ. 3η −23/4/2015 (θέμα 14ο) απόφαση του ΔΣ:

Επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – Καθαρισμός Νοσοκομείου» / CPV: 90911200−8, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 90.134 € έως 31/1/2016 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15−5−2015 ημέρα Παρασκευή.

Η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Λευκάδα, 28 Απριλίου 2015

Ο Διοικητής

Ι. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ