Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ολοκλήρωση του Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων Νυδριού

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθμ. 8293

Ο Δήμος Λευκάδας διακηρύττει ότι την 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Διοικητήριο Λευκάδας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα:: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, N. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.δ. 334/2000, Π.δ. 609/ 1985, Π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 296337 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 230.632,53 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 76.708,77 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τα τεύχη δημοπράτησης με ημερομηνία θεώρησης 19−12−2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, ανέρχεται στο ποσό των 307.341,30 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 400.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Λευκάδας (Διοικητήριο Λευκάδας Τ.Κ. 31100), μέχρι τις 20−05−2015. (ημερομηνία).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πρότυπο υπόδειγμα τύπου Β (ΦΕΚ 664 Β΄/ 21−4−2015).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.505 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Λευκάδας Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 − 2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και 25% από Εθνική Δαπάνη (Κωδικός ΣΑΕ0758/ 2010ΣΕ7580080).

Προκαταβολή δεν μπορεί να χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λευκάδας, αρμόδιοι υπάλληλοι Ασπασία Σούνδια και Μαρία Τριτσαρώλη (τηλ.: 2645360529 − 60528 Φαξ: 2645360608), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λευκάδα, 5 Μαΐου 2015

Ο Δήμαρχος

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ