8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2015

 
 

Εισηγήσεις σχετικά με την ασφαλτόστρωση οδόν στην περιοχή των Περιβολιών και τη διαγραφή χρεών από Τέλη Ύδρευσης, περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη του 8ου για το 2015 Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε την πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  8ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις   20 Μαΐου    2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 61.842,44 € με ΦΠΑ.

Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (σχετ. η αριθ. 85/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

              Εισηγητής: Μάρκος  Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για εξώδικη επίλυση διαφοράς και υπογραφή πρακτικών συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της εταιρείας με την επωνυμία «Γκέκα Λαμπρινή & ΣΙΑ Ε.Ε.» (σχετ. η αριθ. 92/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της με αριθ. 91/2015 απόφασης Δ.Σ. Λευκάδας.

               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Aπόφαση Δ.Σ  για έγκριση δαπάνης  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

               Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:Aπόφαση Δ.Σ για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

                Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος,  Αντιδήμαρχος   

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή αιτήματος του κ. Ανδρέα Κατωπόδη για την τοποθέτηση των προτομών των αδελφών Πάνου & Μήτρου Γιαννούλη σε δημοτικό χώρο.

              Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.