Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  11ης/2015  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και την αριθ. 7079/25.2.15 εγκύκλιο Υπουργείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 23 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣEIΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 1.000.000 €, του Μέτρου 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 176251.

Εισηγητές:   Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 7883/12.06.2015 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) λήγει στις 31/12/2015. Μέχρι την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τόσο το φυσικό, όσο και το οικονομικό αντικείμενο των σχετικών έργων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

        

       Κοινοποίηση:                                                                                

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.