Τα θέματα του επερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  12ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις  2 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης κτηματογράφισης δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου.

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο :   Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση   προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας  με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για την εκτέλεση του έργου « Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας».

                  Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αλλαγές  στην προγραμματική σύμβαση του   Δήμου Κέρκυρας με το Δήμο Λευκάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στο πρόγραμμα ΟΣΑΜΝ.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο (βραχυχρόνιες άδειες).

Εισηγητής:   Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατειών Σχεδίου Πόλης Επέκτασης (ΚΧ331 & ΚΧ73Α )», προϋπολογισμού 195.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6οΑπόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2015.

Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑ Δ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.

                  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ         

ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ