59.800€ από την Π. Ι. Ν. για διαφημιστική προβολή σε μέσο παγκοσμίου εμβέλειας

Κείμενο από την απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις διευκρινίσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Τουριστικής Προβολής Π.Ι.Ν., κ. Σπυρίδωνος Γαλιατσάτου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την διεξαγωγή Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου με
αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ», του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013», και τη διεξαγωγή αυτού, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους: Τρόπος επιλογής αναδόχου: Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αντικείμενο του έργου θα είναι η ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά σε διαδικτυακή καμπάνια (online), σε ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα παγκόσμιας προβολής και εμβέλειας και σε δημιουργία διαφημιστικών πλαισίων προβολής ηλεκτρονικών πανό (banners), για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από τον ανάδοχο μέσα στη δική του ιστοσελίδα.

Στόχο αποτελεί η προσέγγιση ενός δυναμικού κοινού που απαρτίζεται από διεθνείς ταξιδιώτες. Η ως άνω καμπάνια θα είναι επικεντρωμένη στην προσπάθεια ποιοτικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και θα εστιάζει σε μορφές που εμπλουτίζουν και αναβαθμίζουν την αξία της τουριστικής εμπειρίας και προσφοράς των νησιών.
2) Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού, που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δείτε το αρχείο εδώ.