Ανακοίνωση της ΔΕΠΟΚΑΛ για τους Παιδικούς Σταθμού

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στα πλαίσια  της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καλούνται οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους σταθμούς και το κόστος φιλοξενίας να βαραίνει το πρόγραμμα, να υποβάλλουν αίτηση από την 5/8/2015 εώς και 18/8/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Η’ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2015 και και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας courier.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Η Αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. Του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 4/8/2015.

Η Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αλ. Παπαναστασίου 33,

5ος όροφος- Τ.Κ. 41222,

Λάρισα

 

Επίσης τα δικαιολογητικά μπορούν  να προσκομιστούν στην ΔΕΠΟΚΑΛ (2645020260) του Δήμου Λευκάδας για ομαδική αποστολή. (Σημ. Ο φάκελος να είναι πλήρης).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλες οι μητέρες, μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσης τους , θα  υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

(Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ).

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 1. Βεβαίωση εργοδότη
 2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.

Β) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη, απαιτούνται:

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη
 3. Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα
 4. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος, εάν είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα.

Γ) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

 1. αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ
 1. αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης