Εισηγήσεις επί των θεμάτων του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθούν εισηγήσεις των θεμάτων 1 και 6 της σημερινής 14ης/15 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ώρα  15:00 στο Διοικητήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).

Δελτίο Τύπου από τον Δήμο Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 19/2015 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Η Επιτροπή Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας   με την υπ’ αριθ. 19/2015 απόφασή της προέβη στην  τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παρακαλούμε για την έγκριση της.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 5/15 συνεδρίασης

Της επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δήμου Λευκάδας

Στη Λευκάδα σήμερα Τετάρτη  01/07/2015 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητήριο) ήρθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 13513/25-06-15 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου, η οποία δόθηκε σε όλους

 

Παραβρέθηκαν  Απουσίαζαν
1.       Αθανάσιος Π. Περδικάρης  Πρόεδρος 1. κ . Κατωπόδη Ευανθία

Δημοτική Σύμβουλος

  2. κ. Γεωργάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

2. κ. Καββαδάς  Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

3. κ. Πολίτης Σπυρίδων

Δημοτικός Σύμβουλος

3. κ. Γράψας Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

4        κ. Μικρώνη Κωνσταντία

Δημοτική Υπάλληλος

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 5/15 συνεδρίασης της επιτροπής:

«Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας»

Ο πρόεδρος κος  Αθανάσιος Π. Περδικάρης  εισηγούμενος το θέμα είπε :

Με την υπ’ αριθ. 120/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου περί ίδρυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την υπ’ αριθ. 303/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε ο κανονισμός  λειτουργίας  του Κοινωνικού Παντοπωλείου που προηγήθηκε του  Ν.4071/2012  άρθρο 2 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των  Κοινωνικών Παντοπωλείων.

Με την υπ’ αριθ. 51/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου   τροποποιήθηκε  το  άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του  Κοινωνικού Παντοπωλείου ως προς την επιτροπή διαχείρισης.

Και λαμβάνοντας υπόψη

 • Την μέχρι σήμερα λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τις διαπιστώσεις τα προβλήματα και τα νέα κοινωνικά δεδομένα
 • Την εφαρμογή του Προγράμματος του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος.
 • Την ανάγκη βελτίωσης και επικαιροποίησης του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου

Εισηγούμαι  στην επιτροπή το παρακάτω σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας

ΣΧΕΔΙΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Άρθρο 1

Σκοπός Ίδρυσης

 1. Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Λευκάδας για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.
 2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Λευκάδας

Άρθρο 2

Έδρα, Κτήρια, Χώροι

 1. Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται η έδρα του Δήμου και στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό Θ. Στράτου (πρώην γυμνάσιο Θηλέων) .
 2. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του Δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

Άρθρο 3

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του Δήμου Λευκάδας:

α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης.

δ) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.

 1. Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185).
 2. Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 3. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά εξάμηνο (μοναχικά άτομα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα.
 4. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι δυνατή η λήψη κάθε άλλου μέτρου υποστήριξης αστέγων και απόρων.

Άρθρο 4

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 14 Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 732/12 τ.β.) και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών, καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 2. Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως:

α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων.

β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων.

γ) την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων.

δ) την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ε) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.

στ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές).

ε) την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους.

ζ) τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού και την Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Λευκάδας

η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 1. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται:

α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο Δήμο Λευκάδας. Εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα του Δήμου Λευκάδας

β) από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Λευκάδας

γ) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, Βοήθεια στο Σπίτι).

 1. Με απόφαση του Δημάρχου, ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου δέον να μετέχουν, εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
 2. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

Άρθρο 5

Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας,

β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας,

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Λευκάδας  και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

 1. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 2. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
 3. i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

-Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

-Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

-Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) και αντικειμενική αξία ακινήτων.

 1. ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

-Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.

-Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

-Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

-Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

-Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

-Σε περίπτωση που το μοναχικό άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

 1. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 4.000 χιλιάδες  ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

 

Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
Ένα (1) άτομο 4.000 ευρώ
Δύο (2) άτομα 5.500 ευρώ
Τρία (3) άτομα 7.000 ευρώ
Τέσσερα (4) άτομα 9.000 ευρώ
Πέντε (5) άτομα και άνω 12.000 ευρώ

 

Οικογενειακή Κατάσταση: Ηλικιωμένο άτομο χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.

Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρους ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνεκτιμώντας την αντικειμενική αξία της περιουσιακής κατάστασης

Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.

Ανεργία.

Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μοναχικό άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.
 2. Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων – δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους του εξαμήνου, των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης ανά εξάμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς. Το εξάμηνο παροχών καθορίζεται ως εξής:  εξάμηνο Ιανουάριος έως  Ιούνιος και  β΄εξάμηνο από Ιούλιο έως Δεκέμβριο.

 1. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα με έκθεση κοινωνικού λειτουργού στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, άμεσα και χωρίς χρονικούς περιορισμούς επιλογής των ωφελούμενων.

8.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξή αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

Άρθρο 6

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται 7μελής Επιτροπή Διαχείρισης, με τους αναπληρωτές τους περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.
 2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Δύο 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, μη αποκλειομένων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ) Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας

δ) Δύο  (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας.

ε) Ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ή Κοινωνικός Λειτουργός του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος «Διαύγεια».

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

β) Επιλέγει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό.

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου.ή εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45).
 2. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται δημοτικός υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.
 2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.
 3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) εξαμήνου. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.
 4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό.
 2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.
 3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
 4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου εξαμήνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της εξάμηνης περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανεγκριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.
 5. Δικαιούχος δύναται να απωλέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.

β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.

γ) Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις μηνιαίες παραδόσεις .

δ) Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώσει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

Άρθρο 9

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

 1. Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β) τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας

γ) οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Λευκάδας

 1. Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

Άρθρο 10

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

 1. Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

β) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

γ) Βιβλίο καταγραφής εξερχομένων ειδών

γ) Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο.

 1. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο μηχανογραφικό σύστημα.
 2. Οι δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακών της οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

 

Άρθρο 11

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο παρόν κανονισμός τροποποιείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης  της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει ο κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου που ψηφίστηκε με την αρ. 303/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού η επιτροπή  διαχείριση και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου εξέτασε κατ’ άρθρο το σχέδιο του κανονισμού

Ομόφωνα αποφασίζει

Και εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας και σύμφωνα με την εισήγηση.

Η απόφαση θα αποσταλεί  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 19/15

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     Τα μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ             

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6ο: «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση μελέτης με θέμα: ‘Ακτομηχανική μελέτη για την περιοχή Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Λευκάδας’.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γεώργιος Φίλιππας

Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’. Η αμμοληψία από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’ εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας’. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ0ΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Η ανωτέρω ΚΥΑ επιτρέπει την απόθεση άμμου στις ακτές της Λευκάδας, κατά την προβλεπόμενη στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα. Παράλληλα, θέτει ως πρόσθετο όρο την υποβολή πλήρη φακέλου «προκειμένου να αδειοδοτηθεί το δέον αντιδιαβρωτικό έργο κατά το άρθρο 12 του ν. 2971/2001», όπου προβλέπεται η εκπόνηση εμπεριστατωμένης ακτομηχανικής μελέτης. Η ύπαρξη ακτομηχανικής μελέτης αποτελεί εν γένει βασική προϋπόθεση για τη σύνταξη και την ωρίμανση μελέτης τεχνικών έργων προστασίας ακτών από τη διάβρωση.

Με την 11803/11-06-2015 σύμβαση ανατέθηκε στο μελετητή Αλέξανδρο–Χαράλαμπο Τσιάρα, Πολιτικό Μηχανικό (κάτοχος πτυχίου μελετών 11Α με αριθμό μητρώου Λιμενικών 25558) η εκπόνηση και σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Ακτομηχανική μελέτη για την περιοχή Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Λευκάδας» για την αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης της ακτής Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Λευκάδας. Επιστημονικός σύμβουλος ήταν ο Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεοφάνης Καραμπάς, ο οποίος και θα μας παρουσιάσει τη μελέτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη για την περιοχή Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Λευκάδας», που συντάχθηκε από το μελετητή Αλέξανδρο–Χαράλαμπο Τσιάρα, Πολιτικό Μηχανικό, με επιστημονικό σύμβουλο τον Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Θεοφάνη Καραμπά.

 1. Αντικείμενο ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας ανάθεσε στον Πολιτικό Μηχανικό – Ακτομηχανικό Αλ.-Χ Τσιάρα, την εκπόνηση της Ακτομηχανικής Μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης της ακτής Αγ. Ιωάννη Λευκάδας. Επιστημονικός σύμβουλος ήταν ο Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεοφάνης Καραμπάς.

Η δράση των κυματισμών και των κυματογενών ρευμάτων, σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις είχε σαν αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια κυρίως των τελευταίων ετών, την εμφάνιση έντονων φαινόμενων διάβρωσης στην ακτή του Αγ. Ιωάννη, καθώς και πρόκλησης καταστροφών στον παραλιακό δρόμο.

Η Ακτομηχανική μελέτη βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και περιλαμβάνει:

α. την προσομοίωση – κατανόηση των διεργασιών διάβρωσης της ακτής

β. προτάσεις αποκατάστασης και προστασίας της ακτής, με κατασκευή παράκτιων τεχνικών έργων.

 1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης στην ακτή Αγ. Ιωάννη Λευκάδας προτείνεται η τεχνητή αναπλήρωση της ακτής και η κατασκευή κυματοθραυστών, χαμηλής στέψης, για την περαιτέρω προστασία της.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

α. Τοποθέτηση αμμώδους υλικού διαμέτρου κόκκων 1 έως 2 mm,  d50 =1-2 mm,  με αρχικό πλάτος παραλίας Δyo=25 m, αρχική κλίση διατομής που διαμορφώνεται: 1:4  και απαιτούμενο όγκο υλικού αναπλήρωσης:  V=80 (m3/m). Το ύψος του παραλιακού αναβαθμού (berm) θα είναι ίσο με Β=1.5 m. 

β. Κατασκευή  τριών κυματοθραυστών χαμηλής στέψης, σε βάθος περίπου 7 m, σε απόσταση 120 m από την ακτή, μήκους  130 m, κλίση πρανούς 1:2.5, πλάτος στέψης 6 m και απόσταση μεταξύ τους 50m.