Παρατείνεται ο Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Λευκάδας

Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθμό συστήματος 11712 και αριθ.πρωτ. ιακήρυξης οικ.
53526/8374/ 05-06-2015

Δελτίο Τύπου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 506-26/21-07-2015 (Α”Α:6$ΗΤ7ΛΕ-4ΕΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με αριθμό συστήματος 11712 και αριθμ. πρωτ. διακήρυξης οικ. 53526/8374/05-06-2015. ως νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015 και ώρα 17:00. ως νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Προσφορών ορίζεται η 6η
Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΗΣ

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε τα βρείτε εδώ, εδώ και εδώ.