Τα θέματα της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις  13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

Δελτίο Τύπου από τον Δήμο Λευκάδας

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της από 17/12/1999 σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας.

                 Εισηγητές:   Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Μαυρέτα  Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου  Λευκάδας» – Ανάδοχος: Γεώργιος Λάππας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  του Σχεδίου Τουριστικής  Ανάπτυξης & Προβολής της Λευκάδας (σχετ. η αρ. 2/15 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας ).

Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ.  Προβολής & Ανάπτ. Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ ΑΚΤΗΣ «ΛΙΜΝΙ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ».

                 Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΥΣ» προϋπολογισμού 12.300,00 €.

   Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ, προϋπολογισμού 30.000,00 €.

                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ»  προϋπολογισμού 24.600,00€

    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου, ορισμό συντονιστή και αντικατάσταση μελών συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στο Δήμο Λευκάδας.

                Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.