Τα θέματα του επερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 19/15 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

                Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Κωνσταντία Μικρώνη, υπάλλ. Αυτ. Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.

   Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                    Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τεχν. Εργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

   Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Βρεττού Κων/να, υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δρόμων ως δημοτικών σύμφωνα με τα αρ. 729/28.4.15 και  1315/Φ.5.29.7/10.7.15 υπηρεσιακά  σημειώματα Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος  (σχετ. η αρ. 40/2015 απόφαση ΕΠΖ & η αρ. 122/15 απ. Δ.Σ.)

    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. επί υποβληθεισών ενστάσεων κατά της υπ΄αριθ. 166/2014 απόφασης Δ.Σ.

                                   Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης με θέμα «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                 Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Θεοφάνης Καραμπάς, καθηγητής Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για την  αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κούρτης Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

    ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ» προϋπολογισμού 12.100,00 €.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

   ΘΕΜΑ 9ο: . Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 319/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών στην 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

                 Εισηγητής:   Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

   ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή υπολοίπου 184.614,80 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ»

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων ακινήτων για χώρους στάθμευσης στη Δ.Ε. Ελλομένου.

 Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος