Τα πρακτικά της 25ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 25/15-07-2015
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 404-21/16.06.2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 404-21/16.06.2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και εγκρίνει την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού κατά το μέρος που αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης π) του εδαφίου ζ. του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007: «συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση» διότι η προσφυγή στην ηλεκτρονική διαπραγμάτευση εκτιμάται ότι θα αποβεί επίσης άγονη διαδικασία και την αντιμετώπιση του θέματος από την Περιφερειακή

Ενότητα Κεφαλληνίας είτε με:
α) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με τους ίδιους όρους του Διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το πρώτο σχετικό των έχοντας υπόψη),
είτε με:
β) Την προσφυγή στην αξιοποίηση της υπ’ αριθ. 4725/63595/9.6.2015 με ΑΔΑ: 7ΦΠΑ465ΦΘΗ-ΞΔΦ Απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κατανομή εποχικού προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής -Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015». Αρ. Αποφ. 482-25/15-07-2015

ΘΕΜΑ 2ο: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και την έγκριση των όρων της ανακοίνωσης για τη διενέργεια προχείρου διαγωνισμού για εργασίες ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι τρεις (3) ημέρες από την ανακοίνωση της Υπηρεσίας για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Αρ. Αποφ. 483-25/15-07-2015

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και την διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Αρ. Αποφ. 484-25/15-07-2015

Θέμα 4o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του έργου “Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου”.

Περίληψη: Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση το από 14- 07-2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών- Εργασιών και Αξιολόγησης προσφορών Π.Ε. Λευκάδας που αφορά την μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του έργου “Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου”, κάνει δεκτή την από 9-7-2015 (με αριθ. Πρωτ.65466/10504/10-7-2015) αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ -ΑΕ» και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια Υλικών Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου» για τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (22-07- 2015), δηλαδή μέχρι τις 20 Αυγούστου 2015, Αρ. Αποφ. 485-25/15-07-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ