Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Διονύσιου Δεβάρη

Αποκαλυπτήριο Προτομή Δεβάρη

Την Τετάρτη 19.08, στην πλατεία Μαρκά, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της στήλης αφιερωμένης στο δημοσιογράφο – θεατρικό συγγραφέα, Διονύσιο Δεβάρη. Στην τελετή χαιρέτισαν ο ανιψιός του Δ. Δεβάρη, κ. Παναγιώτης- Ερρίκος Δεβάρης, η εγγονή του, κ. Φωτεινή Βαχλιώτη και ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Κων/νος Δρακονταειδής.

 

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτιστικών στον πεζόδρομο, παράλληλο της Α. Σικελιανού. Επίσης, αντικαταστάθηκαν και επιδιορθώθηκαν φωτιστικά, μεταξύ άλλων, στην κεντρική αγορά και στην πλατεία Φοίνικα. Συνεχίζονται οι εργασίες για να τοποθετηθούν τα νέα παγκάκια σε πλατείες και κεντρικά σημεία στην πόλη της Λευκάδας (συνολικός αριθμός 40).

Συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή 21.08, εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της νέας αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015. Η συνεδρίαση κρίθηκε  κατεπείγουσα διότι: Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 74991/30549/14.08.15 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζητήθηκε από το Δήμο μας  η υποβολή του σχεδιασμού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/08/2015 και πρέπει κατεπειγόντως  να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη της σχετικής μελέτης. Επίσης απαιτείται η εγγραφή πιστώσεων σε νέους Κ.Α.Ε. και ενίσχυση άλλων  για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας, για την καταβολή προνοιακών  επιδομάτων κλπ.)

Ακολουθούν συνημμένες η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (200/2015) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (8ης/2015).

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ: 8ης/2015

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

 

Αριθ.Απόφασης:7/2015

 

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 17668/17-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Πρόσκληση επιδόθηκε:  στον κ.Γκογκάκη Γρηγόρη Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου , στον κ.Αρέθα Σπύρο Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών και στην κ.Αμαλία Φραγκούλη Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού και στον κ.Δημήτρη Βραχνουλα Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα  παρακάτω (8) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος

2.Νικητάκης Μάρκος                                                 1.Τριλίβας Χρήστος

3.Περδικάρης Αθανάσιος

4.Σέρβος Κων/νος

5.Κούρτης Φίλιππος

6.Κατηφόρης Χρήστος

7.Φίλιππας Γεώργιος

8.Γιαννιώτης Οδυσσέας

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ.Γρηγόρης Γκογκάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Λευκάδας, ο κ.Σπύρος Αρέθας Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών,  ο κ.Δημήτρης Βραχνούλας Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, και η κ.Αμαλία Φραγκούλη Προϊσταμένη Τμημ. Προγραμματισμού.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής, Σταματέλου Ανθούλα Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

 

ΘΕΜΑ 1ο Ημερήσιας Διάταξης:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας  2015”.

 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 ,63,76,86,266,267 του Ν.3852/2010

2) Τις διατάξεις του Π.Δ.185/07 ΦΕΚ 221/Α όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ 89/2011 ΦΕΚ 213/2011

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι,  η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

α)το έργο « Εργασίες αντιπυρικής πυροπροστασίας έτους 2015» ώστε στη συνέχεια να προγραμματιστεί έγκαιρα η  εκτέλεσή του και

β) «Εργα αγροτικής οδοποϊίας Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες πριν ξεκινήσουν βροχοπτώσεις.

Προτείνονται τα κάτωθι:

α)Ένταξη νέων έργων

– Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας έτους 2015 προϋπολογισμού 67.800,00 Ευρώ και

– Εργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών προϋπολογισμού 144.614,80 Ευρώ

και β) Τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου «Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς» από 214.115,82 Ευρώ σε 29.501,02 Ευρώ.

Το ποσό των 144.614,80 Ευρώ σύμφωνα με την αριθμ.171/2015 απόφαση του Δημοτικού Συβουλίου, προέρχεται από υπόλοιπο του έργου «Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς».

Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις, το Τεχνικό Πρόγραμμα  του Δήμου έτους 2015 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 25/2015  Συνεδρίασης

της Oικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 200/2015

 

 

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 17843/20-8-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα  με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος) 1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σέρβος Κων/νος 2. Σταματέλου Δήμητρα
3.Γιαννιώτης Οδυσσέας 3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Βλάχος Κων/νος 4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος 5.
6 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

 

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το  αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Σταματέλου Δήμητρα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναγράφονται στην υπ΄αριθ. 17843/20.8.15 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:

για το 1ο θέμα:

Προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το 2ο θέμα «Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015» είναι προαπαιτούμενη η ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και η αποδέσμευση πιστώσεων.

 

Για το 2ο θέμα:

 Το κατεπείγον προκύπτει γιατί:

Α. Τα κονδύλια πρέπει να απορροφηθούν άμεσα.

Β. Σύμφωνα με το το αριθ. 74991/30549/14.8.15 έγγραφο Π.Ι.Ν ζητήθηκε η υποβολή του σχεδιασμού των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/8/2015 και πρέπει κατεπειγόντως  να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη τις μελέτης .

Γ. Υπάρχουν  αυξημένες ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων τις υπηρεσίας καθαριότητας λόγω τις τουριστικής περιόδου που διανύουμε.

Δ. υπάρχουν αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των δημοτών στη Δ.Ε. Ελλομένου

Ε. Υπάρχει αυξημένη ανάγκη  έργων πυροπροστασίας λόγω τις θερινής περιόδου που διανύουμε.

ΣΤ. Υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστούν δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία του Δήμου.

Ζ. Πρέπει να καταβληθούν απρόσκοπτα  τα προνοιακά επιδόματα κατά την χρονική περίοδο από 1/7/15 έως 31/8/15 και γι΄αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι πιστώσεις των ανάλογων ΚΑΕ .

 

για το 3ο θέμα:

Το κατεπείγον προκύπτει ύστερα από το αριθ. 7883/12-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας- .Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης   Κοινοτικών  Πόρων- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. –  Μονάδα Β3,με το οποίο επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) λήγει 31-12-2015 και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου καθυστέρησε λόγω μη προσέλευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων τις 21-07-2015 (αριθ. 147/2015 απόφαση Ο.Ε.). Με την αρ. 178/2015 απόφαση Ο.Ε.  ορίστηκε  ημερομηνία δημοπράτησης  η 4η-08-2015. Την ημερομηνία αυτή  διεξήχθη κανονικά η δημοπρασία Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το από 4/8/15 πρακτικό τις επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον τις Συνεδρίασης και για τα τρία θέματα για τις λόγους που αναφέρονται.

 

ΘΕΜΑ 2ο τις ημερήσιας διάταξης τις αρ. 25ης/2015 κατεπείγουσας συνεδρίασης τις Ο.Ε.: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε

Ο Πρόεδρος τις Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

 • την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • το υπ’ αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
 • την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
 • τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 363/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 19/2015 απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 • την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 74/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 43634/4826/04-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 • την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 71967/7549/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 • Την 3η αναμόρφωση του προυπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. Έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 145/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθ. 86339/9205/23-7-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 • Την απόφαση 7/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με θέμα: « τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Του Δήμου Λευκάδας 2015».
 • την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή

 

Την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 30/7326.027 «Ανάπλαση Δημοτικής έκτασης οικισμού Καρυάς», μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111), ποσού 184.614,80 € για την δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:

 

 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.068 με τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών», με ποσό 144.614,80 ευρώ, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρεμβάσεις στο υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, λόγω εκτεταμένων φθορών και παλαιότητας του διευκολύνοντας παράλληλα τους κατοίκους στις αγροτικές εργασίες τους και βελτιώνοντας τη ζωή τους γενικότερα, κι επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.045 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης έργων συντήρησης και επισκευής λιμνοδεξαμενής Καρυάς», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η άρδευση των καλλιεργειών και η εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών της περιοχής.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.046 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης σχεδιασμού και αξιοποίησης καλλιεργειών στον κάμπο Καρυάς», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει ο κάμπος της Καρυάς για την τόνωση της οικονομίας του τόπου και του νησιού γενικότερα.

Β. Μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 28.920,00 ευρώ για τη δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α Εξόδων:

– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.069 με τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης     χωματουργικών παραλιακού δρόμου Πόντης-Βασιλικής», με ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεμβάσεις για λόγους ασφαλείας των πολιτών και του μεγάλου πλήθουςτων  επισκεπτών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.070 με τίτλο «Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων πεζοδρόμου έναντι Σικελιανού», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση λόγω τουριστικής περιόδου στον πλέον τουριστικό δρόμο της πόλης και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.047 με τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση και το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εντός του μηνός και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.048 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσάμμωσης ακτής Αη Γιάννη», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η μελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάμμωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.049 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας ακτής Αη Γιάννη», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η μελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάμμωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50/6012 με τίτλο « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» με ποσό 2.000,00 ευρώ γιατί η νεοσυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία είναι αναγκαίο, λόγω τουριστικής περιόδου, να εργάζεται πέραν του ωραρίου της.

 

Γ. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε 20/6211 με τίτλο « Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», μέσω αποθεματικου (Κ.Α.Ε 9111) ποσού  5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων

 • Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20/6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίες και για εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 5.000,00 ευρώ για τις ανάγκες αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης της υπηρεσίας καθαριότητας η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω τουριστικής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 

Δ.  Μεταφορά από τον Κ.Α Εξόδων 25/6253 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» », μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού 650,00 ευρώ για τη δημιουργία του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων

 

–  Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25/6279.001 «Εργασίες τοποθέτησης φρεατίων για πιεστικά Δ.Ε Ελλομένου» με ποσό 650,00 ευρώ επειδή καθίσταται αναγκαία η ομαλή υδροδότηση της περιοχής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

Ε. Πυροπροστασία

Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. Εξόδων  30/7326.006 με τίτλο «Πυροπροστασία 2015» μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσό 112.800,00 για τη δημιουργία και την ενίσχυση των κατωτέρω Κ.Α.Ε

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε 70/6263,003 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων για πυροπροστασία» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες συντήρησης των οχημάτων και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6641,003 «Προμήθεια καυσίμων για πυροπροστασία» με το ποσό των 7.000,00 ευρώ γιατί και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6699,008 «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω περιόδου και επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7131,001 «Προμήθεια μηχανημάτων δασοπροστασίας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.012 «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων κατοικιών εντός πόλης και οικισμών» με το ποσό των 8.000,00 ευρώ για την ασφάλεια της πόλης και των οικισμών και επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.013 «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» με το ποσό των 67.800,00 ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

ΣΤ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε.  30/7425.016 « Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών Δ.Ε Λευκάδας» με το ποσόν των 19.000,00 ευρώ λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό:

Το ανωτέρω ποσό των 19.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου:

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7333.038 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Παλαιοκατούνης Τ.Κ Νεοχωρίου », με ποσό 3.000,00 ευρώ γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του οικισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.050 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών – κατεδαφίσεων», με ποσό 7.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.051 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών – κατεδαφίσεων», με ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.020 με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά το σχεδιασμό έργων υποδομής αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών- κατεδαφίσεων και οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ Δ. Λευκάδας», με ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.021 με τίτλο «Απομάκρυνση οικοδομικών υλικών από χώρο Πνευματικού Κέντρου», με ποσό 1.000,00 ευρώ λόγω υλοποίησης στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων με κορύφωσή τους την περίοδο που διανύουμε, για τις οποίες απαιτείται ο ευπρεπισμός του.

 

Ζ.  Ενίσχυση των κωδικών προνοιακών επιδομάτων     

Προκειμένου να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόματα κατά τη χρονική περίοδο 1/7/2015 – 31/8/2015 απαιτείται η ενίσχυση κωδικών με λήψη ποσών από άλλους κωδικούς όπως κατωτέρω:

 • Από τον Κ.Α 15/6741.007 «Επίδομα ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών» λαμβάνουμε ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.008 « Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου»
 • Από τον Κ.Α 15/6741.006 «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» λαμβάνουμε ποσό 2.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.005 « Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς- τετραπληγικούς – ακρωτηριασμένους»
 • Από τον Κ.Α 15/6741.004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» λαμβάνουμε ποσό 8.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.002 « Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS»

 

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεματικό Κ.Α.Ε. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 199.716,03 ευρώ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:

– Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.

      – Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα  αποφασίζει:

Την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως κατωτέρω:

Α. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 30/7326.027 «Ανάπλαση Δημοτικής έκτασης οικισμού Καρυάς», μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111), ποσού 184.614,80 € για την δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:

 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.068 με τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών», με ποσό 144.614,80 ευρώ, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρεμβάσεις στο υφιστάμενο αγροτικό οδικό δίκτυο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, λόγω εκτεταμένων φθορών και παλαιότητάς του διευκολύνοντας παράλληλα τους κατοίκους στις αγροτικές εργασίες τους και βελτιώνοντας τη ζωή τους γενικότερα, κι επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.045 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης έργων συντήρησης και επισκευής λιμνοδεξαμενής Καρυάς», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η άρδευση των καλλιεργειών και η εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών της περιοχής.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.046 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης σχεδιασμού και αξιοποίησης καλλιεργειών στον κάμπο Καρυάς», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει ο κάμπος της Καρυάς για την τόνωση της οικονομίας του τόπου και του νησιού γενικότερα.

 

Β. Μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 28.920,00 ευρώ για τη δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α Εξόδων:

– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.069 με τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης     χωματουργικών παραλιακού δρόμου Πόντης-Βασιλικής», με ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεμβάσεις για λόγους ασφαλείας των πολιτών και του μεγάλου πλήθους των  επισκεπτών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.070 με τίτλο «Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων πεζοδρόμου έναντι Σικελιανού», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση, λόγω τουριστικής περιόδου, στον πλέον τουριστικό δρόμο της πόλης και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.047 με τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση και το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εντός του μηνός και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.048 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προσάμμωσης ακτής Αη Γιάννη», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η μελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάμμωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.049 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας ακτής Αη Γιάννη», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η μελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάμμωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50/6012 με τίτλο « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» με ποσό 2.000,00 ευρώ γιατί η νεοσυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία είναι αναγκαίο, λόγω τουριστικής περιόδου, να εργάζεται πέραν του ωραρίου της.

 

Γ. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε 20/6211 με τίτλο « Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», μέσω αποθεματικου (Κ.Α.Ε 9111) ποσού  5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων

 • Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20/6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίες και για εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με ποσό 5.000,00 ευρώ για τις ανάγκες αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω τουριστικής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Δ.  Μεταφορά από τον Κ.Α Εξόδων 25/6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού 650,00 ευρώ για τη δημιουργία του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων

–  Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25/6279.001 «Εργασίες τοποθέτησης φρεατίων για πιεστικά Δ.Ε Ελλομένου» με ποσό 650,00 ευρώ επειδή καθίσταται αναγκαία η ομαλή υδροδότηση της περιοχής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

Ε. Πυροπροστασία

Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. Εξόδων  30/7326.006 με τίτλο «Πυροπροστασία 2015» μέσω αποθεματικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσό 112.800,00 για τη δημιουργία και την ενίσχυση των κατωτέρω Κ.Α.Ε

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε 70/6263.003 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων για πυροπροστασία» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες συντήρησης των οχημάτων και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6641.003 «Προμήθεια καυσίμων για πυροπροστασία» με το ποσό των 7.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6699.008 «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω θερινής περιόδου και επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7131.001 «Προμήθεια μηχανημάτων δασοπροστασίας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.012 «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων κατοικιών εντός πόλης και οικισμών» με το ποσό των 8.000,00 ευρώ για την ασφάλεια της πόλης και των οικισμών και επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.013 «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» με το ποσό των 67.800,00 ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

ΣΤ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε.  30/7425.016 « Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών Δ.Ε Λευκάδας» με το ποσόν των 19.000,00 ευρώ λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό.

Το ανωτέρω ποσό των 19.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου:

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7333.038 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Παλαιοκατούνης Τ.Κ. Νεοχωρίου », με ποσό 3.000,00 ευρώ γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του οικισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.050 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών – κατεδαφίσεων», με ποσό 7.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.051 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών – κατεδαφίσεων», με ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.020 με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά το σχεδιασμό έργων υποδομής αποκατάστασης ανενεργού λατομείου Καβάλου με χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών- κατεδαφίσεων και οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ Δ. Λευκάδας», με ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.021 με τίτλο «Απομάκρυνση οικοδομικών υλικών από χώρο Πνευματικού Κέντρου», με ποσό 1.000,00 ευρώ λόγω υλοποίησης στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορύφωσή τους την περίοδο που διανύουμε, για τις οποίες απαιτείται ο ευπρεπισμός του.

 

Ζ.  Ενίσχυση των κωδικών προνοιακών επιδομάτων     

Προκειμένου να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόματα κατά τη χρονική περίοδο 1/7/2015 – 31/8/2015 απαιτείται η ενίσχυση κωδικών με λήψη ποσών από άλλους κωδικούς όπως κατωτέρω:

 • Από τον Κ.Α 15/6741.007 «Επίδομα ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών» λαμβάνουμε ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.008 « Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου»
 • Από τον Κ.Α 15/6741.006 «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» λαμβάνουμε ποσό 2.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.005 « Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς- τετραπληγικούς – ακρωτηριασμένους»
 • Από τον Κ.Α 15/6741.004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» λαμβάνουμε ποσό 8.000,00 ευρώ το οποίο μεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.002 « Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS»

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεματικό Κ.Α.Ε. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 199.716,03 ευρώ.»

Η παρούσα απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 200/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                            Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη         

 

 

          ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ