Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και την αριθ. 7079/25.2.15 εγκύκλιο Υπουργείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

Εισηγητές:   Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 74991/30549/14.08.15 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζητήθηκε από το Δήμο μας  η υποβολή του σχεδιασμού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/08/2015 και πρέπει κατεπειγόντως  να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Επίσης απαιτείται η εγγραφή πιστώσεων σε νέους Κ.Α.Ε. και ενίσχυση άλλων  για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας, για την καταβολή προνοιακών  επιδομάτων κλπ.)

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ