Πρόσκληση στη 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  15ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 10 Αυγούστου  2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση Δ.Σ.  επί υποβληθεισών ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθ. 166/2014 απόφασης Δ.Σ. (σχετ. η αρ. 167/2015 απόφαση Δ.Σ. )

                                    Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος, Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τους πίνακες της κυρωμένης με την υπ’ αριθ. 4537/1997 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας πράξη εφαρμογής, Νικιάνας-Επισκόπου-Σωτήρως, για τη διάνοιξη των οδών Νο 41-Νο 42-Νο 43.

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος, Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών  Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015»

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Κατασκευή υποδομών νέου νοσοκομείου»

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

                          Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος , Βρεττού Κων/να, υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του ΝΠΔΔ «Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί -Παιδεία–Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης Πρόεδρος  ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος  ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  2η αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2015 και ψήφιση των πιστώσεων.

                                    Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος Πν. Κέντρου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας

Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης  και Προβολής   Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ  11ο:  Τροποποίηση της αριθ. 170/15 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση μελών στην 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγητής:  Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2015.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμμωση ακτής Παράδεισος Λυγιάς»

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμμωση ακτής στο λιμάνι Νικιάνας»

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,  προϋπολογισμού 313.800,13 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,  προϋπολογισμού 114.135,14 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ «ΜΑΡΚΟΙ»  Δ.Δ.  ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού   157.579,46 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό κλιμάκωσης στα πρόστιμα της υπαίθριας διαφήμισης (σχετ. η αρ.189/15 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή ποσού λόγω λάθους υπολογισμού τέλους 0,5%.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος των υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Βαρτελάτο Παναγιώτη.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.