Τα θέματα της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  17ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 31 Αυγούστου  2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών Αγγελικής Καλλέργη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 127/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09)

                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας  Όλυμπου Παρασκευά κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 127/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09)

                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Λ.

                               Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης & διάθεσης πίστωσης για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Λευκάδας.

                                Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής: Πάνος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του  Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»

                                Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 42/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», σχετικά με την αποδοχή δωρεάς.

                                Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                                Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μισθώματος χώρου στέγασης ιχθυοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής Επισκόπου».

                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής «Άρμενο» Περιγιαλίου».

                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ