Υποχρέωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Επιμελητήριο Λευκάδος

Υποχρέωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ  του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ. αριθμ. 79752/30-12-2014  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) η καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις καθώς και τους λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, Συνεταιρισμοί ΠΕ, Ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες, κτλ) εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Η καταχώριση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessportal.gr)  από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης.

Η καταχώριση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής.

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης