2.323.660 ευρώ σε δράσεις της Π.Ι.Ν. για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων

2.323.660 ευρώ σε δράσεις της Π.Ι.Ν. για την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων | Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Mε την έκδοση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των δύο πρώτων Προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος σηματοδοτείται η ουσιαστική έναρξη υλοποίησης του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ).

Και οι 2 προσκλήσεις εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΠΕΠ «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων».
Η πρώτη  Πρόσκληση που αφορά στην «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το Σχολικό έτος 2015-2016» απευθύνεται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ) ως δικαιούχο της πράξης και προβλέπει την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ  για το έτος 2015-2016 ως εξής:

Α) σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) στην Περιφέρεια  Ιονίων νήσων, με προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.788.165 € , και

Β) σε Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με Αναπηρία και σε Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.), με . προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης               338.795 €. 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργα ή εργαζόμενα). Ο δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ) θα κάνει τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τον ωφελούμενο μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου.

Η πράξη αυτή συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειαςσε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους ώστε, μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

Η δεύτερη Πρόσκληση αφορά την «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016» απευθύνεται στην δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και προβλέπει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών AμεΑ λόγω κινητικών ή άλλων αναπηριών, κ.λ.π. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικούς Νοσηλευτές)» στις σχολικές μανάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στόχος της πράξης είναι η καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ενώ ο προϋπολογισμός της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 196.700€. 

Και οι 2 πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι η Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και η Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών αποτελούν στόχους άμεσης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όπως αποτυπώθηκαν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.