Η εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου Στάθη Βλάχου σχετικά με την έγκριση της μελέτης του ΧΑΔΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη: Μεταφορά –εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ ΠΡΟΥΠ: 666.666,66 Ευρώ

Απόφαση για αίτημα τροποποιησης της 172457/ 11-10-2011 πράξης ένταξης.

Με κωδικό ΜΙS 355275 στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου λευκάδας».

 

Ο ΧΑΔΑ στη θέση «Αλυκές Λευκάδας» βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή στα ανατολικά όρια της Λευκάδας και σε άμεση γειτνίαση με τον πρόσφατα αποκατεστημένο ΧΑΔΑ έκτασης 147 στρ. (2010) και την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της πόλης.  Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λευκάδας και καταλαμβάνει έκταση 40 στρ. οριζοντιογραφικά.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έκταση ρυπασμένης επιφάνειας

Η συνολική έκταση του γηπέδου του υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ είναι 40 στρέμματα.  H αποκατάσταση του χώρου με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπάρχοντος   Χ.Α.Δ.Α. συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και προβλεπόμενων εναποθέσεων εως το 2016  αφορούν:

  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής απορριμμάτων από την συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α.

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες μετακίνησης των υφιστάμενων απορριμμάτων όγκου 45.000 μ3 που βρίσκονται στο προβλεπόμενο χώρο εγκατάστασης του εργοστασίου ανακύκλωσης (ΜΟΠΑΚ) και των προβλεπόμενων αποθέσεων εως το 2016 στον υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων περιλαμβάνουν την εργασία μετακίνησης των υφιστάμενων αποθέσεων από όλα τα σημεία που δεν ανήκουν στην οριοθετημένη περιοχή της αποκατάστασης και της τοποθέτησής τους με κατάλληλες κλίσεις στην περιοχή αποκατάστασης.

Επίσης θα εναποτεθεί και ο προβλεπόμενος για το 2016 όγκος απορριμμάτων.

Τα απορρίμματα που αναδιευθετούνται, όσο και αυτά που είναι διεσπαρμένα και μεταφέρονται στον κύριο όγκο του Χ.Α.Δ.Α., θα συμπιέζονται πολύ καλά από τα μηχανήματα του Αναδόχου, με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια.  Οι τελικές διαμορφωμένες κλίσεις σε όλους τους ΧΑΔΑ θα είναι 3 (οριζόντια):1 (κατακόρυφα).

  • Κατασκευή έργων στεγανωτικής τελικής επικάλυψης:

Μετά τη διαμόρφωση των ενιαίων κλίσεων η στεγάνωση της επιφάνειας και η επικάλυψή τους γίνεται με επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, διαμόρφωση απορριμματικού αναγλύφου τοποθέτηση γεωυφάσματος ,συνθετικής γεωμεμβράνης για τη στεγανοποίηση των ΧΑΔΑ ,αποστραγγιστική στρώση για την προστασία των πρανών  και τελική στρώση επιφανείας ύψους 20cm.

Εισηγούμαι,

  1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
  2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

3.Την τροποποίηση της πράξης ενταξης του παραπάνω έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

–  Άρθρα 2, 3 & 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)»

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ