Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μελέτης του ΧΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  19ης/2015  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και την αριθ. 7079/25.2.15 εγκύκλιο Υπουργείου  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης με θέμα «Μεταφορά-εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» προϋπολογισμού 666.666,66 € και για αίτημα τροποποίησης της αρ. 172457/11-10-2011 πράξης ένταξης με κωδικό ΜΙS 355275 στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας».

                               Εισηγητής:. Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

  1. λόγω της άμεσης δημοπράτησης της ΜΟΠΑΚ, είναι επείγουσα η απομάκρυνση των απορριμμάτων από την θέση κατασκευής της και
  2.  υπάρχει  άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της ανωτέρω μελέτης.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ