Τα αιτήματα της συλλογικής προσφυγής των επαγγελματιών του Επιμελητηρίου Λευκάδας κατά του ΟΑΕΕ

Επιμελητήριο Λευκάδος

Σε συνέχεια της από 31-8-2015 ανακοίνωσης – πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Λευκάδας προς τα μέλη του – επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, να συμμετέχουν στην ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, ενημερώνουμε ότι τα αιτήματά μας επιγραμματικά θα είναι:

Να υποχρεωθεί ο ΟΑΕΕ :

Α) Να θεωρήσει τα βιβλιάρια υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως ενός εκάστου εκ των ασφαλισμένων, αφού χρεώνει σ’ ένα έκαστο εξ αυτών τις αντίστοιχες εισφορές,

Β) Να κατατάξει ένα έκαστο εκ των ασφαλισμένων στην ήσσονος εισφοράς κλίμακα και δη στην κλίμακα 001, ώστε η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ενός εκάστου εκ των ασφαλισμένων  να είναι ανάλογη των εσόδων του,

Γ) Να απέχει ο ΟΑΕΕ από κάθε πράξη λήψεως αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των ασφαλισμένων  και από την είσπραξη οποιασδήποτε εισφοράς και

Δ) Να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα προς  διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξεως.

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι τα έξοδα της ως άνω δικαστικής διαδικασίας θα καλυφθούν από τον ίδιο το φορέα και επισημαίνει ότι η όσο το δυνατόν συντομότερη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα επιταχύνει την έναρξη των διαδικασιών.

Τέλος, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι τα κάτωθι:

  1. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Τελευταία Βεβαίωση εισφορών ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης