Τα θέματα της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου  2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Λευκάδας».

                               Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 194/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Γεράσιμου Γαντζία κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 195/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  4ο: :Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής  του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γιώργου Μπακογιώργου  κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 210/2011 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης  μετακίνησης  του  Δημάρχου κ.  Κων/νου   Δρακονταειδή   και του Αντιδημάρχου κ. Φίλιππα Γεωργίου  εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                                Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης  μετακίνησης  Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Σέρβου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                                Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ευγήρου (Σύβοτα) με δημοπρασία.

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης,

Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 114.135,14 €.

                              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 555.800,17 €.

         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής», προϋπολογισμού 12.304,67 €.

 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015.

                               Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Πασά” Περιγιαλίου».

                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής  “Λίμνη” Λυγιάς».

                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,  προϋπολογισμού 313.800,13 €.

                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για λογιστική τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης.

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και ρευματοδοτήσεις στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής:Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεση πίστωσης στο Αθλητικό Σωματείο «Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ¨» για την συνδιοργάνωση τουρνουά μπάσκετ στις 15,16 και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ