Τα θέματα της 20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 5   Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

                               Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

                                                 Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, του ΝΠΔΔ  Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

                           Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ  Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

                           Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

                                              Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. περί κοινοχρησίας πεζόδρομου στον οικισμό Εξάνθειας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 54/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                               Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 212/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                              Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 204/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                               Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 109/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ  163/τ.Α΄/4.9.09).

                               Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 16324/ 30.7.2015 αίτησης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

                                Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/ 21.7.2015 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας.

                                Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση των κτηρίων που στεγάζονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Τ.Κ. Αγίου  Νικήτα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για κατάργηση δίκης και έγκριση καταβολής επιδικασθέντως ποσού 42.687,68 € σύμφωνα με την αρ. 317/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  (σχετική η αρ. 222/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοδοσία ανώνυμων οδών  και πλατειών σε Δ.Κ. Λευκάδας, Δ.Κ. Νυδριού, Τ.Κ. Καρυωτών, Τ.Κ. Αλεξάνδρου και Τ.Κ. Απολπαίνης.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Οδυσσέας Γιαννιώτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 47.528,60 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την  επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση τμημάτων από τα δημόσια ακίνητα με Α.Β.Κ. 103 & 104 για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                               Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου (σχετ. η αριθ 63/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 12.304,67 €.

                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19οΑπόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 12835/09.06.2015 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 15.846.618,16 €.

                              Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ “ ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ ” ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ “ ΡΟΥΠΑΚΙΑ“ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.

Εισηγητής:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:  Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ