Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους ως προς την πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ως προς την «Πιστοποίηση Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων – Φορείς Κατάρτισης – Εξεταστικά Κέντρα» για τα παρακάτω:

Α. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα βάσει του N. 4036/2012 και της υπ΄αριθ. 7325/85357/31-07-2015 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7ΗΒΟ465ΦΘΗ-4ΙΦ), από την 26η Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Nόμου 4036/2012).

Β. Αναφορικά με την πιστοποίηση γνώσεων και την κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών

φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  1.  Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στη διαδρομή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Foreis_Katartishs_130315.pdf

αναρτήθηκε ο κατάλογος με τους φορείς που παρέχουν κατάρτιση και ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα εξεταστικά κέντρα στα οποία μπορεί να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος για να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί.

  1. Στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου (ΥΠΑΑΤ), στο πεδίο «Ψηφιακές Υπηρεσίες»

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/129-greek-content/eservises/2725-digitalpesticides-servicesgreek-content/eservises/2725-digital-pesticides-services

υπάρχει ενεργό το εικονίδιο «Δοκιμαστική Εφαρμογή Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» όπου οι ενδιαφερόμενοι για το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μπορούν να λάβουν κάθε ενημέρωση και να ελέγξουν τις γνώσεις τους προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις χορήγησης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού.

  1. Στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τις απαντήσεις τους στην υπ΄αριθ. 7325/85357/31-07-2015 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 7ΗΒΟ465ΦΘΗ-4ΙΦ).

Γ. Η εξέταση του υποψήφιου γίνεται κάθε φορά σε 40 ερωτήσεις και για να περάσει την εξέταση πρέπει να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις τουλάχιστον.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προβλέπεται παράβολο το οποίο είναι:

– 25 ευρώ μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015

– 50 ευρώ από την 27η Νοεμβρίου 2015 και μετά

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

– των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr

– της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

– των πιστοποιημένων Κέντρων Εκπαίδευσης που τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές

λειτουργίας.