Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Αξιωματικών Ελ.Ασ. Ηπείρου

Μετά α̟πό ̟πρόσκληση του ̟πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες ̟που ̟πραγματο̟οιήθηκαν την 17η Οκτωβρίου 2015, Aστυνόμου Α΄ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ Θεοδώρου, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη ̟προς ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα για την ε̟όμενη τριετή θητεία το νέο Δ.Σ. της Ε.ΑΞΙ.Α.Η με την ακόλουθη σύνθεση :

Πρόεδρος : Αστυνόμος Α΄ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόμος Α΄ Δημήτριος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος : Αστυνόμος Α΄ Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ
Γεν. Γραμματέας : Αστυνόμος Α΄ Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ
Ταμίας : Αστυνόμος Β΄ Σ̟υρίδων ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γραμ. Οργ. & Δημ. Σχ :Αστυνόμος Β΄ Ευάγγελος ΝΑΚΑΣ
Μέλος : Αστυνόμος Α΄ Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ