Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 19  Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: : Απόφαση Δ.Σ. για την υπό σύνταξη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΠΠΧΣΑΑ), Β1 φάση.

                             Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών  Δ/νσης

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.

                              Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 3ο:Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-συμψηφισμό από τέλη αιγιαλού-παραλίας έτους 2015.

                               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  απευθείας ανάθεση μετά από άγονο  διαγωνισμό  σε  επιχείρηση για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004.

                              Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην ΤΚ Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και ακινήτου στην ΤΚ Νικολή για στέγαση γραφείων της τοπικής κοινότητας.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 46/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα: «έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016».

                               Εισηγητής:  Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών (δημοτών) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας.

                               Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν  παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

                               Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.

                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 18.000,00 €.

                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.

                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ -ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.

                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ