Θέσεις εργασίας για 9 εποχικούς υπαλλήλους στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Την πρόσληψη εννέα εποχικών υπαλλήλων προωθεί για δύο μήνες ο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. Θα επιλεγούν: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2, ΔΕ Οδηγών 4, ΥΕ Προσωπικού γενικών Καθηκόντων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
  3. Υπεύθυνη   δήλωση   ότι   πληρούν   τα   γενικά   προσόντα   διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (Δ/νση: Ε.ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, τηλ: 2643360106) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μπεκιαράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.