Η εισήγηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας στη σημερινή 27η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και κατάρτιση πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.)».

Α.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2015 (ΑΔΑ: 6217ΩΛΙ-Φ3Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό ) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ’ αριθμ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ. ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον προϋπολογισμό κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ’ αριθμ. 931/10-11-2015 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. Δήμου 24205/12-11-2015), μας γνωρίζει ότι άντλησε τα οικονομικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και παρέχει οδηγίες για την ορθή εγγραφή των ποσών στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, προσδιορίζοντας τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Σας παραθέτουμε αιτιολογική έκθεση για την απόλυτη συμμόρφωση σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου.

 

Συγκεκριμένα:

 

  • Ο Κ.Α.Ε. 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» μειώνεται κατά 2.454,01 ευρώ και αναπροσαρμόζεται από 3.706.229,40 ευρώ σε 3.703.775,39 ευρώ.
  • Εγγράφεται νέος Κ.Α.Ε. 0619.004 «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» αντί του λανθασμένου Κ.Α.Ε. 1219.003 «Έσοδα σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου», με το ίδιο ποσό των 70.877,52 ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού   σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.

Επίσης επέρχονται οι παρακάτω αναμορφώσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οι οποίες κρίνονται αναγκαίες τόσο για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών όσο και για να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά κατά την αρχική σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού καθώς και άλλες που προέκυψαν εκτάκτως και θεωρούνται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου:

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» κατά 105.600,00 ευρώ, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ήτοι διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 1.005.600,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.010 «Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου» κατά 4.000,00 ευρώ, ήτοι διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 10.000,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά 395.487,00 ευρώ, λόγω λάθους εκτίμησης κατά την σύνταξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού.

– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά 395.487,00 ευρώ, λόγω λάθους εκτίμησης κατά την σύνταξη του αρχικού σχεδίου του προϋπολογισμού.

– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7336.002 «Εργασίες διαμόρφωσης ΧΑΔΑ Λευκάδας» με το ποσό των 24.600,00 ευρώ.

– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6279.001 «Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και συντήρησης χλωριωτών Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

–  Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-8117.001 «Σύνδεσμος Ύδρευσης» κατά 15.000,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» κατά 2.000,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» κατά 5.000,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.004 «Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά» με το ποσό των 52.000,00 ευρώ.

– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.021 «Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1322.013 «ΥΠ.ΕΣ. χρηματοδότηση κάλυψης έκτακτων αναγκών σεισμού 17-11-2015» με το ποσό των 270.000,00 ευρώ. Ο Δήμος Λευκάδας απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24598/19-11-2015 έγγραφο προς το Υπ. Εσωτερικών με το οποίο ζητούσε, μεταξύ των άλλων, προσλήψεις 27 ατόμων με οχτάμηνες συμβάσεις προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 41142/24-11-2015 (ΑΔΑ:77Ο5465ΦΘΕ-7ΨΜ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Λευκάδας με το ποσό των 270.000,00 ευρώ.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 202.400,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας.

– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. υπαλλήλων Μερ. Απασχόλησης-Εκτάκτων» με το ποσό των 67.600,00 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 στο νησί της Λευκάδας.

Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, μετά τις ανωτέρω περιγραφόμενες αναπροσαρμογές, διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:

    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα μέχρι 31-08-2015 Βεβαιωθέντα μέχρι

31-08-2015

Εκτίμηση εισπραχθέντων

μέχρι 31-12-2015

 

Ψηφισθέντα

0 Τακτικά έσοδα 9.817.893,63 5.904.873,64 7.932.388,40 10.304.651,63
1 Έκτακτα έσοδα 20.659.193,60 2.920.593,64 4.380.087,37 22.952.352,06
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  

1.132.088,60

 

780.997,37

 

1.136.319,66

 

829.239,00

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.330.028,92 7.464.034,81 2.566.961,18 9.711.738,56
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 3.510.000,00 1.259.128,68 2.699.545,86 3.117.000,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο 3.860.395,94 3.860.395,94 3.860.395,94 2.140.855,79
                                                 Σύνολο εσόδων  

48.309.600,69

 

22.190.024,08

 

22.575.698,41

 

49.055.837,04

 

    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα μέχρι 31-08-2015 Βεβαιωθέντα μέχρι

31-08-2015

Εκτίμηση πληρωθέντων

μέχρι 31-12-2015

 

Ψηφισθέντα

6 Έξοδα χρήσης 13.053.130,62 6.733.589,56 11.215.289,51 13.197.082,92
7 Επενδύσεις 22.173.306,94 2.465.177,76 5.616.032,51 23.001.738,06
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 12.814.127,10 2.505.953,24 3.603.520,60 12.644.791,99
9 Αποθεματικό 228.636,03 0,00 0,00 212.224,07
                                                 Σύνολο εξόδων  

48.269.200,69

 

11.704.720,56

 

20.434.842,62

 

49.055.837,04

Β.

Έχοντας υπόψη:

1) Την αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. Β3 προβλέπεται σύνταξη «Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ» (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»).

2) Την αριθμ. 5 εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 14065/9-4-2013) με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013».

3) Την αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ, όπου τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας αλλά και τα σχέδια δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα».

4) Το γεγονός ότι ο Πίνακας της στοχοθεσίας είναι μια προσπάθεια να προβλέψει και να στοχοθετήσει ο Δήμος Λευκάδας την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων στη διάρκεια του έτους 2016. Η στοχοθεσία των οικονομικών μεγεθών γίνεται με βάση τους κωδικούς εσόδων-εξόδων, όπως αυτοί ορίζονται από το Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο που διέπει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και έγκειται στην πρόβλεψη των μηνιαίων εισπράξεων όσον αφορά τα έσοδα αλλά και των μηνιαίων πληρωμών όσον αφορά τις δαπάνες στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα προϋπολογισμό μήνα για τον οποίο ο Δήμος ελέγχεται ανά τρίμηνο ως προς την εκτέλεσή του από ένα νέο θεσμό, το Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α.

Η στοχοθεσία του Δήμου αφορά τον καθορισμό από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας του Δήμου μέσω της οικονομικής ευημερίας του σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, έχει σαν αφετηρία την κατάρτιση ενός σωστού και πλήρους ρεαλιστικού προϋπολογισμού κάτι που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η δραστηριότητα του Δήμου για τη νέα χρονιά. Η επίτευξη του προϋπολογισμού καθώς και των οικονομικών στόχων στη διάρκεια του έτους μέσω της στοχοθεσίας εξασφαλίζει ακριβώς την τήρηση αυτού του πλάνου την νέα χρονιά και σε συνδυασμό με τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων εξασφαλίζει την πολιτειακή αλλά και διοικητική ηγεσία του Δήμου από απρόβλεπτες εξελίξεις αλλά και ως προς την ορθότητα των αποφάσεων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την κατάρτιση των πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Κατεβάστε τα Συνημμένα:

  1. Προϋπολογισμός εσόδων
  2. Προϋπολογισμός εξόδων
  3. Πίνακας στοχοθεσίας
  4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 931/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου
  5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 41142/24-11-2015 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

Λευκάδα   24-11-2015

Ο  Εισηγητής

Ματαράγκας Πέτρος

Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών