Οι εισηγήσεις των θεμάτων της σημερινής 26ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2016».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, τα νοµικά  πρόσωπα που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για το έτος 2016.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων αποτυπώνει σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιµήσεων που θέτει ο Δήµος και τα νοµικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθµός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράµµατος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο µπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραµµα καταρτίστηκε µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαµβανοµένου του ταµειακού υπολοίπου.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών αφαιρέθηκε από το περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό και τη στοχοθεσία των οικονοµικών αποτελεσµάτων του νοµικού  προσώπου.

Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ µε την συνδροµή των υπηρεσιών του Δήµου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των νοµικών του προσώπων καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Δήµου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων υποβάλλονται προς ψήφιση, µαζί µε τον προϋπολογισµό, στο Δηµοτικό Συµβούλιο και ακολούθως προς έλεγχο στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουµε τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, τo οποίo συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούµε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

Ο εισηγητής

Σπύρος Αρβανίτης

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ: 12ης/2015

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

 

Αριθ.Απόφασης:11/2015

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ.24705 /20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Δρακονταειδής Κωνστανίνος, Πρόεδρος

1.Νικητάκης Μάρκος                                           2.Τριλίβας Χρήστος

2.Περδικάρης Αθανάσιος

3.Σέρβος Κων/νος

4.Κούρτης Φίλιππος

5.Κατηφόρης Χρήστος

6.Φίλιππας Γεώργιος

7.Γιαννιώτης Οδυσσέας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ.Γρηγόρης Γκογκάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Λευκάδας , η κ.Αμαλία Φραγκούλη Προϊσταμένη Τμημ. Προγραμματισμού, ο κ.Σπυρίδων Αρέθας Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της ΕΕ, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας Ανθούλα Σταματέλου.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη επειδή επείγει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και η ένταξη σ΄ αυτό (Τεχνικό Πρόγραμμα), έργων που πρέπει να εκτελεστούν άμεσα.

Ομόφωνα η Ε.Ε. αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Αναπληρωτής του Προέδρου Αντιδήμαρχος κ.Νικητάκης Μάρκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2015»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΕ εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και με τον οδικό χάρτη ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4173/23-07-2013 και τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 30842/1-08-2013 και τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας
 • Τη Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 που υπέβαλε το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσίασε το Τεχνικό Προγράμμα 2015 με τις τροποποιήσεις και κάλεσε τα μέλη να διατυπώσουν τις απόψεις τους Τροποποιήσεις:

 1. 1. Αλλαγή τίτλου και διαγραφή από το Τεχνικό Πρόγραμμα:
 • «Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου προς νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση ομβρίων» (εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό με ΚΑ 30/7333.005) σε: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων Απόλπαινας προϋπολογισμού   000,00»
 1. Αλλαγή τίτλου έργου:
 • «Εργασίες διάνοιξης δρόμου Ο.Τ.107-108-111 Νικιάνας» (εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό με ΚΑ 30.7323.058) σε: «Εργασίες διάνοιξης δρόμων σχεδίου πόλης Νικιάνας» προϋπολογισμού 800,00
 1. Νέο έργο που προστίθεται:
 • «Κατασκευή τοιχίου δημοτικής οδού Αγ.Πέτρου» προϋπολογισμού  300,00

Μετά από τα παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας έτους 2015 διαμορφώνεται ως

ακολούθως:

Τεχνικό Πρόγραμα 2015
Tίτλος προϋπολογισμός
Δήμος Λευκάδας
1 e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου  Λευκάδας 212.000,00
2 e-Lefkas: προμήθεια εξοπλισμού 18.000,00
3 Αγροτική οδοποιία Δ. Λευκάδας 73.437,51
4 Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας 50.000,00
5 Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. Δ. Λευκάδας 256.988,03
6 Διανοίξεις – Κατασκευή δρόμων σχεδίου πόλης 200.356,62
7 Διανοίξεις-κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης 371.689,57
8 Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας 24.600,00
9 Επέκταση παρ.δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου πόλης 20.000,00
10 Επούλωση φθορών ασφάλτου και τσιμεντοστρώσεων Δ. Λευκάδας 24.600,00
11 Έργα αντιπυρικής προστασίας 75.230,98
12 Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015 67.800,00
13 Καθαρισμοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήμου 15.000,00
14 Καθαρισμοί χειμάρρων 15.000,00
15 Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας 500.000,00
16 Κατασκευή Σ.Μ.Α. Δήμου  Λευκάδας 161.286,78
17 Κατασκευή χώρου διαχείμανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα προστασίας των εγκαταστάσεων 18.000,00
18 Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δ. Λευκάδας 15.000,00
19 Μελέτες για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων για την υπαγωγή στο Π.Α.Α  (υπομέτρο 7.1) 1.000,00
20 Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού δήμου Λευκάδας 25.000,00
21 Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης εφαρμογής Δ. Λευκάδας 8.085,00
22 Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαμόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας 1.968,00
23 Μελέτη εφαρμογής Ρ.Σ. των οικισμών Επισκόπου – Νικιάνας – Σωτήρος των Τ.Κ. Κατούνας & Αλεξάνδρου του δήμου Λευκάδας 25.000,00
24 Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας 35.424,00
25 Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ 479.700,00
26 Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων 861.000,00
27 Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων 63.468,00
28 Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων 236.160,00
29 Τροποποιημένη μελέτη Θεάτρου Λευκάδας 1.471,00
 
Δ.Ε. Λευκάδας
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Λευκάδας 18.000,00
2 Ακτομηχανική μελέτη για περιοχή Αγ. Γιάννη ΔΕ Λευκάδας 9.000,00
3 Ανάθεση μελέτης σύνταξης ΔΠΕ της 2/2002, της 4/95 ΠΣ 3.000,00
4 Αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης στις παραλίες Καλαμιτσίου 5.000,00
5 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας -Λυγιάς -Καρυωτών  (Α’ ΦΑΣΗ Νικιάνας) 332.268,80
6 Αποχέτευση Φρυνίου -Καλλιγωνίου -Απόλπαινας -Τσουκαλάδων (Τμήμα Τσουκαλάδων) 117.214,57
7 Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια) 61.732,95
8 Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Νικιάνας 2.000,00
9 Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο)  στα Βαρδάνια 10.000,00
10 Διαμόρφωση χώρου εμπροσθεν Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας 8.000,00
11 Διάνοιξη δρομ. σχεδ. πόλ. Νικιάνας-Επισκόπου-Σωτήρος 11.165,00
12 Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας 3.000,00
13 Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου Σ.Μ.Α. 3.500,00
14 Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού Καρυωτών 1.500,00
15 Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου Κατούνας 17.345,90
16 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας 12.300,00
17 Έργα διαμόρφωσης πλατείας Κατούνας 3.000,00
18  Εργασίες διάνοιξης δρόμων σχεδίου πόλης Νικιάνας 20.800,00
19 Εργασίες επισκευής κερκίδων δημοτ. σταδίου Λευκάδας 3.000,00
20 Εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας 10.000,00
21 Εργασίες στο κλειστό Γυμναστήριο 5.000,00
22 Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης εντός οικ. Νικιάνας 24.108,00
23 Κατασκευή τουαλετών στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας 5.000,00
24 Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσ.-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου) 16.000,00
25 Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό) 20.000,00
26 Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας 3.000,00
27 Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου 2.000,00
28 Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας 10.000,00
29 Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυματοθραύστη στον Άγιο Νικήτα 5.000,00
30 Μελέτη κυκλοφοριακής διεύρυνσης πόλης Λευκάδας 10.000,00
31 Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής σχεδίου πόλης Λευκάδας 7.380,00
32 Μελέτη Τοπογραφικών – Κτηματολογικών Εργασιών Σχεδίου Πόλης Λυγιάς – Καρυωτών 4.000,00
33 Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριμένου  Ρ/Σ οικ. Επισκόπου -Νικιάνας –Σωτήρως 5.980,00
34 Μουσειολογική μελέτη οικίας Ζαμπελίων 3.000,00
35 Οδηγός πόλης Δήμου Λευκάδας 61.500,00
36 Οδοποιία εργατικών κατοικιών 12.000,00
37 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών πολυκατοικιών-επισκευή ασφάλτου περιοχής Αγίου Μηνά 12.600,00
38 Στατική μελέτη κτιρίου Χαραμόγλειας Λευκαδ. βιβλιοθήκης 6.220,00
39 Συντήρηση δρόμου από εργοτάξιο Δήμου μέχρι είσοδο ΒΙΟΚΑ 4.995,00
40 Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστου χώρου λαϊκών πολυκατοικιών (γήπεδο) 12.300,00
41 Υδροδότηση Παραλίας «Κάθισμα». 10.000,00
42 Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων 654.832,90
 
Δ.Ε. Απολλωνίων
1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής 7.500.000,00
2 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Απολλωνίων 15.000,00
3 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων 1.000.000,00
4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βασιλικής 12.305,00
5 Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου 5.000,00
6 Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλικής 140.000,00
7 Διάνοιξη παραλιακού δρόμου Βασιλικής 12.000,00
8 Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής 17.000,00
9 Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου Αγίου Ηλία 4.000,00
10 Κατασκευή τοιχείου δημοτικής οδού Αγ. Πέτρου 24.300,00
11 Κατασκευή δρόμου ΣΧ. Π. Βασιλικής – Πόντη, εντός Παλαιού Οικισμού 60.000,00
12 Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου 12.300,00
13 Μελέτη κτηματογράφησης δημοτικών εκτάσεων τοπικής κοινότητας Αθανίου 15.000,00
14 Μελέτη πύργου Μαραντοχωρίου 15.000,00
15 Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής 2.000,00
16 Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ Δ.Απολλωνίων 26.587,81
17 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργασιών αποκατάστασης πύργου Μαραντοχωρίου 4.000,00
18 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλικής – Συβότων 30.393,81
19 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε  Απολλωνίων 26.000,00
 
Δ.Ε. Ελλομένου
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Ελλομένου 15.000,00
2 Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νυδρί Δ.Ε. Ελλομένου 1.000,00
3 Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου 25.000,00
4 Αποκαταστάσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε  Ελλομένου 16.000,00
5 Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Μικρός Γυαλός-Πόρος 710,00
6 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου – Αγορά γης 8.000,00
7 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου – Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού 313.008,13
8 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Αρχαιολογική επέμβαση 112.832,34
9 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Τεχνικός Σύμβουλος 106.910,00
10 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου – Κατασκευή δικτύου 311.301,10
11 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Εγκατάσταση- Επεξεργασία  λυμάτων 2.708.729,12
12 Βελτίωση Νότιας Εισόδου Λιμανιού Περιγιαλιού 12.000,00
13 Γεωλογική μελέτη σχεδίου Περιγιαλίου 11.000,00
14 Δημοτική Οδοποιία Κατωχωρίου 1.279,93
15 Δημοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας 39.200,00
16 Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής 17.000,00
17 Επέκταση νεκροταφείου Νυδρίου 702,00
18 Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου 3.000,00
19 Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου 5.000,00
20 Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι των Χαραδιάτικων 5.000,00
21 Εργασίες αντιπλ. προστ. ΔΔ Πλατυστόμων 12.972,00
22 Εργασίες διάνοιξης δημοτικών οδών Ρ.Σ. Νυδρί Μ. Αυλάκι 12.300,00
23 Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου Δ. Ελλομένου 15.000,00
24 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Περιγιαλίου-Πλατυστόμων 372,00
25 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη Ράχη Νυδρίου 5.000,00
26 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων διαχείρισης υδάτων δήμου Λευκάδας (Αηδονάκι Τ.Κ Πλατυστόμων) 5.000,00
27 Μελέτη πράξης εφαρμογής Π.Μ. Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου 32.337,00
28 Ύδρευση οικισμών Κατωχωρίου.-Βαυκερής.-Νεοχωρίου.-Πόρου 27.225,59
29 Υδρογεωλογική Μελέτη για Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατοχωρίου 3.000,00
 
Δ.Κ. Καλάμου
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Καλάμου – Καστού 10.000,00
2 Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού 12.300,00
3 Αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Καλάμου 4.739,63
4 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού 57.468,16
5 Αποχέτευση ομβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως λιμάνι Καλάμου 42.734,10
6 Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου – Εξωραϊσμοί – Αναπλάσεις  λιμανιών & Εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου 150.000,00
7 Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για προσάραξη ferry boat 12.300,00
8 Μελέτη αξιοποίησης του Καστρομονάστηρου Καλάμου 5.000,00
9 Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου – Επισκοπής 12.300,00
10 Τσιμεντόστρωση – πλακόστρωση  κοινοτικής οδού Καλάμου – Επισκοπής – Πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων Καλάμου 10.641,47
11 Τσιμεντόστρωση – πλακόστρωση κοινοτικής οδού Καλάμου – Επισκοπής  (Τμήμα 1) 19.934,64
   
Δ.Κ. Καστού
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Καλάμου – Καστού 10.000,00
2 Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού 12.300,00
3 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Καστού 8.000,00
4 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού 57.468,16
5 Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού  Δ. Κ. Καστού 230.000,00
6 Πλακόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Γραμματέα ως οικία  Χάρη –Καστός 24.272,05
 
Δ.Ε. Καρυάς
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Καρυάς – Σφακιωτών 15.000,00
2 Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς 214.115,82
3 Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο Γυμνάσιο Καρυάς 9.000,00
4 Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών 9.000,00
5 Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης Αγίου Δονάτου 12.300,00
6 Κατασκευή δικτύου ομβρίων του parking Καρυάς 9.000,00
7 Ολοκλήρωση τοιχείου Πάρκιν Καρυάς 5.500,00
8 Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς 70.058,00
 
Δ.Ε. Σφακιωτών
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε  Καρυάς – Σφακιωτών 15.000,00
2 Αντικατάσταση αντλιτικού συγκροτήματος και σωληνώσεων γεώτρησης θέση Καρτέρι Σφακιωτών 20.000,00
3 Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή Σφακιωτών 12.000,00
4 Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Σφακιωτών 10.500,00
5 Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών 9.000,00
 
Δήμος Μεγανησίου
1 Αναπαλαίωση -Συντήρηση παλαιών πηγαδιών  στο Μεγανήσι Λευκάδας 100.000,00
2 Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου 280.000,00
3 Βελτίωση προσβασιμότητας & δικτύωσης χώρων  ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας 330.000,00
4 Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου  WI FI και προβολή τουριστικού προϊόντος  Μεγανησίου 100.000,00
5 Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη  στο φυσικό περιβάλλον  του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στη θέση ΣΚΙΖΑ 549.552,41
6 Προβολή ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας 350.000,00

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση του Τεχνικού  Προγράμματος 2015 του Δήμου Λευκάδας  όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο παραπάνω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2015.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:             

Ο Πρόεδρος Ε.Ε 

κ.α.α

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                   

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Λευκάδας για το 2016

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ: 11ης/2015

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης:10/2015

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 20 του μηνός  Νοεμβρίου  του έτους 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ.24428 /16-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της ΕΕ, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας Ανθούλα Σταματέλου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος                                         Κανένας

2.Νικητάκης Μάρκος

3.Περδικάρης Αθανάσιος

4.Σέρβος Κων/νος

5.Κούρτης Φίλιππος

6.Κατηφόρης Χρήστος

7.Φίλιππας Γεώργιος

8.Γιαννιώτης Οδυσσέας

9.Τριλίβας Χρήστος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ.Γρηγόρης Γκογκάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Λευκάδας , η κ.Αμαλία Φραγκούλη Προϊσταμένη Τμημ. Προγραμματισμού, ο κ.Σπυρίδων Αρέθας Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και ο κ.Δημήτρης Βραχνούλας Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο Ημερήσιας Διάταξης: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 και με τον οδικό χάρτη ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4173/23-07-2013 και τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 30842/1-08-2013 και τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας
 • Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2016 που υπέβαλε το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσίασε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2016 και κάλεσε τα μέλη να διατυπώσουν τις απόψεις τους .

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2016

α/α Τίτλος ΚΑ Εξόδων Προταθέντα 2016 ΑΔΑ ένταξης
Δήμος Λευκάδας
1 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας 62-7341.002 256.988,03 45Ο40-842
2 Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας 62-7341.009 3.900.139,23 ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
3 Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων 62-7341.006 654.832,90 ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
4 Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας 30-7336.012 30.000,00
5 Πυροπροστασία 2016 30-7326.006 112.800,00
6 Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας 30-7323.010 60.000,00
Δ.Ε. Απολλωνίων
1 Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής 64-7341.002 12.900.000,00 Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε
2 Αρχαιολογική Επίβλεψη Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής 64-7341.003 98.428,01 Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε
3 Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Βουρνικά 25-7312.012 4.000,00
Δ.Ε. Ελλομένου
1 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Αρχαιολογική επέμβαση 63-7341.004 105.789,04
2 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Τεχνικός Σύμβουλος 63-7341.003 45.325,50
3 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Εγκατάσταση- Επεξεργασία  λυμάτων 63-7341.005 396.920,12
4 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ.Ελλομένου-Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου 63-7341.006 313.008,13
5 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομενου 63-7341.002 232.644,95
6 Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Φτερνού 25-7312.005 50.000,00
Δ.Ε. Καρυάς
1 Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών) 30-7323.001 50.000,00
Δ.Ε. Λευκάδας
1 Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών 30-7336.021 20.000,00
2 Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από υδρομάστευση Δρυμώνα εως περιοχή ΒΙΟΚΑ Αγ. Νικήτα 25-7312.011 40.000,00
3 Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης  Τ.Κ. Αλεξάνδρου 25-7312.004 27.000,00
4 Αντικατάσταση σωληνώσεων γεώτρησης Αγ. Νικήτα 25-7312.007 5.000,00
5 Αποκατάσταση-εξωραϊσμό-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας 30-7336.001 40.000,00
6 Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση Κένεντυ-Jordi Bruno) 30-7326.011 6.000,00
7 Διανοίξεις- Κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης 40-7323.001 174.096,00
8 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγία Μαρίνα Λευκάδας 25-7312.006 8.000,00
9 Επισκευές Δημοτικών Υποδομών και Δικτύων Δ.Ε Λευκάδας 30-7333.007 24.600,00
10 Επισκευή δεξαμενής Καθίσματος (θέση Πολιτεία) επέκταση δικτύου και σύνδεση με αγωγό Καθίσματος 25-7336.001 80.000,00
11 Έργα ανάπλασης  πλατείας Αγίου Μηνά 30-7326.004 90.000,00
Δ.Ε. Σφακιωτών
1 Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών) 30-7323.001 50.000,00
2 Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από υδρομάστευση Δρυμώνα εως περιοχή ΒΙΟΚΑ Αγ. Νικήτα 25-7312.011 40.000,00
3 Σύνδεση δεξαμενής Δρυμώνα μέχρι υδρομάστευση  Δρυμώνα 25-7312.009 13.000,00
Δ.Κ. Καλάμου
1 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου-Καστού Δήμου Λευκάδας 62-7341.003 7.468,16 Β4ΒΒ0-ΒΨΦ
2 Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου – Εξωραϊσμοί – Αναπλάσεις  Λιμανιών & Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου 64-7323.008 50.000,00 ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ
3 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7323.016 10.000,00
4 Διαμόρφωση Αποπεράτωσης Πνευματικού Κέντρου Καλάμου 30-7321.003 7.000,00
5 Επισκευή Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7333.004 10.000,00
         
Δ.Κ. Καστού
1 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου Καστού Δήμου Λευκάδας 62-7341.003 7.468,16 Β4ΒΒ0-ΒΨΦ
2 Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού  Δ. Κ. Καστού 64-7323.007 50.000,00 ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ
3 Αγροτική οδοποία Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7323.016 10.000,00
4 Αποκατάσταση Διαμόρφωση Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καστού 30-7326.009 7.260,00
5 Επισκευή Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7333.004 10.000,00
Δήμος Μεγανησίου
1 Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου 64-7341.001 20.000,00 Β4Θ07ΛΕ-6ΝΝ
2 Βελτίωση Προσβασιμότητας & δικτύωσης χώρων  ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας 64-7341.005 174.899,99 ΒΛΩΒ7ΛΕ-ΠΞ0
3 Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δ. Μεγανησίου στη θέση ΣΧΙΖΑ 62-7341.005 220.000,00 ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ
4 Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας 64-7341.006 100.000,00 ΒΛΩΒ7ΛΕ-5ΡΜ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο παραπάνω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2015.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

 

               Ο Πρόεδρος Ε.Ε                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                                               

 

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ               ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                             ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Ισολογισμός ΔΕΠΟΚΑΛ

Θέμα: «Έγκριση της αρίθμ 28/2015 απόφασης ΔΣ ΔΕΠΟΚΑΛ περί κατάρτισης και ψήφισης του Ισολογισμού χρήσης 2014»

 

Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

 • Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
 • Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
 • Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 • Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
 • Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. (ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 3-Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’)

Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.

Το κλείσιμο του ισολογισμού γίνεται μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (πα.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 άρθρο πρώτο Ν.4063/12).

Οι κοινωφελής επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ’ κατηγορίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία. (παρ. 6 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12) όπου γίνεται παραπομπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15 του άρθρου 4.

Το λογιστήριο της επιχείρησης κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014 και συγκεκριμένα:

 • Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
 • Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
 • Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 • Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.

Οι ανωτέρω καταστάσεις καταρτίθηκαν με την αρίθμ 28/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΠΟΚΑΛ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Εισηγητική έκθεση του Προέδρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λευκάδα 25-11-2015

ΘΕΜΑ: Απόφαση  ΔΣ για έγκριση 4ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον » οικ. έτους 2015

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις που ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

 1. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί- Παιδεία- Κοινωνική Μέριμνα- Αθλητισμός- Πολιτισμός- Περιβάλλον) του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας ενίσχυσης πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
 2. Την αρ. 237/05-10-2015 με αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΤ7ΩΛΙ-ΠΣΞ, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του με το ποσό των 10.000,00 € προς το Ν.Π.Δ.Δ. Λευκάδας.
 3. Mε την αρ. 7928/2013/16-10-2015 απόφαση της Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών της πρώην υπαλλήλου μας κας Κοντοπρία Σοφίας απαιτείται επιπλέον δαπάνη ποσού 091,24 € που υποχρεούται να καταβάλλει το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας και αφορά τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75.
 4. Με την αρ. 5442/2013/12-5-2015 απόφαση της Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών της πρώην υπαλλήλου μας κας Θεράπου Σεβαστής απαιτείται επιπλέον δαπάνη ποσού 432,76 € που υποχρεούται να καταβάλλει το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας και αφορά τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75.
 5. Με την αρ. 5555/2012/17-12-2014 απόφαση της Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών της πρώην υπαλλήλου μας κας Καρελή Άννας απαιτείται επιπλέον δαπάνη ποσού 476,00 € που υποχρεούται να καταβάλλει το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας και αφορά τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75.

Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η ενίσχυση της πίστωσης, από συγκεκριμένο  Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στο οποίο αυτή είναι εγγεγραμμένη, μέσο από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του  προϋπολογισμού για τη δημιουργία της νέας πίστωσης.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

 • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
 • το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 • παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 • τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί- Παιδεία- Κοινωνική Μέριμνα- Αθλητισμός- Πολιτισμός- Περιβάλλον), έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2014 Απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την αρ. 394/14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15364/1868/17-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 • την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του π/υ και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.
 • την αριθμ.63/2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας σχετικά με την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015

εισηγούμαι  στο Δημοτικό Συμβούλιο  την έγκριση της  4η αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με την αριθμ.63/2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας ως εξής:

 1. A. Τη ενίσχυση της πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) στον Κ.Α. 0611 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού στο κάτωθι κωδικό, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:
 • Μεταφορά ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε νέο Κ.Α. 10-6013  με τίτλο «Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75».

Παρατίθεται Συνημμένος Αναλυτικός Πίνακας Αναμόρφωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4η Αναμόρφωση, ΔΕΠΟΚΑΛ, 2015

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ΔΣ  για έγκριση του πίνακα  στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.ΔΔ Δήμου Λευκάδας«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την αριθμ.60/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ»

Έχοντας υπ’ όψιν :

 1. Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 ».
 2. Την υπ’ αριθμ. 41273/15-10-2013 (ΦΕΚ Β΄2676/21-10-2013) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών“ Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο (του άρθρου 4 του ν. 4111/2013” (ΦΕΚ Β΄450/26-2-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ».
 3. Την υπ’ αριθμ.53./2015 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ περί « Κατάρτισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον ».
 4. Την υπ’ αριθμ. 26945 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621/Β/31-7-2015 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 (« Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου δημοσιονομικής Στρατηγικής2013-2016»). Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους .

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12. Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την31/12. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

 • H ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσης του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων),
 • Για τους Δήμους, η πορεία είσπραξης των υπό ομάδων εσόδων των γραμμών 3,4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας(Επιχορηγήσεις για επενδύσεις, Ίδια έσοδα, Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1,4,5,6 και 7 του πίνακα ( κόστος προσωπικού, δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες), ειδικότερα τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους ( έσοδα περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους) συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : εκτέλεση μείον στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ’ υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : στόχος μείον εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο: ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα).

Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγής της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων , και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη). Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, το Παρατηρητήριο παρέχει σχετικές οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς τον ΟΤΑ, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διόρθωση της απόκλισης ή την επίτευξη της ισοσκέλισης.

Τα Ν.Π.Δ.Δ των ΟΤΑ θα πρέπει να συντάξουν το μέρος του πίνακα 5Α που αφορά στην « στοχοθεσία» τους για το τρέχον έτος την οποία και θα αποστείλουν στο Δήμο για τελική έγκριση

Εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 Την έγκριση του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον » για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτός συντάχθηκε από την υπηρεσία του νομικού προσώπου και ψηφίστηκε με την αριθμ.60/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας.

Ακολουθεί συνημμένος ο πίνακας στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2016

 Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Περδικάρης Αθανάσιος

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Αριθμός μελών κατά Νόμο: 9

Συνεδρίαση: 16η/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Αριθμ. Απόφασης 101/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2015   

Στη Λευκάδα σήμερα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθμ. 937/20-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος 1. Παναγιώτης Κονιδάρης, Μέλος
2. Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος 2. Έλλη Καββαδά, Μέλος
3. Πολίτης Σπυρίδων, Αν.  Μέλος 3. Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος
4. Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος 4. Γεωργία Λώλη, Μέλος
5. Προκοπίου Δημήτριος, Αν. Μέλος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Ακριβούλα Μιχελή, στην οποία έχουν ανατεθεί  ως παράλληλα καθήκοντα η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Δ.Λ.Τ.Λ. με την αριθμ. πρωτ. 16097/28-7-2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω9ΓΜΩΛΙ-1ΑΨ), για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη νέων αναγκών και  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δημιουργούνται πιστώσεις για  τις εξής εργασίες:

α) Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Νικιάνας, Συβότων νήσου Λευκάδας και Καλάμου νήσου Καλάμου,

β) Τοποθέτηση εμποδίων πεζοδρομίου ΧΖΛ Λευκάδας,

γ) Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Λ. και

δ) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες φωτισμού, συμπερι-λαμβανομένου χριστουγεννιάτικου διακοσμητικού φωτισμού, των χερσαίων ζωνών λιμένων Λευκάδας και Νυδρίου

Παράλληλα ελέγχεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. κατά το α’ εξάμηνο του έτους. Στο Παράρτημα ΙΙ της εισηγητικής έκθεσης εμφανίζονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως την 30/6/2015. Ειδικότερα, τα εισπραχθέντα ίδια έσοδα του α’ εξαμήνου 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 αυξήθηκαν κατά 56% (Παράρτημα Ι της εισηγητικής έκθεσης). Συνεπώς ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και δεν χρήζει μείωσης.

Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούμενες αναμορφώσεις στο σκέλος των δαπανών για την κάλυψη νέων αναγκών:

ΕΞΟΔΑ

 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσό € 1.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6162.003 «Υποθαλάσσια αυτοψία κρηπιδωμάτων» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.006 «Προμήθεια πίλαρ νερού-ρεύματος» ποσό € 15.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.

Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των € 20.000,00

 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό € 20.000,00 και το μεταφέρουμε στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
 • Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7413.014 «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Νικιάνας, Συβότων νήσου Λευκάδας και Καλάμου νήσου Καλάμου» με ποσό € 15.000,00.
 • Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7336.020 «Τοποθέτηση εμποδίων πεζοδρομίου ΧΖΛ Λευκάδας» με ποσό € 1.600,00.
 • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 10-6662.002 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με ποσό € 1.400,00.
 • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 10-6699.003 «Προμήθεια αναλωσίμων» με ποσό € 2.000,00.

Το σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών παραμένει αμετάβλητο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εισηγητική έκθεση,

β) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

γ) τα αρ. 155 έως 162 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

δ) το αρ. 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,

ε) τις αρ. 2960/406/21-1-2015, 26893/3061/18-3-15 και 48232/5305/6-5-15 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Διαπιστώνει ότι ο Προϋπολογισμός του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της 30/6/2015, εκτελείται κανονικά και δεν χρήζει μείωσης.

Εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος οικ. έτους 2015, ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσό € 1.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6162.003 «Υποθαλάσσια αυτοψία κρηπιδωμάτων» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.006 «Προμήθεια πίλαρ νερού-ρεύματος» ποσό € 15.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.

Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των € 20.000,00

 • Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό € 20.000,00 και το μεταφέρουμε στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
 • Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7413.014 «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης λιμένων Νικιάνας, Συβότων νήσου Λευκάδας και Καλάμου νήσου Καλάμου» με ποσό € 15.000,00.
 • Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7336.020 «Τοποθέτηση εμποδίων πεζοδρομίου ΧΖΛ Λευκάδας» με ποσό € 1.600,00.
 • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 10-6662.002 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με ποσό € 1.400,00.
 • Ενισχύουμε τον Κ.Α. 10-6699.003 «Προμήθεια αναλωσίμων» με ποσό € 2.000,00.

Το σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών παραμένει αμετάβλητο.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας και κατόπιν στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 101/2015. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Λευκάδα, 25/11/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Βλάχος

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σχετικά με την διατήρηση των Αστυνομικών Τμημάτων στην Καρυά και στην Βασιλική Λευκάδας.

Στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης αναδιάταξης της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι υπό διαβούλευση, προτείνεται η κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων Καρυάς & Βασιλικής. Ανεξάρτητα από τους λόγους και σε κάθε περίπτωση, διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη  πρόταση για λόγους πραγματικούς.

Η δική μας εκτίμηση αλλά και η άποψη των αιρετών, των φορέων αλλά και  των κατοίκων των περιοχών αυτών είναι ότι η ύπαρξη των συγκεκριμένων Αστυνομικών Τημάτων θεωρείται χρήσιμη και αναγκαία. Επικαλούμαστε λόγους που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση των περιοχών και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών οι οποίοι κατά την  τουριστική περίοδο αυξάνουν γεωμετρικά. Σε μια περίοδο που οι πολίτες έχουν έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται επιλεκτικά σε ολόκληρες περιοχές το δικαίωμα της ασφάλειας και της ηρεμίας.

Η ύπαρξη των τμημάτων αυτών και  η πρόληψη παραβατικών φαινομένων ενισχύει και εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Η  ενδεχόμενη υποστελέχωσή τους δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την πραγματική ανάγκη αστυνόμευσης και ασφάλειας.

Σημειωτέον ότι και τα δύο αυτά Αστυνομικά Τμήματα στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.

Κατόπιν αυτού προτείνεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία θα ζητείται η διατήρηση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων Καρυάς & Βασιλικής και η επαρκής στελέχωσή τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο τους.

 

 

                                                                                         Λευκάδα 28/11/2015

                                                                                            Ο Εισηγητής

                                                                                            Γρηγ. Γκογκάκης

                                                                                           Εντεταλμένος Σύμβουλος