Πρόσκληση στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  24ης/2015  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 και 163 παρ.4 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10   σας προσκαλούμε  σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 25  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Λευκάδας ( σχετ. η αρ. 232/15 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Πέτρος Ματαράγκας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ