Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2015

6ΘΕΛ7ΛΕ-ΡΞΘ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΒΜΩΔ7ΛΕ-Υ5Ι