Τα θέματα της 25ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  25ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 25  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία της Πράξης Εφαρμογής του Ρ/Σ Νυδριού-Μ. Αυλακίου( Ν. 4315/14).

                                      Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                                        Θ. Κατωπόδης, Πρ/νος Πολεοδομικών Εφαρμογών

της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και για αποθηκευτικό χώρο υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.για αποδοχή ή μη της αρ. 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/21.7.15 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγιειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας.

                                     Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης

Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νυδριού  στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                                   Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν. 3463/06).

                              Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση, της αρ. 280/15 απόφασης Δ.Σ.  ως προς τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Εγκλουβής», πρ/σμού

12.300,00 €.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΤΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 7.995,98 €.

                               Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 9.994,08 €.               

                            Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                          

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΥΒΡΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 5.000,00 €.

                               Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

                             Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».

                             Εισηγητής: Αρβανίτης Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174  του Ν.3463/2006.

                             Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών».

                             Εισηγητής: Οδυσσέας Γιαννιώτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  του έργου: «Επισκευές  Οδοστρώματος και  Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου»    προϋπολογισμού 38.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ