Τα θέματα της 26ης και 27ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  26ης/2015  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 30  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας», οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Λευκάδας, έτους 2016.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 28/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) περί κατάρτισης & ψήφισης ισολογισμού,  χρήσης 2014.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.   Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ. 269/15 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή αιτημάτων παράτασης εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Λευκάδας,  στην Τ.Κ. Καρυάς  (υπόγειου  και  περιβάλλοντος χώρου στην πλατεία  Καρυάς)  και  στην  Τ.Κ.  Πηγαδησάνων ( ισόγειου κοινοτικού καταστήματος).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον»

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον»

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμων Λευκάδας

και Μεγανησίου στο Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

                     Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διατήρηση των  αστυνομικών τμημάτων στην Καρυά και στην Βασιλική Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  27ης/2015  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 & 159 του Ν.3463/2006, των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 και της ΚΥΑ 26945/31.07.2015 σας προσκαλούμε  σε δημόσια ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 30  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με μοναδικό  θέμα:

 Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016.

                             Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Πέτρος Ματαράγκας, Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ