Τα θέματα του επερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις  6 Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την στήριξη των θέσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας.

                                                Εισηγήτρια: Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρόεδρος Σωματείου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 53/2015   απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας:  “Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον  σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 ”

    Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.030.000 €

                                                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.(Σχετ: η αρ. 277/15 απόφαση της Ο.Ε.)

   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015. (Σχετ: η αρ. 278/15 απόφαση της Ο.Ε.)

                                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 141/2015 απόφασής του, σχετικά με έγκριση   προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας  με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για την εκτέλεση του έργου:  «Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2015.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ” πρ/σμού 12.300,00€

 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου “Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας”

                                              Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών  από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών του Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2015.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων Δήμητρας Σταματέλου και Αθανασίου Καββαδά, από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου.

Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης  Δημάρχου & Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής:  Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ