Η εισήγηση και το προσχέδιο για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου, Γρηγόρη Γκογκάκη, με θέμα: “απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού  & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας” (Θέμα 9) της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

“Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού& Αθλητισμού, μας έστειλε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  στην οποία θα συμμετέχουν και  ο Δήμος Λευκάδας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αντικείμενο είναι οι ανασκαφικές εργασίες για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας στην περιοχή « ΚΟΥΛΜΟΣ».

Ο προϋπολογισμός των εργασιών εκτιμάται στο ποσό των 200.000,00 και θα καλυφθεί εν μέρει  από το Δήμο Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Με αυτή την Προγραμματική  Σύμβαση ο Δήμος Λευκάδας   αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου,

β) να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή, μεριμνώντας από κοινού για τη γρήγορη και ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

γ) Να χρηματοδοτήσει μέρος των εργασιών της Σύμβασης συνολικού ύψους 100.000,00 €, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στο άρθρο 6.

δ) να φροντίσει για την απευθείας εξαγορά ή την έγγραφη συναίνεση εκ μέρους των  ιδιοκτητών πριν την έναρξη των εργασιών.

Θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγούμαι

 • Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Τον ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή  παρακολούθησης  και επίλυσης διαφορών
 • Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.”

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα την …… 2016, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Μαρία Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών και

β) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, κάτοικο Κέρκυρας,

γ) Ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, κάτοικο Λευκάδας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

β) το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α/114/22-09-2015) περί ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

γ) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91).

δ) Τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/234/28-12-09).

ε) Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».

στ) Την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/18150/1022 ΥΑ, «θεσμοθέτηση ζωνών Α και Β προστασίας και χρήσεων γης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Λευκάδας  (ΦΕΚ 822/Β/25-9-1995).

η) Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/Α΄/85).

θ) Την υπ΄ αρ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/138643/16767/357/37 ΥΑ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα πολιτισμού, και στις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του πρώην ΥΠΠΟΑ»  (ΦΕΚ 944/Β/26-5-2015).

ι) Το άρθρο 1 παρ. 6  περ. στ΄ του Ν 1256/1982.

κ) Την υπ΄ αρ. …………..της …… Συνεδρίασης της ….. 2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΦΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

λ) Την αρ. ….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για την έγκριση σύναψης και χρηματοδότησης της προγραμματικής Σύμβασης.

μ) Την υπ. αρ. ………(αύξων αριθμός …../2016 της ….ης συνεδρίασης της ….ης  2016) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για την έγκριση σύναψης της προγραμματικής Σύμβασης.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Άρθρο 1

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 • Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
 • Τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).
 • Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
 • Την ισχύ της Σύμβασης (άρθρο 4).
 • Τον φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5).
 • Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).
 • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
 • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).
 • Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 9).
 • Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 10).
 • Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11).
 • Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).

­                                                     Άρθρο 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος αποτελεί σε πρώτη φάση ο καθαρισμός, η ανασκαφή, η αποτύπωση και η ανάδειξη της θέσης του αρχαίου θεάτρου της αρχαίας Λευκάδας, το οποίο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλαγιά του μεσαίου λοφίσκου του «Κούλμου», όπου διαμορφώνεται αμφιθεατρικό κατωφερές κοίλωμα που απολήγει σε ένα επίμηκες επίπεδο τμήμα. Οι γνώσεις μας για το αρχαίο θέατρο της πόλης ήταν περιορισμένες, καθώς η ύπαρξή του δεν αναφέρεται καθόλου στις αρχαίες πηγές. Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε πραγματοποιηθεί ολιγοήμερη ανασκαφική έρευνα υπό τη διεύθυνση του γερμανού αρχαιολόγου Ε. Κrüger, συνεργάτη του W. Dörpfeld, στην εν λόγω τοποθεσία. Τα αποτελέσματα της ανασκαφής δεν δημοσιεύτηκαν διεξοδικά, αλλά στα ανασκαφικά ημερολόγια και σχέδια αναφέρεται ο εντοπισμός στοιχείων που σχετίζονται με αρχαίο θέατρο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας πραγματοποίησε πρόσφατα δοκιμαστικές τομές, με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Λευκάδας, οπότε και αποκαλύφθηκαν σειρές εδράνων, λαξευμένες στον βράχο, σε κακή κατάσταση, στοιχεία της ορχήστρας και αναλημματικοί τοίχοι. Προς το παρόν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειές του μνημείου παραμένουν άγνωστες.

Ταυτόχρονα με τις εργασίες στο θέατρο θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και αποτύπωση ναόσχημου κτιρίου και λοιπών αρχιτεκτονικών καταλοίπων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του θεάτρου.

Για τις προαναφερθείσες εργασίες (προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου) απαιτούνται μία σειρά συντονισμένων ενεργειών. Βασικός στόχος είναι η προστασία του ίδιου του μνημείου από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες που προκαλούν τη βαθμιαία φθορά του. Ήδη σε παλαιότερους χρόνους αφαιρέθηκαν λίθινα τμήματα του κοίλου, ενώ με τον καιρό και εξαιτίας της ημικυκλικής μορφής του κοίλου συσσωρεύονται  απορρίμματα και νεότερες επιχώσεις.

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην αποκάλυψη και ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Εκτεταμένες αποψιλώσεις και καθαρισμός του χώρου του αρχαίου θεάτρου, καθώς και ανασκαφική έρευνα
 2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.
 3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφηση.
 4. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Τα ανωτέρω αποτελούν πρόδρομες εργασίες μελέτης στερέωσης και  ανάδειξης του μνημείου.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο των ανωτέρων έχει ως εξής, ανά ενότητα εργασίας του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης:

 1. Εκτεταμένες αποψιλώσεις και καθαρισμός του χώρου του αρχαίου θεάτρου, καθώς και ανασκαφική έρευνα

Απαιτείται συστηματική αποψίλωση, απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και εκρίζωση των ελαιόδεντρων. Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση και απομάκρυνση των σύγχρονων επιχώσεων καθώς και ανασκαφική έρευνα. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αρχαιολογική επιστημονική δεοντολογία και θα συνοδεύονται από τις άμεσες σωστικές επεμβάσεις στερέωσης που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητες μετά τον καθαρισμό του μνημείου.

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η πρόσληψη δυο (2) αρχαιολόγων και κυμαινόμενου αριθμού εργατών, έως είκοσι (20), ανάλογα με τις ανάγκες του ανασκαφικού έργου. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας κατά τις κείμενες διατάξεις και η χρονική διάρκεια της εργασίας δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Επιπλέον απαιτείται η αγορά ανασκαφικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, καθώς και η χρήση σκαπτικού μηχανήματος. Η δαπάνη υπολογίζεται στα 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας και αναλώσιμων υπολογίζεται στο ποσό των 180.000,00 ευρώ. 

 1. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της αποτύπωσης και της τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου δε θα υπερβεί τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφηση.

Τρόπος εκτέλεσης: απευθείας ανάθεση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της φωτογραφικής τεκμηρίωσης και αεροφωτογράφισης του αρχαιολογικού χώρου δε θα υπερβεί τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 1. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου για την τοποθέτηση σημάνσεως και ειδικών ενημερωτικών πινακίδων δε θα υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε  εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών μέχρι και δυο (2) έτη.

Άρθρο 5

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, ενώ επικεφαλής του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η κ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της εν λόγω υπηρεσίας.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, σύμφωνα με την κείμενη εν γένει Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης που συγκροτείται με το άρθρο 9 της παρούσης.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Φορείς χρηματοδότησης.

Το έργο χρηματοδοτείται:

 1. από πιστώσεις ……….. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ. αρ. ……/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλει στο φορέα υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες στην Περιφέρεια Ιονίων πιστοποιήσεις δαπανών, και με αντίστοιχες ετήσιες εγγραφές στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
 2. από πιστώσεις ……….. του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την υπ. αρ. ……/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ιδίου Δήμου. Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλει στο φορέα υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες στον Δήμο Λευκάδας πιστοποιήσεις δαπανών, και με αντίστοιχες ετήσιες εγγραφές στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Α) Το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απευθείας εξαγοράς των ιδιοκτησιών ή με την εξασφάλιση της έγγραφης  σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών, δια της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας αναλαμβάνει να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση με αυτεπιστασία των εργασιών που απαιτούνται, προωθώντας τις διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται προς τούτο, έχοντας και την επιστημονική εποπτεία του έργου.

Η ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας ορίζεται προϊσταμένη Αρχή του έργου,  υλοποιεί και επιβλέπει το εν λόγω έργο.

Επίσης, αναλαμβάνει:

α) να ολοκληρώσει τις εργασίες του έργου στο οριζόμενο από την παρούσα χρονοδιάγραμμα,

β) να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 9 και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

γ) να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα.

δ) να προσκομίσει στο Δήμο Λευκάδας μετά την ολοκλήρωση του έργου, βεβαίωση εκτέλεσης και παραλαβής του έργου.

Β. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:

α) να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της,

β) να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή,

γ) Να χρηματοδοτήσει  μέρος των εργασιών της Σύμβασης συνολικού ύψους 100.000€, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6.

Γ. Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει:

α) να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου,

β) να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή, μεριμνώντας από κοινού για τη γρήγορη και ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

γ) Να χρηματοδοτήσει μέρος των εργασιών της Σύμβασης συνολικού ύψους 100.000€, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6.

δ) να φροντίσει για την απευθείας εξαγορά ή την έγγραφη συναίνεση εκ μέρους των  ιδιοκτητών πριν την έναρξη των εργασιών.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το κόστος ανάληψης της οιασδήποτε ενδεχόμενης υποχρέωσης του εν λόγω Υπουργείου θα καλύπτεται ανάλογα από Περιφέρεια Ιονίων Νήσων   και το Δήμο Λευκάδας.

Άρθρο 8

Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση Χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ζώνη Α΄ και εν μέρει Β απολύτου προστασίας  (ΦΕΚ 822/Β/25-9-1995) και δεν έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι ελαιόφυτος, διαμορφωμένος σε αναβαθμίδες με τοίχους από ξερολιθιά, ενώ μεταξύ κοίλου και ορχήστρας υπάρχει μια παλιά μικρή αγροτική αποθήκη, χτισμένη εν μέρει με αρχαίο οικοδομικό υλικό. Οι έρευνες θα λάβουν χώρα εντός τριών ιδιοκτησιών ( Νικόλαου Μικρώνη, Αφροδίτης Κοντογεώργη και κληρονόμων Γρηγορίου Μπουρσινού). Ο Δήμος θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας εξαγοράς των εν λόγω ιδιοκτησιών. Έως ότου ολοκληρωθεί η εξαγορά θα απαιτηθεί η εξασφάλιση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών.

Άρθρο 9

Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης

και αρμοδιότητές του (Επιτροπή Παρακολούθησης).

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως τακτικά μέλη τον κ. ………., με αναπληρωτή τον κ. …………………………, από τον Δήμο Λευκάδας τον κ. … (ιδιότητα) με αναπληρωτή τον κ. … (ιδιότητα) και από το ΥΠ.ΠΟ.Α., η κ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λευκάδας, αναπληρούμενη από την κ. Παρασκευή Στάικου, αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας. Καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

Η τήρηση των όρων της παρούσης Σύμβασης.

 • Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
 • Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ συμβαλλομένων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
 • Η διοίκηση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ως συνόλου ενεργειών και λήψης αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (τροποποίηση –συμπλήρωση –διόρθωση κ.λ.π.).

-Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή συνεργάτες με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή για να εκφράσουν άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

-Τα μέλη της  Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου δεν αμείβονται  για το παραπάνω έργο τους.

Άρθρο 10

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα υπάγονται στα καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια.

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών μέχρι και 2 έτη. Ειδικότερη παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται να χορηγηθεί μέχρι και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του άρθρου αρ. 9.

Άρθρο 12

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

 1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλόμενων φορέων. Στην τροποποιητική σύμβαση είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις των προαναφερθέντων Νόμων.
 2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.
 3. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ’ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της.
 4. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος φορέας λειτουργίας του χώρου θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε εννιά (9) πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από τρία (3).

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια                    Για το Υπουργείο Πολιτισμού                  Για τον Δήμο Λευκάδας

Ιονίων Νήσων                                   και  Αθλητισμού

 

Ο Περιφερειάρχης             Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας                  Ο Δήμαρχος

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ           ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΖΑΚΗ                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ