Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  26 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 και 2ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016.

                            Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

« Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2016.

Εισηγητής:  Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για την  εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ευγήρου (Σύβοτα) με δημοπρασία.

 Eισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου» προϋπολογισμού 38.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού  εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή)  για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β΄/26.04.1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού  εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή)  για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού  εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή)  για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20.10.2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το  έτος 2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 1.293.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την από 29-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Δημήτρ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαπλάτυνση Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου Βαυκερής», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας)  στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Αθλητικό Σύλλογο « TAEKWON-DO Λευκάδας» μέχρι τον Ιούνιο 2016.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας)  στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Πολιτιστικό Σύλλογο « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Νυδριού και στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας μέχρι τον Ιούνιο 2016.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (ανατολικής αίθουσας)  στο πρώην  Δημοτικό Σχολείο Εγκλουβής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής.

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π