Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2016

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        

                          ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις        12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση σχετικά με την πορεία των ενεργειών του Δήμου μετά τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση  Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας,  για το έτος 2016.

                                    Εισηγητές: Kων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου στη θέση «Πάνω Αλώνια-Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ»

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση μισθώματος σταθμού βάσης.

                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αρ. 328/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το Κοινωνικό Φαρμακείο.

                            Εισηγητής:  Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων (σχετ. η αρ. 7/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.

                        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού του Δήμου Λευκάδας ως  εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας  προς την Δ.Ε.Η   Α.Ε. 

                                      Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λευκάδας, με άρση απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ματαφιά (σχετ. αρ. 1/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                          Εισηγήτρια: Αικατερίνη Κηρολίβανου, υπάλληλος Τμ. Πολεοδ. Εφαρμογών, Δ/νσης

Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 89/04-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας « Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».

                           Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  της αριθ. 1/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός –Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 6.137,91 € προκειμένου να υπογράψει το ΝΠΔΔ  σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την   υλοποίηση πράξεως στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

                           Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.

                       Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 15/16 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                        Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Θεριανός – Τζεφριού και Συνεργάτες»  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ.8/2016 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                       Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταβολές σχολικών  μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017,στο Δήμο Λευκάδας (σχετική η αρ 8/16 απόφαση ΔΕΠ).

                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 18οΑπόφαση Δ.Σ. για Α’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου, έτους 2016 ( σχετική η αρ. 7 /16 απόφαση ΔΕΠ).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 16/16 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

                       Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Aπόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 75.230,98 €, αναδόχου  Ευάγγελου Ε. Βλάχου,  Ε.Δ.Ε.

                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βλυχού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο:  Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (παιγνιόχαρτα).

       Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση ΔΣ για  αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου Χαλικιά Ευάγγελου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥΔΙΣΑ).

                         Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση (ορθή επανάληψη) της υπ΄αριθ. 336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάκληση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπόριου-καντίνα της κας BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ κατασκευαστική Ο.Ε.».

Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

                            Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου  αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος  

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. διόρθωσης (Ορθή Επανάληψη) της αρ. 225/15 απόφασης ΔΣ σχετικά με την συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 555.800,17 €.

Εισηγητής:.Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση   Δ.Σ. για   έγκριση   συνδιοργάνωσης    του Final Four του κυπέλλου
Ελλάδας Γυναικών στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστημα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος