Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        

                          ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  21  Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/15), έτους 2016.

                           Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 22/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του ΔΛΤΛ, οικονομικού έτους 2016.

                           Εισηγητής:  Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 6/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας που αφορά στην  τροποποίηση του   προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 5/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας που αφορά στην  τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της.

                          Εισηγητής:   Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Φύσσες Δ.Κ. Λευκάδας (σχετ. η αρ. 23/2016 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

                          Εισηγητής:  Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Εργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ. 8/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ.9/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 10/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 11/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 12/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 13/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 14/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 275/14 απόφασης ΔΣ και  ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου προκειμένου να συμμετέχει στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής  στις περιπτώσεις πειθαρχικών υποθέσεων δημοτικών υπαλλήλων.

                         Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντετελμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου στα όρια Τ.Κ. Νεοχωρίου (Μ. Αυλάκι) Νυδρί  Λευκάδας (σχετ. η αρ. 25/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

                          Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρίας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ  Η. Ο.Ε.»

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση δαπάνης για την επέκταση Φ.Π.Ο. στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος