Τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις    4 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ. 8/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ. 9/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 10/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 11/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 12/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 13/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 14/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρίας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ  Η. Ο.Ε.»

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση δαπάνης για την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.299,84 €.

                         Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για λογιστική τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης.

                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συμπλήρωση της αρ. 31/2016 απόφασης Δ.Σ. (σχετικά με τον ορισμό του Δήμου Λευκάδας ως εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε πολιτιστικούς –αθλητικούς συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

                       Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Καλάμου Καστού» προϋπολογισμού 9.992,64 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδομής και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Καρυάς», προϋπολογισμού 11.997,47 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας», προϋπολογισμού 76.725,00 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου  εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος