Οι εισηγήσεις του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Διοικητήριο, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέματα:

  • Σχετικά με αποκαταστάσεις από τις βλάβες που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο σεισμό. Συγκεκριμένα:

Απόφαση Δ.Σ για κατανομή  ποσού 3.100.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, σε υποέργα. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος (θέμα 1ο)

Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση «Πόντε» μέχρι «Διοικητήριο», προϋπολογισμού 561.604,17 €. Εισηγητής: Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (θέμα 2ο)

Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος (θέμα 3ο)

  • Επίσης, έπειτα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης προς απόφαση για έγκριση από το Δ.Σ. τίθεται ο κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετ. η αρ. 22/2016 απόφ. Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος (θέμα 6ο)
  • Η απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», προϋπολογισμού 17.000,00 €. Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης,, Αντιδήμαρχος (θέμα 8ο). Επίσης η απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 102 τ.μ. στη θέση Πόρτο Κατσίκι Αθανίου για την κατασκευή και εκμετάλλευση τριών (3) οικίσκων – καντινών. (θέμα 9ο)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

            ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Δ.Σ. για τη κατανομή ποσού 3.100.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών  που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 σε υποέργα».

 

Με την αριθ.πρωτ. 26733/08.03.2016 απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, χρηματοδοτήθηκε  η Περ. Ιόνιων Νησιών με το ποσό των 3.100.000 € για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας». Για τα υποέργα και τους  επιμέρους προϋπολογισμούς έχει υποβληθεί σχετικό τεχνικό δελτίο στην Π.Ι.Ν..

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την  διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί   για την εκτέλεση του έργου, μας ζητήθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατανομή του ποσού των 3.100.000,00 €. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια ώστε  να γίνει δέσμευση των πιστώσεων. Σύμφωνα με την     ενημέρωση της Περιφέρειας   φορέας  εκτέλεσης των έργων θα είναι ο Δήμος  και η  εκταμίευση και οι πληρωμές θα γίνουν μέσω του Περιφερειακού Ταμείου.

Κατόπιν αυτού,  το συνολικό ποσό των 3.100.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2016, κατανέμεται στις κάτωθι ενότητες και τα υποέργα αυτών. Η κατανομή αυτή συμφωνεί  με το τεχνικό δελτίο.

 

Α. Συγκοινωνιακά, συνολικού ποσού 1.450.000,00 €.

Α1) Αποκατάσταση ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων,   προϋπολογισμού: 1.400.000,00 €.

Α2) Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων, προϋπολογισμού: 50.000,00 €.

 

Β. Υδραυλικά, συνολικού ποσού 1.650.000,00 €.

Β1) Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξάνθειας μέχρι την δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2Xφ125), προϋπολογισμού: 850.000,00 €.

B2) Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση Πόντε έως το Διοικητήριο (HDPE 560), προϋπολογισμού: 562.000,00 €.

Β3) Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας, προϋπολογισμού 80.000,00 €.

Β4) Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών Αγίου Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης, προϋπολογισμού 158.000,00 €.

 

Διευθύνουσα υπηρεσία εκτέλεσης των υποέργων είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

 

Εισηγούμαστε την έγκριση της κατανομής στα ανωτέρω υποέργα.

 

                                                          Λευκάδα   12.4.2016

Ο Δ/ντής ΤΥΔΛ                                             Ο Εισηγητής

 

Σπύρος Αρέθας

                                                                        ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΒΟΣ

                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Με την μελέτη “Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση “Πόντε” μέχρι Διοικητήριο” προβλέπεται αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στο ανωτέρω τμήμα. Πρόκειται για το τμήμα που παρουσιάζει τις περισσότερες βλάβες λόγω ηλεκτρόλυσης και παλαιότητας δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα στην ύδρευση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού.

 

Προβλεπόμενες εργασίες:

 

Αμφίπλευρη τομή ασφάλτου, εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους1,20μ και μέσου βάθους 2,00μ, κατασκευή τριών φρεατίων εξ οπλισμένου σκυροδέματος, διαστάσεων 2,50Χ2,50Χ2,50μ πάχους 30εκ.για την τοποθέτηση δικλίδων ελέγχου, εκκένωσης και καθαρισμού του δικτύου, αντικατάσταση υπάρχοντος χυτοσιδηρού αγωγού Φ500 με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ560 16ατμ. σε συνολικό μήκος 930μ, επανεπίχωση με θραυστό αμμοχάλικο και προστασία με κοιτόστρωση εκ σκυροδέματος 10εκ, ασφαλτική αποκατάσταση του οδοστρώματος πάχους 7εκ.

 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 456.588,76 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 561.604,17 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

 

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

 

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

  1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

 

Το έργο θα κατασκευασθεί κατόπιν δημοπρασίας. Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησής του.

 

ΛΕΥΚΑΔΑ, 4-4-2016

Ο εισηγητής

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση “Πόντε” μέχρι Διοικητήριο
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 561.604,17 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
 

Ομάδα  ΟΜΆΔΕς ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ

1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.1 ΟΙΚ2269Α m 1.860,00 1,00 1.860,00
2 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ4.13) 1.2 ΥΔΡ6082.1 m3 5,00 21,16 105,80
3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1) 1.3 ΥΔΡ6081.1 m3 2.232,00 8,09 18.056,88
4 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ3.12) 1.4 ΥΔΡ6087 m 200,00 15,50 3.100,00
5 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.60) 1.5 ΥΔΡ6622.3 m 930,00 260,00 241.800,00
6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ2.1) 1.6 ΥΔΡ6071 m3 2.900,00 0,95 2.755,00
7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ5.5.2) 1.7 ΥΔΡ6068 m3 1.525,00 17,84 27.206,00
8 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C10/12 (ΥΔΡ9.10.2) 1.8 ΥΔΡ6325 m3 93,00 72,00 6.696,00
Άθροισμα ομάδας   ΟΜΆΔΕς ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ   301.579,68
 

Ομάδα  Τεχνικά έργα

1 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ9.26) 2.1 ΥΔΡ6311 Kgr 4.500,00 0,98 4.410,00
2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ9.1) 2.2 ΥΔΡ6301 m2 57,00 8,20 467,40
3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ9.10.4) 2.3 ΥΔΡ6327 m3 45,00 82,00 3.690,00
4 Kαλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (grayiron) (ΥΔΡ11.1.1) 2.4 ΥΔΡ6752 Kgr 400,00 1,85 740,00
5 Δικλίδες χυτοσιδηρές, συρταρωτές ελαστικής έμφραξης ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 550 mm, 16 at (ΥΔΡ13.4.4.3) 2.5 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 2,00 5.200,00 10.400,00
6 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ελαστικής έμφραξης ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm (ΥΔΡ13.3.3.5) 2.6 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 2,00 750,00 1.500,00
7 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 2.7 ΟΔΟ3211Β m2 1.116,00 1,85 2.064,60
8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 2.8 ΟΔΟ4120 m2 1.116,00 0,45 502,20
9 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m (ΟΔΟΔ5.3) 2.9 ΟΔΟ4321Β.1 m2 1.116,00 9,96 11.115,36
Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα   34.889,56

 

 

Αθροισμα εργασιών 336.469,24
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 60.564,46
Σύνολο 397.033,70
Απρόβλεπτα  15 % 59.555,06
Αναθεωρήσεις
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 456.588,76
Φ.Π.Α.   23 % 105.015,41
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 561.604,17
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 561.604,17

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-1-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-1-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έργο:   Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση “Πόντε” μέχρι Διοικητήριο  
         
τεχνικη υπηρεσια   Προϋπ:   561.604,17 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)  
    Πηγή:   ΥΠΟΜΕΔΙ  
    Χρήση:   2016  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την μελέτη προβλέπεται αντικατάσταση τμήματος του αγωγού ύδρευσης από τη θέση “Πόντε” έως το κτίριο του Διοικητηρίου. Πρόκειται για το τμήμα που παρουσιάζει τις περισσότερες βλάβες λόγω ηλεκτρόλυσης και παλαιότητας δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα στην ύδρευση του μεγαλύτερου τμήματος του νησιού.

 

Προβλεπόμενες εργασίες:

 

Αμφίπλευρη τομή ασφάλτου, εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους1,20μ και μέσου βάθους 2,00μ, κατασκευή τριών φρεατίων εξ οπλισμένου σκυροδέματος, διαστάσεων 2,50Χ2,50Χ2,50μ πάχους 30εκ.για την τοποθέτηση δικλίδων ελέγχου, εκκένωσης και καθαρισμού του δικτύου, αντικατάσταση υπάρχοντος χυτοσιδηρού αγωγού Φ500 με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ560 16ατμ. σε συνολικό μήκος 930μ, επανεπίχωση με θραυστό αμμοχάλικο και προστασία με κοιτόστρωση εκ σκυροδέματος 10εκ, ασφαλτική αποκατάσταση του οδοστρώματος πάχους 7εκ.

 

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 456.588,76 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 561.604,17 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

 

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

 

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

  1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

 

 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-1-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-1-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μελέτη: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΥΠ: 1.400.000,00 Ευρώ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.  Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την  ασφάλεια της  διέλευσης τους και τοίχων  ανάντη που κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και από αργολιθοδομή με την αντίστοιχη στατική επίλυση οπλισμένων  τοίχων και τοίχων βαρύτητας και θα είναι:

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τριάνταένα (31) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου οκτώ  (08) τεμάχια, για τον οικισμό Πανοχωρίου δύο  (02) τεμάχια (το ένα  προς υδραγωγείο) και για τον Ι.Ν. Υπαπαντής τρία (03) τεμάχια

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Χορτάτων δύο (02) τεμάχια και θα επιστρωθεί δρόμος με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. σε μήκος 190μ. με μέσο πλάτος 4μέτρων με δομικό πλέγμα τύπου Τ131

Στην Τ.Κ.  Μανάσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Νικολής  έξι (06) τεμάχια καθώς και το πλακόστρωτο της πλατείας.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Πέτρος  τρία (03) τεμάχια και θα αποκατασταθούν  οι  δρόμοι στην περιοχή «Πατρικάτα» και πλησίον του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων .

Στην Τ.Κ.  Εξάνθειας  πέντε (05) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Ηλίας   τρία (03) τεμάχια,  θα επιστρωθούν δύο Δημοτικοί οδοί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. με δομικό πλέγμα τύπου Τ131, ενώ θα κατασκευαστεί και σωληνωτό διαμέτρου Φ400 με φρεάτια υδροσυλλογής και εσχάρες.

Στην Τ.Κ.  Καλαμίτσι  δύο (02) τεμάχια και θα ασφαλτοστρωθεί δημοτική οδός και κοινόχρηστος χώρος.

Στην Τ.Κ.  Ράχης  θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση και τάφρος ομβρίων

Στην Τ.Κ.  Μαραντοχωρίου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Σύβρου  τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βουρνικάς δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βασιλικής έξι (06) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Καρυάς δύο (02) τεμάχια και

Στην Τ.Κ.  Εγκλουβής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια.

Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνονται στις επισυναπτόμενες  επιμέρους οριζοντιογραφίες των  οικισμών (χάρτες Google).

 

Στην Τ.Κ.  Αγίου Πέτρου  θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 490 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο  φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο,  με ένα φρεάτιο διακλάδωσης και ένα  φρεάτιο  τοποθέτησης βαλβίδας εισαγωγής – εξαγωγής αέρα (εξαεριστικό).   Ακόμη θα τοποθετηθεί  αγωγός ύδρευσης μήκους 600 μέτρων διαμέτρου Φ75, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με επτά  φρεάτια όπου τα τρία είναι  σύνδεσεων, τα άλλα τρία είναι διακλαδώσεων και ένα εξαεριστικό. Ακόμη  θα τοποθετηθούν 75  φρεάτια παροχής ύδρευσης που θα είναι προκατασκευαμένα και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι διαμέτρου DN 32 mm , ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.  

 

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 μέτρων οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131.

Για  τις άμεσες ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων με την παρούσα μελέτη θα προμηθευτεί απολογιστικά ο Δήμος μας φωτιστικά σώματα με βραχίονα (φωτιστικά μπράτσα) που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα που έχουν πρόβλημα από  τους κεραυνούς. Συγκεκριμένα θα είναι 300 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων 70watt ατμών  Νατρίου με ενδεικτική τιμή 40€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α., 30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 150 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 75€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.   και    30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 250 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 80€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.,  και όλα τα παραπάνω χωρίς τους λαμπτήρες. Η επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Το συνολικό ποσό στα  απολογιστικά αναδόχου θα είναι 19.647,00€ με Ε.Ο 18%  χωρίς Φ.Π.Α. και 24.165,81 € με Φ.Π.Α.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.138.211,38 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 1.400.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ022

Εισηγούμαι

  1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
  2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Κων/νος Σέρβος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΙΟΥ

TOΠIKH KOINOTHTA ΑΘΑΝΙOY
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 2 6-7, ΚΑΤΑΝΤΙ 28,50 1,00-0,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 12 7-8-9-10-11, ΚΑΤΑΝΤΙ-ΑΝΑΝΤΙ 28,00 2,50-2,20,                      1,90-1,70-1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 13 1-2-3-4-5-6-7-8, ΚΑΤΑΝΤΙ ΕΠΡΧΙΑΚΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 26,70 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 14 ΑΝΑΝΤΙ 23,00 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
5 18 8-9-10, ΑΝΑΝΤΙ 50,00 1,00-1,50μ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 19 1-2, ΑΝΑΝΤΙ 27,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
7 20 3′-4′-5′, ΚΑΤΑΝΤΙ 47,50 1,80 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
8 21 3-4, ΑΝΑΝΤΙ 25,00 2,10 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
9 22 ΑΝΑΝΤΙ 50,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
10 23 ΑΝΑΝΤΙ 20,00 1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
11 26 1-2, ΑΝΑΝΤΙ 26,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
12 27 3-4, ΑΝΑΝΤΙ 27,00 1,80-2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
13 28 5-6, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 1,5-2,10 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
14 29 7-8, ΑΝΑΝΤΙ 15,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
15 35 ΑΝΑΝΤΙ 12,00 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
16 37 ΑΝΑΝΤΙ 44,00 9μ μήκος: 0,90m ύψος  35m μήκος: 1,50m ύψος ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
17 39Α ΑΝΑΝΤΙ 18,00 1,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
18 41 53-54, ΚΑΤΑΝΤΙ 29,00 2,10-1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
19 42 23-24, ΑΝΑΝΤΙ 12,00 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
20 43 25-26, ΚΑΤΑΝΤΙ 8,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
21 44 27-28-29, ΚΑΤΑΝΤΙ 16,00 1,60 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
22 50 38-39, ΑΝΑΝΤΙ 18,00 1,30 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
23 51 40-41, ΚΑΤΑΝΤΙ 40,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
24 52 50-51, ΚΑΤΑΝΤΙ 28,00 1,80 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
25 53 42-43. ΑΝΑΝΤΙ 30,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
26 54 32-33, ΑΝΑΝΤΙ 35,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
27 57 9-10, ΚΑΤΑΝΤΙ 25,00 0,90 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
28 58 11-12, ΚΑΤΑΝΤΙ 2,50 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
29 59 9′-10′, ΑΝΑΝΤΙ 17,00 1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
30 40 ΑΝΑΝΤΙ 17 1,7 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
31 39′ ΑΝΑΝΤΙ 20 2,1 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡAΓΑΝΟΥ & ΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΓΑΝΟΥ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 3 4-5, ΚΑΤΑΝΤΙ 6,00 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 9 14-15, ΚΑΤΑΝΤΙ 7,00 2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 10 15,16, ΑΝΑΝΤΙ 35,00 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 24 44-45, ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 10×3,5, 5×1,80 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
5 25 46-47, ΑΝΑΝΤΙ 90,00 1,40 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 28 52-53, ΑΝΑΝΤΙ 30,00 1,80-1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
7 37 ΑΝΑΝΤΙ 36,00 1,8 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
8 38 ΚΑΤΑΝΤΙ 7,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΘΕΣΗ: ΠΑΝΩΧΩΡΙ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 2 3-4, ΑΝΑΝΤΙ 20,00 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 5 ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 1,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΘΕΣΗ: ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 2 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 2 ΑΝΑΝΤΙ 20,00 2,4 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΘΕΣΗ: ΔΡΑΓΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Α/Α ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ H (μ)
1 1  ΚΑΤΑΝΤΙ 24,00 1,80

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΗΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΟΜΗΛΙΟY
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (m) ΥΨΟΣ H (m) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 13 24-25, ΑΝΑΝΤΙ 56,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 23 45-46, ΑΝΑΝΤΙ 35,00 1,40 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΣΗ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 1-2, ΑΝΑΝΤΙ 20,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 2 3-4, ΑΝΑΝΤΙ 11,00 1,70 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 3 5-6, ΚΑΤΑΝΤΙ 13,00 1,60-2,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 4 7-8, ΑΝΑΝΤΙ 19,00 2,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΛΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΝΙΚΟΛΗΣ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 1-2, ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 3 6-7, ΚΑΤΑΝΤΙ 12,00 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 5 10-11, KATANTI 16,00 2,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 13 26-27, ANANTI 30,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
5 14 28-29, KATANTI 28,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 6 12-13, ΚΑΤΑΝΤΙ 25,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (m) ΥΨΟΣ H (m) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 1 1-2, ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 3,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 12 20-21, ΚΑΤΑΝΤΙ 60,00 3,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 17 30-31, ΚΑΤΑΝΤΙ 24,00 2,20 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA: ΧΟΡΤΑΤΑ
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (m) ΥΨΟΣ H (m) ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 11 21-22, ΑΝΑΝΤΙ 35,00 2,20 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 10 ΑΝΑΝΤΙ 35,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. ΗΛΙΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 AgH 1, ΑΝΑΝΤΙ 18,00 1,20 -1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 AgH 3, ΑΝΑΝΤΙ 23,00 1,00-3,30 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 AgH 4, ΚΑΤΑΝΤΙ 53,00 2,00 – 2,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 KL 1, ΑΝΑΝΤΙ 65,00 1,00 -2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 KL 3, ΚΑΤΑΝΤΙ 6,50 0,80-1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  EΞΑΝΘΕΙΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 EJ 1, ΑΝΑΝΤΙ 21,00 0,8 -4,40 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 KAI ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 EJ 2, ΚΑΤΑΝΤΙ 8,90 4,70 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΥΒΩΤΙΑ
3 EJ 2, ΑΝΑΝΤΙ 24,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 EJ 3 , ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 4,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
5 EJ 4, ΑΝΑΝΤΙ 11,00 5,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 EJ 5, ΑΝΑΝΤΙ 15,00 1,00 – 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 MAR 1, ΚΑΤΑΝΤΙ 30,00 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 MAR 2 , ΑΝΑΝΤΙ 30,00 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 MAR 3 , ΚΑΤΑΝΤΙ 15,00 – 20,00 6,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
4 MAR 4 , ΚΑΤΑΝΤΙ 24,00 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 ΒΡΝΚ 1, ΑΝΑΝΤΙ   3,00-3,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 ΒΡΝΚ 1, ΑΝΑΝΤΙ 4,0 2,00-2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 ΒΡΝΚ 2, ΚΑΤΑΝΤΙ 10,00 5,00 – 6,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 BAS 1, ΑΝΑΝΤΙ 20,00 2,00  – 2,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
2 BAS 2,  ΚΑΤΑΝΤΙ 14,90 2,30 – 2,50 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 BAS 3, ΑΝΑΝΤΙ 10,00 2,50-3,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 BAS 4 , ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
5 BAS 5, ΑΝΑΝΤΙ 18,00 1,00-3,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
6 BAS 6, ΑΝΑΝΤΙ 10,50 1,00 – 1,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΡΥΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 KAR 1, ΑΝΑΝΤΙ 20,00 1,80  – 2,50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 KAR 2,  ΚΑΤΑΝΤΙ 34,90 1.20 – 2,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΕΓΚΛΟΥΒΗ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 EGL 1, ΚΑΤΑΝΤΙ 16,00 2,00  – 4,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 EGL 2,  ΚΑΤΑΝΤΙ 20,00 1,7 & 3,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
3 EGL 3, ΚΑΤΑΝΤΙ 16,00 1,00-2,00 ΤΟΙΧΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20
4 EGL 4 , ΑΝΑΝΤ 10,00 3,50-4,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
5 BAS 5, ΑΝΑΝΤΙ 20,00 1,50-3,00 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΥΒΡΟΣ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡAΦΙΑ GOOGLE ΜΗΚΟΣ L (μ) ΥΨΟΣ H (μ)  ΥΛΙΚΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
1 SVR 1, ΑΝΑΝΤΙ 14,00 1,60 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
2 SVR 2 , ΑΝΑΝΤΙ 25,00 1,90 – 2,10 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
3 SVR 3 , ΑΝΑΝΤΙ 16,00 1,50 – 1,80 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ
4 SVR 4 , ΑΝΑΝΤΙ 30,00 1,00 – 1.50 ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έργο   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Προυπ   1.400.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
    Πηγή   ΣΑΕΠ022
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ   Χρήση   2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
Ομάδα  Εκσκαφές – Χωματουργικά
1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ1) 1.1 ΟΔΟ1110 m3 50,00 1,52 76,00
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 1.2 ΟΔΟ1123Α m3 50,00 1,84 92,00
3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 1.3 ΟΔΟ1133Α m3 20,00 9,34 186,80
4 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως5,00m (ΟΔΟΒ1) 1.4 ΟΔΟ2151 m3 6.734,00 4,95 33.333,30
5 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΒ2) 1.5 ΥΔΡ6087 m3 40,00 2,70 108,00
6 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12) 1.6 ΟΙΚ2227 m3 123,00 27,64 3.399,72
7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10) 1.7 ΟΙΚ6448 m 86,00 6,60 567,60
8 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 1.8 ΟΔΟ1212 m3 20,00 2,79 55,80
9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14) 1.9 ΟΔΟ1310 m 10,00 0,65 6,50
10 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.10 ΟΙΚ2269Α m 2.700,00 1,00 2.700,00
11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1) 1.11 ΥΔΡ6081.1 m3 710,00 8,45 5.999,50
12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. (ΥΔΡ3.13) 1.12 ΥΔΡ6081.1 m3 40,00 4,10 164,00
13 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1) 1.13 ΟΙΚ2122 m3 80,00 21,20 1.696,00
14 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2) 1.14 ΟΙΚ2125 m3 20,00 31,95 639,00
15 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2) 1.15 ΟΙΚ1103 tn 415,00 7,30 3.029,50
16 Μεταφορά υλικών με μονότροχο (ΟΙΚ10.4) 1.16 ΟΙΚ1127 T10m 2.300,00 2,00 4.600,00
17 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα,  με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ10.1.2) 1.17 ΟΙΚ1104 tn 270,00 1,65 445,50
18 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7) 1.18 ΥΔΡ6069 m3 240,00 20,80 4.992,00
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19) 1.19 ΟΔΟ3121Β m3 2.591,50 17,70 45.869,55
20 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 1.20 ΟΔΟ3121Β m3 769,00 21,00 16.149,00
Άθροισμα ομάδας   Εκσκαφές – Χωματουργικά   124.109,77
Ομάδα  Τεχνικά έργα – Ύδρευση
1 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2) 2.1 ΟΔΟ2532 m3 817,60 104,00 85.030,40
2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2) 2.2 ΟΔΟ2612 Kgr 124.474,00 1,15 143.145,10
3 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) 2.3 ΟΔΟ2532 m3 1.395,00 94,20 131.409,00
4 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 2.4 ΥΔΡ7018 Kgr 9.425,00 1,15 10.838,75
5 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΒ36) 2.5 ΟΔΟ2411 m2 1.643,00 1,75 2.875,25
6 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 2.6 ΟΙΚ7311 m2 540,00 22,50 12.150,00
7 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ73.12) 2.7 ΟΙΚ7312 m2 10,00 28,00 280,00
8 Σωλήνες PVC  6 ΑΤΜ Φ110 (ΟΔΟΒ56.3) 2.8 ΥΔΡ6620.1 m 1.783,00 7,48 13.336,84
9 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2) 2.9 ΟΙΚ4212 m3 2.495,00 70,00 174.650,00
10 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1) 2.10 ΟΙΚ7914 m2 3.358,00 1,65 5.540,70
11 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1) 2.11 ΟΙΚ4501 m2 3.358,00 9,00 30.222,00
12 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26) 2.12 ΟΙΚ4226 m 200,00 11,20 2.240,00
13 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Alκαι πρόσθετη εξωτερική προστασία (ΟΔΟΒ65.1.3) 2.13 ΟΔΟ2311 Kgr 1.300,00 3,40 4.420,00
14 Κατασκευή φατνών (ΟΔΟΒ65.2) 2.14 ΟΔΟ2312 m2 600,00 2,50 1.500,00
15 Πλήρωση φατνών (ΟΔΟΒ65.3) 2.15 ΟΔΟ2313 m3 103,00 26,80 2.760,40
16 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3) 2.16 ΟΔΟ4110 m2 1.307,00 1,20 1.568,40
17 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 2.17 ΟΔΟ4120 m2 1.100,00 0,45 495,00
18 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟΔ6) 2.18 ΟΔΟ4421Β tn 249,00 97,10 24.177,90
19 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 2.19 ΟΔΟ4521Β m2 1.420,00 8,18 11.615,60
20 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2) 2.20 ΟΙΚ3811 m2 160,00 22,50 3.600,00
21 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4) 2.21 ΟΔΟ2532 m3 30,00 126,00 3.780,00
22 Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ11.1.2) 2.22 ΥΔΡ6752 Kgr 2.000,00 2,90 5.800,00
23 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, κλάσεως αντοχής 120, oνομαστικής διαμέτρου D400mm (ΥΔΡ12.1.1.3) 2.23 ΥΔΡ6551.3 m 10,00 41,20 412,00
24 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.47) 2.24 ΥΔΡ6622.1 m 490,00 14,10 6.909,00
25 Δικλίδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (Σχετικό) (ΥΔΡΝ13.3.4.3) 2.25 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 3,00 280,00 840,00
26 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας (ΥΔΡ12.17.1) 2.26 ΥΔΡ6623 Kgr 120,00 2,60 312,00
27 Λαιμός HDPE με φλάντζα και  ηλεκτρομούφα Φ110 ΡΝ 16 (ΥΔΡ12.14.1.107Ν) 2.27 70%ΥΔΡ6621.1

30%ΥΔΡ6651.1

m 2,00 48,00 96,00
28 Λαιμός HDPE με φλάτζα και ηλεκτρομούφα Φ75 ΡΝ16 (ΥΔΡ12.14.1.108Ν) 2.28 70%ΥΔΡ6621.1

30%ΥΔΡ6651.1

m 2,00 45,00 90,00
29 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm oνομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (ΥΔΡ13.3.3.1) 2.29 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 2,00 165,00 330,00
30 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (ΥΔΡ13.10.2.1) 2.30 ΥΔΡ6653.1 τεμαχ 2,00 150,00 300,00
31 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.45) 2.31 ΥΔΡ6622.1 m 600,00 7,60 4.560,00
32 Δικλίδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 65mm (Σχετικό) (ΥΔΡ13.3.4.1Β) 2.32 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 6,00 180,00 1.080,00
33 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.41) 2.33 ΥΔΡ6622.1 m 375,00 3,30 1.237,50
34 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ16.11) 2.34 ΗΛΜ   4 τεμαχ 75,00 51,50 3.862,50
35 Σέλλα παροχής ύδρευσης Φ32 για διάμετρο αγωγού ύδρευσης Φ110(ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΥΔΡΝ12.26.3) 2.35 ΥΔΡ6712.1 τεμαχ 30,00 27,50 825,00
36 Σέλλα παροχής ύδρευσης Φ32 για διάμετρο αγωγού ύδρευσης Φ75(Σχετικό)(ΥΔΡ Ν 12.26.4) (ΥΔΡ) 2.36 ΥΔΡ6712.1 τεμαχ 45,00 24,00 1.080,00
37 Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων 0,40x 0,40 cm (ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΗΛΜ60.20.40.31) 2.37 ΟΔΟ2548 τεμαχ 2,00 60,00 120,00
38 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι  διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ονομαστ.διαμέτρουDN50mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.1) 2.38 ΗΛΜ   5 m 35,00 12,50 437,50
39 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 10 mm² (ΗΛΜ62.10.41.4) 2.39 ΗΛΜ 102 m 30,00 12,50 375,00
40 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 25 mm² (ΗΛΜ62.10.48.3) 2.40 ΗΛΜ  45 m 35,00 5,70 199,50
Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα – Ύδρευση   694.501,34

 

 

  Αθροισμα εργασιών 818.611,11
  Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 147.350,00
  Σύνολο 965.961,11
  Απρόβλεπτα  15 % 144.894,17
  Απολογιστικά Αναδόχου 19.647,00
  Αναθεωρήσεις 7.709,10
  Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 1.138.211,38
  Φ.Π.Α.   23 % 261.788,62
  Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 1.400.000,00
  Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.400.000,00

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημ. –  Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 11-04-2016

 

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Θωμάς Βουκελάτος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έργο   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Προυπ   1.400.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
    Πηγή   ΣΑΕΠ022
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ   Χρήση   2016

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.  Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την ασφάλεια της  διέλευσης τους.  Επίσης  κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν και  τοίχοι  ανάντη για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν βρίσκονται κατάντη και ανάντη των  δρόμων. Κάποια από τα τοιχία που βρίσκονται κατάντη θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σύμφωνα με την στατική επίλυση που επισυνάπτουμε. Τα  υπόλοιπα κατάντη   όπως και τα τοιχία ανάντη θα κατασκευαστούν από αργολιθοδομή. Τα τοιχία από αργολιθοδομή θα κατασκευαστούν ύστερα από στατική επίλυση των τοιχίων  ως τοίχων βαρύτητας.

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τριάνταένα (31) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό οκτώ  (08) τεμάχια , για τον οικισμό Πανοχωρίου δύο  (02) τεμάχια (το ένα  προς υδραγωγείο) και για τον Ι.Ν. Υπαπαντής τρία (03) τεμάχια όπου ο ένας τοίχος βαρύτητας θα κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια.

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Χορτάτων τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και θα επιστρωθεί δρόμος με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. σε μήκος 190μ. με μέσο πλάτος 4μέτρων με δομικό πλέγμα τύπου Τ131

Στην Τ.Κ.  Μανάσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Νικολής  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό έξι (06) τεμάχια καθώς και το πλακόστρωτο της πλατείας.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Πέτρος τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τρία (03) τεμάχια και θα αποκατασταθούν  οι  δρόμοι στην περιοχή «Πατρικάτα» και πλησίον του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων .

Στην Τ.Κ.  Εξάνθειας  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια, όπου ο ένας τοίχος βαρύτητας θα κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Ηλίας   τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τρία (03) τεμάχια, θα επιστρωθούν δύο Δημοτικοί οδοί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. με δομικό πλέγμα τύπου Τ131, ενώ θα κατασκευαστεί και σωληνωτό διαμέτρου Φ400 με φρεάτια υδροσυλλογής και εσχάρες.

Στην Τ.Κ.  Καλαμίτσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και θα ασφαλτοστρωθεί δημοτική οδός και κοινόχρηστος χώρος.

Στην Τ.Κ.  Ράχης  θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση και τάφρος ομβρίων

Στην Τ.Κ.  Μαραντοχωρίου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

 

Στην Τ.Κ.  Σύβρου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βουρνικάς τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βασιλικής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό έξι (06) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Καρυάς τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και

Στην Τ.Κ.  Εγκλουβής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια.

Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνονται στις επισυναπτόμενες  επιμέρους οριζοντιογραφίες των  οικισμών (χάρτες Google).

 

Σε όλους τους τοίχους αντιστήριξης  θα τοποθετηθούν στην βάση καθώς και σε ύψος ενός (01)μέτρου πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου Φ110, 6 ατμοσφαιρών για την αποροή των όμβριων που σωρεύονται πίσω από τους τοίχους. Στους τοίχους από αργολιθοδομή ο σωλήν στην εξοδό του  θα επικαλύπτεται από κοίλο κεραμίδι για λόγους αισθητικής και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.   Το γέμισμα «μπάζωμα» πίσω από τους τοίχους θα υλοποιηθεί με κοκκώδες υλικό διαμέτρου έως 200χιλιοστά για την καλύτερη στράγγιση των ομβρίων υδάτων. Στις αργολιθοδομές θα τοποθετηθεί μεταξύ του πρανούς και του κοκκώδους υλικού υφαντό γεωυφάσμα από ίνες πολυπροπυλενίου, που βοηθά στις καλύτερες συνθήκες στράγγισης και στους τοίχους από σκυρόδεμα θα υλοποιηθεί προστατευτική επάλειψη των πίσω επιφανειών σκυροδέματος (πίσω παρειάς ) με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς.

Στην Τ.Κ.  Αγίου Πέτρου  θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 490 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο  φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  με ένα φρεάτιο διακλάδωσης και ένα  φρεάτιο  τοποθέτησης βαλβίδας εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας DN50 (εξαεριστικό). Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ελαστικής έμφραξης  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (Βάνες).  Ακόμη θα τοποθετηθεί  αγωγός ύδρευσης μήκους 600 μέτρων διαμέτρου Φ75, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με επτά  φρεάτια όπου τα τρία είναι  σύνδεσεων, τα άλλα τρία είναι διακλαδώσεων και ένα εξαεριστικό . Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ελαστικής έμφραξης  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm (Βάνες). Ακόμη  θα τοποθετηθούν 75  φρεάτια παροχής ύδρευσης, 30 στον αγωγό Φ110 και 45 στον αγωγό Φ75 που θα είναι προκατασκευαμένα καθαρών διαστάσεων μήκους – πλάτους 0,40μ.Χ0,40μ. και 0,30μ. βάθους και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι διαμέτρου DN 32 mm , ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.  

 

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131, με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 μέτρων οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131.

Για  τις άμεσες ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων με την παρούσα μελέτη θα προμηθευτεί απολογιστικά ο Δήμος μας φωτιστικά σώματα με βραχίονα (φωτιστικά μπράτσα) που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα που έχουν πρόβλημα από  τους κεραυνούς. Συγκεκριμένα θα είναι 300 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων 70watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 40€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α., 30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 150 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 75€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.   και    30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 250 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 80€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.,  και όλα τα παραπάνω χωρίς τους λαμπτήρες. Η επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Το συνολικό ποσό στα  απολογιστικά αναδόχου θα είναι 19.647,00€ με Ε.Ο 18%  χωρίς Φ.Π.Α. και 24.165,81 € με Φ.Π.Α.

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.138.211,38 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 1.400.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ022

 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

-Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και το Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

-Του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και Π.Δ.402/96.

-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ.323/89.

-Του Π.Δ.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όσον αφορά τη σύνταξη  μελετών-προμήθειες.

-Του Π.Δ.171/87 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  σε θέματα έργων ΟΤΑ.

-Τις δ/ξεις του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179Α/΄28.9.04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

-Τις δ/ξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας δημοσίων έργων.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημ. – Πολ.  Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 11-04-2016

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Θωμάς Βουκελάτος

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

 

 

 [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6-__-22-2016-____-___-_____-_______-______

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 

  ΘΕΜΑ: Εγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ – ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ»

Ισχύουσες διατάξεις: Ν.3669/2008 ΚΔΕ.

Εισηγούμαι την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης ,σύμφωνα

με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον

προϋπολογισμό ποσού 17.000,00 Ευρώ.

                                                                                   

                                                                                         Ο εισηγητής

                                                                                    ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Εργο   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ – ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   Προυπ   17.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Τεχνική Υπηρεσία   Πηγή   ΣΑΤΑ
    Κ.Α.   30-7321.002

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1) 1.1 ΟΙΚ2124 m3 55,50 5,55 308,02
2 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) 1.2 ΟΔΟ2532 m3 41,33 94,20 3.893,29
3 Δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3) 1.3 ΟΙΚ3873 Kgr 1.800,00 1,01 1.818,00
4 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.41) 1.4 ΥΔΡ6622.1 m 130,00 3,30 429,00
5 Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, χωρητικότητος 5 m3, εκ πλαστικής ύλης (ΗΛΜ30) 1.5 ΗΛΜ  30 τεμαχ 3,00 750,00 2.250,00
6 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7) 1.6 ΥΔΡ6069 m3 19,30 23,90 461,27
7 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41,  DN125 mm (ΥΔΡ12.10.2) 1.7 ΥΔΡ6711.1 m 15,00 4,20 63,00
8 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση καπακιού οπλισμένο τσιμεντοσωλήνων βόθρου ονομαστικής διαμέτρου D2000mm (ΥΔΡΣΧΕΤΙ 12.1.1.12) 1.8 ΥΔΡ6551.7 τεμαχ 3,00 200,00 600,00
9 Φρεάτιο διακλάδωσης και ελέγχου αποχέτευσης (ΥΔΡ9.41.4) 1.9 ΥΔΡ6711.7 τεμαχ 3,00 60,00 180,00
Άθροισμα ομάδας   Γενικών εργασιών   10.002,58
  Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 1.800,46
  Σύνολο 11.803,04
  Απρόβλεπτα  15 % 1.770,46
  Αναθεωρήσεις 247,63
  Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 13.821,13
  Φ.Π.Α.   23 % 3.178,87
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα14/04/2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

 

 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΛ. ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λευκάδα14/04/2016

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

 

 

 

 

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 14/04/2016

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Εργο   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ – ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   Προυπ   17.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Τεχνική Υπηρεσία   Πηγή   ΣΑΤΑ
    Κ.Α.   30-7321.002

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται να γίνου εργασίες για την κατασκευή της υποδομής για την εγκατάσταση των οικίσκων-καντινών στην θέση “Πόρτο Κατσίκι” της Δ.Κ. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τρείς βάσεις διαστάσεων 6,33 μ Χ 5,42 μ και ύψους 0,34 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.
Επίσης θα κατασκευαστούν τρεις βόθροι για την αποχέτευση των λυμάτων με χρήση πλαστικών δεξαμενών 5 κ.μ. όπου θα τοποθετηθούν υπόγεια και θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου ενώ στην συνέχεια θα τοποθετηθεί έτοιμη πλάκα από σκυρόδεμα.
Τέλος θα γίνει επέκταση αγωγού ύδρευσης από τα υφιστάμενα W.C. προς τους οικίσκους μήκους περίπου 130 μ με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ32 16atm για την σύνδεση τους με το δίκτυο ύδρευσης.

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 13.821,13 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 17.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ

 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:
– Το Ν. 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δ.Ε.
– Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 και του Ν. 2372/96 και τον Ν. 2940/01.
– Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και Π.Δ. 402/96.
– Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το Ν 3463/2006.
– Του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεων Έργων και Προμηθειών Ο.Τ.Α.» όσον αφορά στην σύνταξη μελετών-προμήθειες.
– Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων Ο.Τ.Α.»

 

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λευκάδα14/04/2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

 

 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΛ. ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λευκάδα14/04/2016

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

 

 

 

 

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 14/04/2016

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Λευκάδας

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

ΘΕΜΑ:  Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης  102 τ.μ.  στη θέση Πόρτο Κατσίκι  Αθανίου για την κατασκευή και εκμετάλλευση  τριών (03) οικίσκων  – καντινών .

 

Φέρουμε σε γνώση του Δ.Σ. την πρόθεση του Δήμου Λευκάδας  να προχωρήσει στην διαδικασία  εκμίσθωσης τριών (03)  οικίσκων – καντινών  στην θέση «Πορτο Κατσίκι» Τ.Κ. Αθανίου συνολικής έκτασης  102 τ.μ.  ( 34 τ.μ. το κάθε τμήμα)   με την διαδικασία της δημοπρασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 8  του άρθρου 192 του Δημοτικού & Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4277/14 και του Π.Δ. 270/81 , σε συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Δυτικής Ελλάδας , Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών.

Συγκεκριμένα οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρουν ότι :

Άρθρο 1 –  Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η  δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει  αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους  καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

  Άρθρο  8 – Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισμάτων) με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.»

 

Ο τελικός πλειοδότης θα αναλάβει την κατασκευή του οικίσκου ,ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατηγορία IV  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης  και χώροι αναψυχής , Υποκατηγορίας  επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών χωρίς δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  ( καφέ – κυλικείο) ,   σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  που  έχουν συνταχθεί από την  Δ/νση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας  προκειμένου  να λάβει την σχετική έγκριση από την Δ/νση Υγείας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι εργασίες  θα παρακολουθούνται  καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας( Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών ).

 

Η παραχώρηση θα γίνει για χρονικό διάστημα   _____  ετών. Μετά την λύση της μισθωτικής σχέσης το κτίριο θα περιέρχεται στην περιουσία του Δήμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της  παρ. 8 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4277/14.

Το χρονικό όριο ολοκλήρωση της κατασκευής των οικίσκων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε   ____ ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά θα ακυρώνεται ή σύμβαση παραχώρησης και θα επαναδημοπρατείτε ο χώρος  με έκπτωση της εγγύησης του τελικού πλειοδότη  υπέρ του Δήμου.

 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι    στο Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την παραχώρηση , με την διαδικασία της δημοπρασίας , του Δημοτικού χώρου στο Πόρτο Κατσίκι  με σκοπό την κατασκευή και εκμετάλλευση κατάλληλων οικίσκων συνολικής έκτασης  102 τ.μ.  ( 34 τ.μ. το κάθε τμήμα)    οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «Κατηγορίας IV  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης  και χώροι αναψυχής , Υποκατηγορίας  επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών χωρίς δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  ( καφέ – κυλικείο) .

Η παραχώρηση θα γίνει για χρονικό διάστημα   _____  ετών. Μετά την λύση της μισθωτικής σχέσης το κτίριο θα περιέρχεται στην περιουσία του Δήμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της  παρ. 8 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4277/14.

Το χρονικό όριο ολοκλήρωση της κατασκευής των οικίσκων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε   ____ ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά θα ακυρώνεται ή σύμβαση παραχώρησης και θα επαναδημοπρατείται ο χώρος με έκπτωση της εγγύησης του τελικού πλειοδότη  υπέρ του Δήμου.

Οι όροι διακήρυξης θα καταρτιστούν από την Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 και την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ