Μια θέση εργασίας στην Εταιρεία Ανάπτυξης Λευκάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας  – Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  αποφάσισε ομόφωνα με τη με αριθμό 2/30-03-2016 απόφασή του την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας, αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τη με αριθμό 2/30-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
 2. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας Ανάπτυξης Λευκάδας ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών της

αποφάσισε ομόφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30-03-2016 απόφασή του, την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός  ατόμου κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού  με αρμοδιότητες  την εύρεση, αξιολόγηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών  προγραμμάτων και δράσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Ενημέρωση και τήρηση αρχείου για προγράμματα επιμόρφωσης, αναπτυξιακές δράσεις και συνεργασίες με άλλους φορείς σε θέματα ανάπτυξης.
 2. Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση της Εταιρείας Ανάπτυξης και διοργάνωση ημερίδων, διαχείριση προγραμμάτων και λοιπών δράσεων και ενημέρωση του κοινού σε θέματα επιχειρηματικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ακαδημαϊκοί τίτλοι : Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:

Οικονομικών Επιστημών ή

Οικονομικής Επιστήμης ή

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Μάρκετινγκ και επικοινωνία

 

 1. Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία: Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη προϋπηρεσία σε :
  (α) θέση ευθύνης ανάλογου αντικειμένου
  (β) εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας στο νομό
  (γ) θέση υπεύθυνου επικοινωνίας και αλληλογραφίας
  (δ) διοργάνωση ημερίδων
  (ε) διαχείριση και προώθηση Ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  (στ) επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ, θα ληφθούν υπόψη
 2. Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα :

Γνώση ξένων γλωσσών : καλή γνώση Αγγλικών

 1. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τυχόν ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας εκ μέρους των αρμόδιων ελληνικών Αρχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προθεσμία, τόπος, χρόνος υποβολής αιτήσεων : Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η  22/04/2016 και ώρα 13.00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης, Γολέμη 5-7 2ος όροφος στη Λευκάδα είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, οπότε λαμβάνεται υπ’ όψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Επιλογή υποψηφίου: Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους μέσω της μελέτης των εγγράφων που προσκόμισε καθένας από αυτούς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί σε προκαταρκτική επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων και να  καλέσει καθέναν από αυτούς ξεχωριστά σε προσωπική συνέντευξη για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης της, για  έγκριση.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει στις 30/10/2016.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία του διαγωνισμού ως άγονη, και να αποφασίσει την επανάληψή του, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση του, κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για επιλογή στην εν λόγω θέση.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί με την ευθύνη της υπηρεσίας της Εταιρείας Ανάπτυξης  στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λευκάδας  και στο κτήριο της Εταιρείας Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Λευκάδα επί της οδού Γολέμη 5-7  έως τη λήξη υποβολής αιτήσεων και θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.