Πρόχειρος διαγωνισμός ύψους 30.000€ για την συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμόυ του οδικού δικτύου της Λευκάδας

ΩΘΠΛ7ΛΕ-Θ62