Η προγραμματική σύμβαση για τους δρόμους πρόσβασης στις παραλίες, στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Η εισήγηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος στη σημερινή 8η Συνεδρίαση του Δ.Σ. σχετικά με: «απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι.»

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Δημοτικός Σύμβουλος

Αναλυτικά, η εισήγηση έχει ως εξής:

Στα πλαίσια της συντονισμένης προσπάθειας της άμεσης  αντιμετώπισης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17-11-2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου  της Λευκάδας, προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι.

Οι δρόμοι  αυτοί ανήκουν στο   δημοτικό οδικό δίκτυο, αλλά ο Δήμος κα οι υπηρεσίες του είναι αντικειμενικά αδύνατο να ανταποκριθούν στην εκτέλεση των έργων αυτών λόγω της ιδιαιτερότητας των τεχνικών  παρεμβάσεων και των κατασκευαστικών δυσκολιών.

Ο προϋπολογισμός των έργων που θα δημοπρατηθούν εκτιμάται στο ποσό των 5.700.000,00 και θα χρηματοδοτηθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ071 00024της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η διάρκεια της  Προγραμματικής  Σύμβασης ορίζεται σε 29 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Φορέας εκτέλεσης των έργων θα είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δια των αρμόδιων υπηρεσιών του και ο Δήμος Λευκάδας θα συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, θα συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

Θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο φαίνονται  αναλυτικά οι  επιμέρους όροι.

Εισηγούμαι

 • Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Τον ορισμό εκπροσώπου  Δήμου μας  στην Κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης  και επίλυσης διαφορών
 • Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

 [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης  για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της  υφιστάμενης  χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι.

Συνολικός προϋπολογισμός έως 5.700.000,00 €

 

Στην Αθήνα σήμερα                           2016 ημέρα               οι παρακάτω  συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι:

 1. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.), ως κύριος των έργων, δια του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών κ. Διονύσιου Μακρή Πολιτικού Μηχανικού με Α΄ βαθμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./οικ. …./ –  -2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 2. Ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος διά του Δημάρχου Λευκάδας κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. /2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

 

Άρθρο 1 : Διατάξεις και έγγραφα που ισχύουν για τη παρούσα Προγραμματική  Σύμβαση:

 • Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Η υπ. αριθμ. Δ.Ο.Υ/  απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 • Η υπ’ αριθμ.  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.
 • Το με αρ. πρωτ. 2023/14-2-2016 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο διατυπώνεται εγγράφως η αδυναμία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας να αναλάβουν τα έργα της διάνοιξης της πρόσβασης στις παραλίες Εγκρεμνοί και Γιαλός και το αίτημα του Δήμου να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα έργα διάνοιξης, μελετητικά και κατασκευαστικά.
 • Το με αρ. πρωτ. οικ./23480/4138/17-3-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την ανάληψη εκ μέρους των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των ενεργειών για τη δρομολόγηση των μελετών και των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο Ν. Λευκάδας.
 • Ο Ν. 3669/2008 περί Δημοσίων έργων και ο Ν.3316/2005 περί μελετών.
 • Το με αρ. πρωτ. οικ.9816/16-03-2016 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΙ.ΠΑ.
 • Το με αρ. πρ. 16180/1-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) περί μη αναγκαιότητας τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε υφιστάμενα οδικά τμήματα της νήσου Λευκάδας.
 • Η με αριθμό /2016 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και του Δήμου Λευκάδας.

 

Άρθρο 2 : Σκοπός – Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης:

 • Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση (κατασκευή) των έργων, τα οποία εντάσσονται στις άμεσες κατεπείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 σε τμήματα του Οδικού Δικτύου της νήσου Λευκάδας όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.
 • Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:
  • Η εκτέλεση των έργων, που είναι απαραίτητα και κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 σε τμήματα του Οδικού Δικτύου της νήσου Λευκάδας.
   Η αντιμετώπιση των βλαβών θα γίνει μέσω εργολαβιών που αφορούν στις επείγουσες παρεμβάσεις Α΄ φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι της νήσου Λευκάδας. Τα ανωτέρω οδικά τμήματα ανήκουν στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

Στις υπόψη περιοχές απαιτούνται έργα για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, που έχει καταστραφεί πλήρως ή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σε συνολικό μήκος περίπου 4,2km. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η άρση καταπτώσεων, η αποκατάσταση πρανών ανάντη και κατάντη των οδών, έργα οδοποιίας (οδοστρώματα – ασφαλτικά – σήμανση – ασφάλιση) κατασκευή οχετών, έργα συγκράτησης βραχοπτώσεων, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

 • O Καθορισμός των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την κατασκευή των παραπάνω έργων. Η κατασκευή των έργων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης που εκπονήθηκαν με μέριμνα και δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και θα χρηματοδοτηθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100024 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
 • Οι φάσεις – τμήματα των έργων είναι τα εξής:

– Αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη δημοπράτηση των έργων.

– Αποφάσεις έγκρισης τευχών δημοπράτησης των έργων.

– Διαδικασία επιλογής των αναδόχων κατασκευής των έργων.

– Κατασκευή – επίβλεψη των έργων.

– Περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων από τους αναδόχους

– Παραλαβή των έργων

– Παράδοση των έργων στην αρμόδια Υπηρεσία συντήρησης του Δήμου Λευκάδας

 

2.3.  Οι αναφερθέντες φορείς συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για:

 • Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την εφαρμογή του προ-γράμματος.
 • Την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την κάλυψη των λειτου-ργικών δαπανών και των γενικών εξόδων.
 • Τη διατύπωση βασικών κανόνων οργάνωσης της διοίκησης και δια-χείρισης του προγράμματος.
 • Το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβεβλημένων με-ρών σε σχέση με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγμα-τοποίησης των σκοπών του προγράμματος.
 • Την διάρκεια ισχύος της συνεργασίας

 

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής :

Α) Τον σκοπό – αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

Γ) Τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

Δ)  Τον προϋπολογισμό και τους πόρους  χρηματοδότησης

Ε)  Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

ΣΤ)  Τους λοιπούς φορείς που μπορούν να συμβληθούν στη σύμβαση

Ζ)  Την αντισυμβατική συμπεριφορά-συνέπειες

Η)  Την διαδικασία επίλυσης διαφορών

Θ)  Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 4 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

 • Η  Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ..Ο.Υ.) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  αναλαμβάνει:

4.1.1. Την έγκριση των αναγκαίων μελετών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

4.1.2. Τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων

 

4.2  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων /Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αναλαμβάνει:

 

4.2.1. Την διαχείριση και διοίκηση της κατασκευής των έργων με αρμο-διότητες Προϊσταμένης Αρχής

4.2.2. Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολού-θησης  του έργου του άρθρου 7 της παρούσας.

4.2.3.  Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών,

των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.

4.2.4. Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου.

4.2.5. Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.

4.2.6. Εφόσον απαιτηθεί, να  παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστη-μονική και λειτουργική στήριξη  για την υλοποίηση των έργων.

4.2.7. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

 

4.3. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων Πρέβεζας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων /Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αναλαμβάνει:

4.3.1. Την διαχείριση και διοίκηση της κατασκευής των έργων με αρμοδιότητα ως Διευθύνουσα Υπηρεσία (την επίβλεψη της κατασκευής με κατάλληλο προσωπικό, την πιστοποίηση και πληρωμή των λογαριασμών των αναδόχων κατασκευής κλπ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που ισχύει για τις κατασκευές των Δημοσίων έργων.

Όσον αφορά στις προδιαγραφές, θα εφαρμοστούν οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη Δημοπράτησης των έργων και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου τα έργα να εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

4.3.2.  Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.

4.3.3.  Την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων.

 

Άρθρο 5 :  Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης :

 • Η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 29 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναλύεται ως εξής:
 • μήνες διαδικασίες ανάθεσης των έργων

8    μήνες εκτέλεση των έργων (εκ των οποίων οι πρώτοι 2 μήνες θα αφορούν στην αποκατάσταση της βατότητας)

15  μήνες περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης από τους αναδόχους των έργων

4    μήνες για την παραλαβή των έργων.

 • Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Εντολοδόχου, σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών.
 • Η Προγραμματική Σύμβαση λήγει με την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των έργων.
 • Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, τα έργα θα παραδοθούν και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο στο Δήμο Λευκάδας για τη λειτουργία και συντήρησή τους.

 

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός  – Πόροι Χρηματοδότησης – Χρονο-  

                 διάγραμμα Χρηματοδότησης.

6.1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100024 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

6.2. Εκτιμάται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα δημοπρατηθούν θα ανέλθει στο ποσό έως 5.700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν πλήρως οι δαπάνες των εργασιών που αφορούν  στις επείγουσες παρεμβάσεις Α΄ Φάσης  για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της  υφιστάμενης  χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεμνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι.

 

 • Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο εκτέλεσης των έργων, από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, που έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης των.

 

Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμ-     

                 βασης

Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή  Παρακολούθησης με απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, η οποία θα αποτελείται από τον Διευθυντή της Δ/νσης Οδικών Υποδομών, τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής Δ/νσης Οδικών Υποδομών.

Αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Δ/νση Οδικών Υποδομών της ΓΓΥ το μέλος της Επιτροπής που θα ορίσει να τον εκπροσωπήσει, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης και θα ενημερώνει σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει δε με την αντικατάσταση τους. Το μέλος που διορίζεται σε θέση μέλους που παραιτήθηκε ή εξέλιπε για οποιοδήποτε λόγο ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται σε υπάλληλο  της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλομένους. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωματικό.

Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ή του Δήμου Λευκάδας κατά περίπτωση.

Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.

 

Άρθρο 8:  Λοιποί φορείς που μπορεί να συμβληθούν στη Προγραμματική Σύμβαση

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να συμβληθεί εκτός από τους συμβαλλομένους στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, εφόσον προσυπογραφεί από το φορέα αυτό και από όλους τους συμβαλλομένους στην παρούσα σύμβαση, κείμενο συμπληρωματικό της παρούσας.

Η συμπληρωματική σύμβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

Άρθρο 9:  Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει την Προγραμματική Σύμβαση.

 

Άρθρο 10:  Επίλυση  Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια.

Άρθρο 11:   Τελικές Διατάξεις

Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ

   Για το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.                                           Για το Δήμο Λευκάδας

   Ο Γενικός Διευθυντής                                                Ο Δήμαρχος

Συγκοινωνιακών   Υποδομών

  

 

 

 

      Διονύσιος Μακρής                                   Κωνσταντίνος  Δρακονταειδής

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄βαθμό