Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 18 Απριλίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για κατανομή  ποσού 3.100.000,00 € του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας» με κωδικό 2016ΕΠ02200000, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, σε υποέργα.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού από θέση «Πόντε» μέχρι «Διοικητήριο», προϋπολογισμού 561.604,17 €.

Εισηγητής: Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Καλαμιτσίου», προϋπολογισμού 17.139,09 €.

                            Εισηγητής: Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση δρόμου Τ.Κ. Κοντάραινας», προϋπολογισμού 7.980,28 €.

Εισηγητής: Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετ. η αρ. 22/2016 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στέγασης πυροσβεστικού σταθμού Τ.Κ. Κοντάραινας, Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 102 τ.μ. στη θέση Πόρτο Κατσίκι Αθανίου για την κατασκευή και εκμετάλλευση τριών (3) οικίσκων – καντινών.

                             Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας  Δ.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών», προϋπολογισμού 80.000,00 €.

                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της αρ. 23/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  για το οικονομικό έτος  2016.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου  εταιρείας:

“ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

« Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου», αναδόχου εταιρείας “Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.“

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

« Βελτίωση-συντήρηση-ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου-εξωραϊσμοί- αναπλάσεις λιμανιών και εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου», αναδόχου Παπαλαμπίδη Βασίλειου, E.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτικό Γήπεδο Σφακιωτών», αναδόχου Θεόδωρου Σολδάτου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αθανίου.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων, προϋπολογισμού 59.400,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)».

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου «Ύδρευση οικισμών Κατωχωρίου, Βαυκερής, Νεοχωρίου, Πόρου, Πλατυστόμων, Φτερνού, Χαραδιάτικων και Αλάτρου».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ για υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου και Καστού Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η αρ. 6081/07.04.2016 αίτηση υποκατάστασης αναδόχου Μάντζιου Βασιλείου ΕΔΕ).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου Δ/Κ Νυδριού (σχετ. η αρ. 16/2016 απόφ. Δ.Σ).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι», προϋπολογισμού 5.136,92 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος