Οι εισηγήσεις επί των θεμάτων του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου (10/5/2016)

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 10 Μαΐου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ώρα 18:00, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).

Σας αποστέλλουμε τις εισηγήσεις επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 3 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00€.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση – συζήτηση για το ζήτημα των απορριμμάτων και λήψη μέτρων ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Ευστ. Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα», προϋπολογισμού 257.000,00 €.
Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης – άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» προϋπολογισμού 99.000,00 €.

Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου ΤΤΙΡ-CETA-TISA και τις συνέπειές τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας &  Β/θμιας εκπαίδευσης λόγω του σεισμού της 17 ης /11/2015.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies policies and tools /Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών παροχής μέσω έξυπνων τεχνολογιών, τις πολιτικές και τα εργαλεία».

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Λαζαράτων – Σφακιωτών», προϋπολογισμού 19.998,52 €

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απόψεις για την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σχετ. το αρ. 53402/15 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας)

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

                                                                                                         

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της με αριθ:    6ης/2016

Συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης:  6/2016

Στη Λευκάδα  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  05  του μηνός  Μαϊου  του έτους 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 7507/28-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος                              1.Τριλίβας Χρήστος

2.Νικητάκης Μάρκος

3.Περδικάρης Αθανάσιος

4.Σέρβος Κων/νος

5.Κούρτης Φίλιππος

6.Κατηφόρης Χρήστος

7.Φίλιππας Γεώργιος

8.Γιαννιώτης Οδυσσέας

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ.Γρηγόρης Γκογκάκης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ  ΗΔ: «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψης της Εκτελεστικής Επιτροπής την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και το σχέδιο της 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 που έχουν ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμ. 33705/13714/25-4-2016 και  234/17-2-2016  αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την εισηγήση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σας προτείνουμε τα παρακάτω:

Α. Εγγραφή νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα σύμφωνα με:

 1. την αριθμ. 33705/13714/25-4-2016 (ΑΔΑ 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με το ποσό των 3.100.00,00€:
α/α Τίτλος Προταθέντα 2016
1 Αποκατάσταση ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων 1.400.000,00
2 Αποκαταστάσεις ζημιών Αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων 50.000,00
3 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξανθείας μέχρι τη δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2 X Φ 125) 850.000,00
4 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση Πόντε έως το Διοικητήριο (HDPE 560) 562.000,00
5 Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας 80.000,00
6 Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών Αγίου Νικήτα και Βασιλικής – Πόντης 158.000,00
 1. την αριθμ. 234/17-2-2016 (ΑΔΑ Ω3ΔΥ4653ΟΞ-ΑΓΟ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού 300.000,00€*:
α/α Τίτλος Προταθέντα 2016
1 Ανακατασκευή και σύνδεση υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου 6.300,00
2 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα 257.000,00

Το υπόλοιπο ποσό ύψους 36.700,00€ αφορά Μελέτες και Eργασίες

 1. την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή αργολιθοδομής και αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λιμανιού Δ.Ε Καστού» προϋπολογισμού 6.000,00€

Β. Κατάργηση έργων ως ακολούθως:

α/α Τίτλος ΚΑ Εξόδων εγγεγραμμένα 2016
Δήμος Λευκάδας
1 Μεταφορά δημοτικού Κτηνιατρείου και διαμόρφωση νέου χώρου 70‑7425.005 15.000,00
Δήμος Απολλωνίων
1 Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αθανίου 45-7326.007 15.000,00
2 Κατασκευή δρόμου Σχεδίου πόλης Βασιλικής Πόντης εντός παλαιού οικισμού 30-7323.067 100.000,00
Δ.Ε. Λευκάδας
1 Επείγουσα λόγω σεισμών αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα 30‑7333.051 4.900,00
2 Έργα ανάπλασης  πλατείας Αγίου Μηνά 30-7326.004 90.000,00
Δ.Κ. Καστού
1 Αποκατάσταση Διαμόρφωση Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καστού 30-7326.009 7.260,00
Δήμος Μεγανησίου
1 Βελτίωση Προσβασιμότητας & δικτύωσης χώρων  ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας

(η με αριθμ 834/15-4-2016 απόφαση απένταξης  Περιφερειάρχη ιονίων Νήσων, ΑΔΑ 78ΕΣ7ΛΕ-ΔΑΘ)

64-7341.005 174.899,99

 

Γ. Μείωση των εγγεγραμμένων ποσών έτους 2016  στους παρακάτω Κ.Α.:

α/α Τίτλος ΚΑ Εξόδων Εγγεγραμ-μένα 2016 Προταθέντα 2016
Δήμος Λευκάδας
1 Εργασίες αντιπυρικής προστασίας 70‑7425.013 67.800,00 39.300,00
2 Κατασκευή χώρου διαχείμασης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία και έργα προστασίας  εγκαταστάσεων 70‑7326.001 24.600,00 16.000,00
Δ.Ε. Απολλωνίων
      1 Κατασκευή οικίσκων καντίνων Πόρτο Κατσίκι 30-7321.002 24.000,00 17.000,00
Δ.Ε. Λευκάδας
1 Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου‑Νικιάνας‑Σωτήρος 30‑7323.058 170.800,00 150.800,00

Εισηγούμαστε την 3η  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2016, ως εξής:

Σχέδιο Τροποποιημένου Τεχνικού Προγράμματος 2016

α/α Τίτλος ΚΑ Εξόδων Προταθέντα 2016 ΑΔΑ ένταξης
Δήμος Λευκάδας
1 Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας 30-7336.012 25.000,00
2 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας 62-7341.002 256.988,03 45Ο40-842
3 Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα 25-7336.040 99.000,00
4 Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα 25-7336.041 136.000,00
5 Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου Βορείου ΣΜΑ 20‑7326.006 3.500,00
6 Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας 30-7331.028 300.000,00 64ΟΤ465ΦΘΕ-ΔΗΙ
7 Έργα αντιπυρικής προστασίας(έτους 2014) 30‑7326.102 26.360,98
8 Εργασίες αντιπυρικής προστασίας (έτους 2015) 70‑7425.013 39.300,00
9 Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας 62-7341.009 3.900.139,23 ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
10 Κατασκευή ΣΜΑ Δήμου Λευκάδας 62-7341.004 9.332,37 Β4ΓΠ7ΛΕ-ΖΚ2
11 Κατασκευή χώρου διαχείμασης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία και έργα προστασίας  εγκαταστάσεων 70‑7326.001 16.000,00
12 Μεταφορά-εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ 62-7341.013 666.666,66 60ΓΑ4653Ο7-Ο22
13 Πυροπροστασία 2016 30-7326.006 112.800,00
14 Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων 62-7341.006 293.382,37 ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
15 Αποκατάσταση ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων 1.400.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
16 Αποκαταστάσεις ζημιών Αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων 50.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
Δ.Ε. Απολλωνίων
1 Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής 64-7341.002 7.000.000,00 Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε
2 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Απολλωνίων 30-7323.013 15.000,00
3 Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων Αθανίου, Δραγάνου, Κομηλιού λόγω σεισμού στις 17/11/2015 30‑7336.027 840.000,00
4 Αποκατάσταση προστατευτικών λιθοδομών δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ Αθανίου & Δραγάνου 30‑7336.025 24.600,00
5 Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Αγίου Πέτρου 30‑7336.006 5.000,00
6 Αρχαιολογική Επίβλεψη Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής 64-7341.003 93.202,95 Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε
7 Βελτίωση δρόμου Τ.Κ Κοντάραινας 30‑7333.032 8.000,00
8 Δημιουργία υποδομών ύδρευσης‑αποχέτευσης & ηλεκτροφωτισμού στις θέσεις τοποθέτησης οικίσκων σεισμοπλήκτων 30‑7326.115 12.300,00
9 Επέκταση νεκροταφείου Μαραντοχωρίου 45‑7326.008 5.000,00
10 Επισκευή δημοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού σταθμού Τ.Κ Κοντάραινας Δ.Ε Απολλωνίων 30‑7331.030 30.000,00
11 Εργασίες αποχέτευσης όμβριων στον Άγιο Ηλία Λευκάδας 30‑7326.111 2.585,00
12 Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου Αγίου Ηλία 45‑7326.005 4.000,00
13 Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ Σύβρου 30‑7326.106 5.000,00
14 Κατασκευή οικίσκων καντίνων Πόρτο Κατσίκι 30-7321.002 17.000,00
15 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού Δραγάνου‑Πανοχωρίου 30‑7326.114 12.300,00
16 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων .και κοινόχρηστων χωρων εντος οικισμών Τ.Κ ΔΕ Απολλωνίων 30‑7323.009 26.000,00
17 Κατεπείγουσα κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Γυμνασίου Βασιλικής λόγω σεισμού 30‑7321.007 12.300,00
18 Ανακατασκευή και σύνδεση υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου   6.300,00
19 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξανθείας μέχρι τη δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2 X Φ 125)   850.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
20 Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών Αγίου Νικήτα και Βασιλικής – Πόντης 158.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
Δ.Ε. Ελλομένου
1 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ελλομένου 30-7323.014 15.000,00
2 Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου 25‑7312.030 25.000,00
3 Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση εντός οικιμσού Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλομένου 30‑7333.002 16.000,00
4 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Αρχαιολογική επέμβαση 63-7341.004 64.759,46
5 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών  Δ. Ελλομένου– Τεχνικός Σύμβουλος 63-7341.003 29.950,50
6 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Εγκατάσταση- Επεξεργασία  λυμάτων 63-7341.005 109.721,82
7 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ.Ελλομένου-Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου 63-7341.006 132.491,13 65ΚΒ0-ΗΤΞ
8 Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομενου-Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 63-7341.002 39.166,90
9 Διαπλάτυνση ‑ διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής 30‑7323.077 17.000,00
10 Επισκευές γηπέδου Νυδριού 30‑7336.023 23.500,00
11 Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΔ Πλατυστόμων 25-7312.029 12.972,00
12 Εργασίες τσιμεντόστρωσης δρόμων Αηδονάκι 30‑7333.010 6.500,00
Δ.Ε. Καρυάς
1 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 30-7323.015 15.000,00
2 Επισκευές-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 30‑7333.003 9.000,00
3 Επισκευή δημοτικού κτιρίου στέγασης αστυνομικού τμήματος Τ.Κ Καρυάς 30‑7331.031 15.000,00
4 Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής 30‑7336.003 12.300,00
5 Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς‑Σφακιωτών 30‑7323.068 80.000,00
6 Εργασίες διαμόρφωσης δημοτικής οδού εντός οικ. Εγκλουβής 30‑7333.025 12.300,00
7 Κατασκευή λιθοδομής και δικτύου αποχέτευσης όμβριων Καρυάς 30‑7326.112 12.000,00
8 Στερεωτικές επεμβάσεις-Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς 30-7331.003 70.058,00
Δ.Ε. Λευκάδας
1 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Λευκάδας 30-7323.012 18.000,00
2 Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών 30-7336.021 20.000,00
3 Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού 30‑7333.053 50.000,00
4 Αποκατάσταση-ενίσχυση 4ου δημοτικού σχολείου Λευκάδας 30-7331.027 190.000,00 64ΟΤ465ΦΘΕ-ΔΗΙ
5 Αποχέτευση Φρύνι-Καλλιγόνι-Απόλπαινα-Τσουκαλάδες 25-7312.002 18.914,57
6 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (Περιβόλια) 30‑7323.063 61.732,95
7 Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Νικιάνας 30‑7336.002 2.000,00
8 Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας‑ συνθετικός χλοοτάπητας 30‑7326.109 50.000,00
9 Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας 30-7336.017 8.000,00
10 Διανοίξεις- Κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης 40-7323.001 144.096,00  
11 Διάνοιξεις-ασφαλτόστρωσεις οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας 30‑7323.073 85.000,00
12 Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων Απόλπαινας 30‑7333.005 4.000,00
13 Επέκταση παρ. δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου πόλης 20-7425.002 20.000,00  
14 Επισκευή δημοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Τ.Κ Καλαμιτσίου 30‑7333.047 17.200,00
15 Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατούνας 30‑7331.016 17.345,90
16 Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού Σταδίου Λευκάδας 30‑7425.003 5.790,00
17 Εργασίες ασφαλτοστρώσεων  Δ.Ε. Λευκαδας 30‑7323.017 5.300,00
18 Κατασκευή κόμβων εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας 30‑7323.072 30.000,00
19 Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου‑Νικιάνας‑Σωτήρος 30‑7323.058 150.800,00
20 Κατασκευή τουαλετών στον πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας 30‑7321.004 5.000,00
21 Τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστου χώρου λαϊκών πολυκατοικιών (γήπεδο) 30‑7323.076 12.300,00
22 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση Πόντε έως το Διοικητήριο (HDPE 560) 562.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
23 Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας 80.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
24 Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών Αγίου Νικήτα και Βασιλικής – Πόντης 158.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
Δ.Ε. Σφακιωτών
1 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 30-7323.015 15.000,00
2 Επισκευές-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 30‑7333.003 9.000,00
3 Διευθέτηση ομβίων περιοχής Λαζαράτων-Σπανοχωρίου 30-7326.113 20.000,00
4 Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς‑Σφακιωτών 30‑7323.068 80.000,00
5 Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ Πινακοχωρίου ΔΕ Σφακιωτών 30‑7326.010 10.000,00
6 Αποκατάσταση συντήρηση φαραγγιού Μελισσας 30-7336.00 12.000,00  
7 Κατασκευή νέου καταθληπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα   257.000,00  
8 Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξανθείας μέχρι τη δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2 X Φ 125)   850.000,00 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ
Δ.Κ. Καλάμου
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7323.016 10.000,00
2 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου-Καστού Δήμου Λευκάδας 62-7341.003 7.468,16 Β4ΒΒ0-ΒΨΦ
3 Αποχέτευση ομβρίων από εκκλησία Αγ. Τριάδας ως λιμάνι Καλάμου 30‑7326.002 42.734,10
4 Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου – Εξωραϊσμοί – Αναπλάσεις  Λιμανιών & Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου 64-7323.008 50.000,00 ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ
5 Επισκευή προβλήτας περιοχής ΑΓ. Κωνσταντίνου Καλάμου για προσέγγιση ferry boat 30‑7336.004 10.000,00
6 Επισκευή Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7333.004 10.000,00
7 Τοιχίο αντιστήριξης δρόμου Καλάμου‑Επισκοπής 30‑7323.062 700,00
8 Τσιμεντόστρωση ‑πλακόστρωση κοινοτικού δρόμου Καλάμου‑Επισκοπής 30‑7323.005 19.934,64
Δ.Κ. Καστού
1 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7323.016 10.000,00
3 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου Καστού Δήμου Λευκάδας 62-7341.003 7.468,16 Β4ΒΒ0-ΒΨΦ
4 Επισκευή Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού 30-7333.004 10.000,00
5 Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού  Δ. Κ. Καστού 64-7323.007 50.000,00 ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ
6 Ανακατασκευή αργολιθοδομής και αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λιμανιού Δ.Ε Καστού 6.000,00
Δήμος Μεγανησίου
1 Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου 64-7341.001 76.874,47 Β4Θ07ΛΕ-6ΝΝ
2 Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δ. Μεγανησίου στη θέση ΣΧΙΖΑ 62-7341.005 151.623,89 ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ
3 Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας 64-7341.006 147.580,95 ΒΛΩΒ7ΛΕ-5ΡΜ

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση  και ανταλλαγή απόψεων,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2016 όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο παραπάνω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2016.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

 

                  Ο Πρόεδρος Ε.Ε                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                                                 

 

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ                ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                      ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

 

                                               

                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                        

                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 18/2016 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 109/2016

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 6 του μήνα Μαϊου  του έτους 2016,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13:00,  ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 7508/28-4-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα  με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα  με τις  δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος) 1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Γκογκάκης Γρηγόριος 2. Σκληρός Φίλιππος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος 3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Βλάχος Κων/νος 4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σέρβος Κων/νος 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.

 

Στη συνεδρίαση, καλείται το  αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος Πρ/σμού,   Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της

υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

 1. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
 2. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
 3. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
 4. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2016», μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2015, οφείλει ο Δήμος να προβεί σε υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

-την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07

-το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)

-το υπ’ αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.

-την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013

-τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 314/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε σε ότι αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2016 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169627/17316/28-12-2015 (ΑΔΑ:776ΘΟΡ1Φ-ΓΞ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

– την κατεπείγουσα 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, προκειμένου να γίνουν επείγουσες και αναγκαίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που προκάλεσε ο σεισμός στις 17-11-2015, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 3/2016 (ΑΔΑ:62ΜΝΩΛΙ-8ΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την αριθμ. πρωτ. 9530/951/03-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΟΠΦΟΡ1Φ-81Τ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

– την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2016 (ΑΔΑ: ΨΕΞΒΩΛΙ-Ν84) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την αριθμ. πρωτ. 39209/3860/31-03-2016 (ΑΔΑ:ΨΕΗ6ΟΡ1Φ-23Ω) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

– την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να χρηματοδοτηθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού καθώς και τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που προκάλεσε ο σεισμός στις 17-11-2015, η χρηματοδότηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, προς όφελος των δημοτών του

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111).

 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6056 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7425.001 με τίτλο «Οργάνωση αποθήκης του Δήμου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.009 με τίτλο «Προμήθεια συσκευών καταγραφής λογαριασμών ύδρευσης» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι απαιτείται να προηγηθεί εγκατάσταση λογισμικού, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7321.002 με τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι» με το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, λόγω αλλαγής της μελέτης.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.058 με τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρως» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η μελέτη του έργου και απαιτείται αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.067 με τίτλο «Κατασκευή δρόμου σχεδίου πόλης Βασιλικής-Πόντη, εντός παλαιού οικισμού» με το ποσό των 100.000,00 ευρώ, λόγω του ότι το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για καταβολή αποζημιώσεων καθώς και για αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.075 με τίτλο «Οδοστρωσία παραλιακής οδού Πόντης-Βασιλικής» με το ποσό των 8.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η μελέτη.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.004 με τίτλο «Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά» με το ποσό των 90.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, λόγω μη έγκαιρης σύνταξης της μελέτης. (Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016 με ποσό 38.000,00 ευρώ και 52.000,00 ευρώ από ίδιους πόρους).
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.009 με τίτλο «Αποκατάσταση-διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού» με το ποσό των 7.260,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, λόγω μη έγκαιρης σύνταξης της μελέτης. (Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016).
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.110 με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικού γηπέδου Αγίου Πέτρου» με το ποσό των 2.565,61 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.005 με τίτλο «Επισκευή-αποκατάσταση κτιρίου 1ου Λυκείου Λευκάδας» με το ποσό των 3.183,84 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.051 με τίτλο «Επείγουσα λόγω σεισμών αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγ. Νικήτα» με το ποσό των 4.900,00 ευρώ, επειδή αλλάζει ο τόσο ο τρόπος εκτέλεσης, από έργο σε εργασία, όσο και ο προϋπολογισμός λόγω αλλαγής της μελέτης.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.052 με τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λιμανιού Δ.Ε. Καστού» με το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η μελέτη και ο τίτλος του έργου.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.033 με τίτλο «Στατική μελέτη κτιρίου Χαραμογλείου Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης» με το ποσό των 6.220,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η εν λόγω μελέτη εντός του τρέχοντος έτους.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.054 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης συντήρησης λιμνοδεξαμενής κάμπου Καρυάς» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν θα εκτελεστεί η μελέτη που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, εντός του τρέχοντος έτους.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.055 με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και αξιοποίησης καλλιεργειών κάμπου Καρυάς» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η μελέτη που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, εντός του τρέχοντος έτους.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για εξοπλισμό ακτών» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7326.001 με τίτλο «Κατασκευή χώρου διαχείμανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα προστασίας των εγκαταστάσεων» με το ποσό των 8.600,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, λόγω αλλαγής της μελέτης.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.005 με τίτλο «Μεταφορά δημοτικού Κτηνιατρείου και διαμόρφωση νέου χώρου» με το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, λόγω μη έγκαιρης σύνταξης της μελέτης. (Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016).
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.008 με τίτλο «Περίφραξη και καθαρισμός ιχθυοτροφείων» με το ποσό των 24.600,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η εν λόγω εργασία, λόγω μη έγκαιρης σύνταξης της μελέτης.
 • Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.013 με τίτλο «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» με το ποσό των 28.500,00 ευρώ, λόγω τροποποίησης της μελέτης και εγγραφής νέων εργασιών με αλλαγή τίτλου.

Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δημιουργία των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

 • Αύξηση του Κ.Α.Ε. 00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», με ποσό 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα για διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης Βασιλικής-Πόντης και σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας.
 • Αύξηση του Κ.Α.Ε. 00-6117 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», με ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να ανατεθούν υπηρεσίες ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.030 «Προμήθεια ενθυμημάτων για το Μουσείο Σικελιανού», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να εμπλουτιστεί το Μουσείο του Δήμου με ενθυμήματα του Άγγελου Σικελιανού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.031 «Παροχή υπηρεσίας για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων βάσει του Νέου Οδηγού Εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ και τους οδηγούς εφαρμογής του», με ποσό 24.600,00 ευρώ, προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει τη δυνατότητα συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 00-6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», με ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέα αιτήματα πολιτιστικών συλλόγων τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6739.002 «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοσωματικής Υγείας “ΔΙΑΥΛΟΣ”», με ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί η συμμετοχή του Δήμου μας.
 • Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 10-6115.001 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού», με ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή το ποσό που είχε εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό αφορούσε τον έλεγχο μίας μόνο οικονομικής χρήσης και απαιτείται ενίσχυση για τον έλεγχο και δεύτερης οικονομικής χρήσης.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 10-6115.005 «Αμοιβή λογιστή», με ποσό 20.000,00 ευρώ, λόγω έλλειψης μόνιμου υπαλλήλου λογιστή με πτυχίο Α΄τάξης στο Δήμο και άμεσης ανάγκης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Αύξηση του Κ.Α.Ε. 20-7425.001 «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με ποσό 7.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.011 «Κατασκευή και τοποθέτηση υπερκατασκευών σε δορυφορικά ανατρεπόμενα απορριμματοφόρα», με ποσό 11.200,00 ευρώ, προκειμένου να καταστούν λειτουργικότερα για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.022 «Προμήθεια αμμοχάλικου για τη Δ.Ε. Απολλωνίων», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν διαστρώσεις οδών.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7132.001 «Προμήθεια οχήματος για τη Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος ένα πετρελαιοκίνητο φορτηγό τύπου βαν 4χ4 (κλούβα) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.078 «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι», με ποσό 5.200,00 ευρώ, προκειμένου να διαμορφωθούν ασφαλείς συνθήκες για τα διερχόμενα οχήματα.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.032 «Επισκευή δημοτικών τουαλετών Αγ. Πέτρου», με ποσό 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δημοτικών τουαλετών.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.055 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης παραλιακού δρόμου Αγ. Νικήτα, λόγω σεισμού», με ποσό 2.200,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015. (Η χρηματοδότηση θα γίνει από ΣΑΤΑ 2016 με ποσό 260,00 ευρώ και από ίδιους πόρους με ποσό 1.940,00 ευρώ).
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.056 «Αποκατάσταση τμήματος της παραλιακής οδού Πόντης-Βασιλικής», με ποσό 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν εργασίες για την ασφαλή διέλευση των κατοίκων και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.057 «Ανακατασκευή αργολιθοδομής και αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λιμανιού Δ.Ε. Καστού», με ποσό 6.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και οχημάτων.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.028 «Εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό 24.600,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των κατοίκων. (Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016).
 • Αύξηση του Κ.Α.Ε. 30-7413.022 «Μελέτη πράξης εφαρμογής Πολ.Μελ.Νυδρίου-Μεγ.Αυλακίου (Β & Γ Κεφάλαιο)», με ποσό 20.000,00 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν λογαριασμοί της μελέτης.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.057 «Μελέτη για προετοιμασία Πιλοτικού Σχεδίου αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του Δήμου Λευκάδας με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020», με ποσό 50.000,00 ευρώ, προκειμένου ο Δήμος να καταστεί δικαιούχος χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.058 «Μελέτη εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», με ποσό 16.000,00 ευρώ, προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για την αισθητική αναβάθμιση της εισόδου της πόλης. (Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016).
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.027 «Εργασίες τεμαχισμού ογκωδών αντικειμένων», με ποσό 20.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες μείωσης και συρρίκνωσης ογκωδών αντικειμένων.(Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016).
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.028 «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρου Δημοσάρι», με ποσό 7.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, για την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 35-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)», με ποσό 16.000,00 ευρώ, για πρόσληψη 8 υπάλληλων ορισμένου χρόνου (2 μήνες) προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχικές-έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, ενόψει της τουριστικής περιόδου.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 35-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού», με ποσό 4.000,00 ευρώ, για πρόσληψη 8 υπάλληλων ορισμένου χρόνου (2 μήνες) προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχικές-έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, ενόψει της τουριστικής περιόδου.
 • Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 40-7424 «Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία», με ποσό 90.000,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις για το σχέδιο πόλης Βασιλικής-Πόντης.
 • Αύξηση του Κ.Α.Ε. 70-6232 «Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων», με ποσό 1.250,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί δαπάνη μίσθωσης αποθήκης στην Δ.Ε. Σφακιωτών.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7413.004 «Μελέτη διαμόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών χαρών», με ποσό 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες λειτουργίες των παιδικών χαρών.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.018 «Εργασίες καθαρισμών δημοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας», με ποσό 28.500,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμών για πρόληψη πυρκαγιών.

Γ. Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης

 • Μείωση του Κ.Α.Ε. 25-6117.003 με τίτλο «Εργασίες μέτρησης υδρομέτρων Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιήθηκε η μελέτη και δεν θα απορροφηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.
 • Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-6262.008 «Εργασίες επισκευής δεξαμενής αερισμού Βιολογικού Καθαρισμού Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες-έκτακτες ανάγκες επισκευής των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ Λευκάδας.

Δ. Δημιουργία Κ.Α.Ε. Εσόδων-Εξόδων από χρηματοδοτήσεις για αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό στις 17-11-2015.

Δ1.

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.005 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω σεισμού στις 17-11-2015» με το ποσό των 300.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 234/17-02-2016 (ΑΔΑ: Ω3ΔΥ4653ΟΞ-ΑΓΟ) απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυων, σχετικά με χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.036 με τίτλο «Ανακατασκευή και σύνδεση υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου» με το ποσό των 6.300,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.037 με τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα» με το ποσό των 257.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.042 με τίτλο «Εργασίες επισκευής υποθαλάσσιου αγωγού Μύτικα-Καλάμου» με το ποσό των 14.760,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.008 με τίτλο «Μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου στην Ανατολική παραλία καθώς και καταθλιπτικού αγωγού με όδευση προς την Μ.Ε.Λ.» με το ποσό των 17.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.009 με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλάμου» με το ποσό των 4.940,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.

Δ2.

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.006 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 3.100.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33705/13714/25-04-2016 (ΑΔΑ: 7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, σχετικά με χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκάδας.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.038 με τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξάνθειας μέχρι τη δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2XΦ125)» με το ποσό των 850.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.039 με τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση Πόντε έως το Διοικητήριο (HDPE 560)» με το ποσό των 562.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.043 με τίτλο «Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» με το ποσό των 80.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.044 με τίτλο «Μεμονωμένες τοπικές παρεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισμών Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» με το ποσό των 158.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.029 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων» με το ποσό των 1.400.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.
 • Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.058 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων» με το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες.

ΣΤ. Ανάλυση Κ.Α. Εσόδων ΕΣΠΑ

 • Αναπτύσσουμε τον Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», με ποσό 14.747.709,48 ευρώ, προκειμένου να παρακολουθούνται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις των έργων του ΕΣΠΑ:
 • 001 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας», με ποσό 256.388,03 ευρώ
 • 002 «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου Καστού», με ποσό 7.468,16 ευρώ
 • 003 «Κατασκευή ΣΜΑ Δ. Λευκάδας», με ποσό 0,00 ευρώ
 • 004 «Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δ. Μεγανησίου, θέση Σκίζα», με ποσό 147.486,83
 • 005 «υποδ.προσ. αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων», με ποσό 292.621,37 ευρώ
 • 006 «προμήθεια εξοπλ. Δεματοποίησης αστικών αποβλήτων», με ποσό 861.000,00 ευρώ
 • 007 «Οριστική μελέτη ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας», με ποσό 35.424,00 ευρώ
 • 008 «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας», με ποσό 3.900.139,23 ευρώ
 • 009 «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών», με ποσό 63.468,00 ευρώ
 • 010 «προμ.αυτοκ.εξοπλ.της ΜΟΠΑΚ», με ποσό 479.700,00 ευρώ
 • 011 «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δ. Μεγανησίου», με ποσό 393.600,00 ευρώ
 • 012 «Μεταφορά-εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ», με ποσό 666.666,66 ευρώ
 • 013 «Αποχ.παραλ.οικισμών Δ. Ελλομένου (κατασ.δικ.αποχ.Δ.Ελλομένου)», με ποσό 39.166,90 ευρώ
 • 014 «Αποχ.παραλ.οικισμών Δ.Ελλομενου (υπηρ.τεχ. συμβούλου)», με ποσό 29.950,50 ευρώ
 • 015 «Αποχέτευση παραλ.οικισμών Δ.Ελλομένου (αρχαιολογική επέμβαση)», με ποσό 64.759,46 ευρώ
 • 016 «Αποχ.παραλ.οικ.Δ.Ελλομένου (εγκατ.επεξερ.λυμ.Δ.Ελλομένου», με ποσό 0,00 ευρώ
 • 017 «Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ.Ελλομένου-Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου», με ποσό 132.491,13 ευρώ
 • 018 «Ανέγερση περιφ. Ιατρείου Μεγανησίου», με ποσό 58.297,23 ευρώ
 • 019 «Αγκυροβόλιο τουρ. σκαφών Βασιλικής», με ποσό 6.704.348,91 ευρώ
 • 020 «Αρχαιολ.επιβλ.τουρ.αγκυροβολίου Βασιλικής», με ποσό 93.202,95 ευρώ
 • 021 «Βελτ.προσβ.& δικτ.χωρ.ενδ.μέσω παλ.μονοπ.Μεγανησίου Λευκάδας», με ποσό 174.899,99 ευρώ
 • 022 «Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας», με ποσό 77.130,13 ευρώ
 • 023 «e-Lefkas κινπληροφ.συστ.τουρ.προβ.Δ. Λευκάδας πρ.εξοπλισμού», με ποσό 18.000,00 ευρώ
 • 024 «e-Lefkas κινπληροφ.συστ.τουρ.προβ.Δ. Λευκάδας», με ποσό 190.000,00 ευρώ
 • 025 «Οδηγός πόλης Δήμου Λευκάδας», με ποσό 61.500,00 ευρώ

Ε. Μείωση Κ.Α.Εσόδων-Εξόδων ΕΣΠΑ

 • Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1328.021 «Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» με το ποσό των 174.899,99 ευρώ, λόγω απένταξης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωσης χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 834/15-04-2016 (ΑΔΑ: 78ΕΣ7ΛΕ-ΔΑΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
 • Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 64-7341.005 «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωσης χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας» με το ποσό των 174.899,99 ευρώ, λόγω απένταξης του έργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 834/15-04-2016 (ΑΔΑ: 78ΕΣ7ΛΕ-ΔΑΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 36.392,54 ευρώ.»                                                                       

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:

– Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.

      – Την παραπάνω εισήγηση,  ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2016.

            Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

                            Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

          ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ       

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 1.400.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
  Πηγή ΣΑΕΠ022
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.  Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την ασφάλεια της  διέλευσης τους.  Επίσης  κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν και  τοίχοι  ανάντη για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν βρίσκονται κατάντη και ανάντη των  δρόμων. Κάποια από τα τοιχία που βρίσκονται κατάντη θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και σύμφωνα με την στατική επίλυση που επισυνάπτουμε. Τα  υπόλοιπα κατάντη   όπως και τα τοιχία ανάντη θα κατασκευαστούν από αργολιθοδομή. Τα τοιχία από αργολιθοδομή θα κατασκευαστούν ύστερα από στατική επίλυση των τοιχίων  ως τοίχων βαρύτητας.

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τριάνταένα (31) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό οκτώ  (08) τεμάχια , για τον οικισμό Πανοχωρίου δύο  (02) τεμάχια (το ένα  προς υδραγωγείο) και για τον Ι.Ν. Υπαπαντής τρία (03) τεμάχια όπου ο ένας τοίχος βαρύτητας θα κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια.

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Χορτάτων τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και θα επιστρωθεί δρόμος με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. σε μήκος 190μ. με μέσο πλάτος 4μέτρων με δομικό πλέγμα τύπου Τ131

Στην Τ.Κ.  Μανάσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Νικολής  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό έξι (06) τεμάχια καθώς και το πλακόστρωτο της πλατείας.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Πέτρος τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τρία (03) τεμάχια και θα αποκατασταθούν  οι  δρόμοι στην περιοχή «Πατρικάτα» και πλησίον του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων .

Στην Τ.Κ.  Εξάνθειας  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια, όπου ο ένας τοίχος βαρύτητας θα κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Ηλίας   τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τρία (03) τεμάχια, θα επιστρωθούν δύο Δημοτικοί οδοί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. με δομικό πλέγμα τύπου Τ131, ενώ θα κατασκευαστεί και σωληνωτό διαμέτρου Φ400 με φρεάτια υδροσυλλογής και εσχάρες.

Στην Τ.Κ.  Καλαμίτσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και θα ασφαλτοστρωθεί δημοτική οδός και κοινόχρηστος χώρος.

Στην Τ.Κ.  Ράχης  θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση και τάφρος ομβρίων

Στην Τ.Κ.  Μαραντοχωρίου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

 

Στην Τ.Κ.  Σύβρου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βουρνικάς τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βασιλικής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό έξι (06) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Καρυάς τα τοιχία που θα κατασκευαστούν συνολικά θα είναι σε αριθμό δύο (02) τεμάχια και

Στην Τ.Κ.  Εγκλουβής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια.

Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνονται στις επισυναπτόμενες  επιμέρους οριζοντιογραφίες των  οικισμών (χάρτες Google).

 

Σε όλους τους τοίχους αντιστήριξης  θα τοποθετηθούν στην βάση καθώς και σε ύψος ενός (01)μέτρου πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου Φ110, 6 ατμοσφαιρών για την αποροή των όμβριων που σωρεύονται πίσω από τους τοίχους. Στους τοίχους από αργολιθοδομή ο σωλήν στην εξοδό του  θα επικαλύπτεται από κοίλο κεραμίδι για λόγους αισθητικής και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.   Το γέμισμα «μπάζωμα» πίσω από τους τοίχους θα υλοποιηθεί με κοκκώδες υλικό διαμέτρου έως 200χιλιοστά για την καλύτερη στράγγιση των ομβρίων υδάτων. Στις αργολιθοδομές θα τοποθετηθεί μεταξύ του πρανούς και του κοκκώδους υλικού υφαντό γεωυφάσμα από ίνες πολυπροπυλενίου, που βοηθά στις καλύτερες συνθήκες στράγγισης και στους τοίχους από σκυρόδεμα θα υλοποιηθεί προστατευτική επάλειψη των πίσω επιφανειών σκυροδέματος (πίσω παρειάς ) με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς.

Στην Τ.Κ.  Αγίου Πέτρου  θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 490 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο  φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο  με ένα φρεάτιο διακλάδωσης και ένα  φρεάτιο  τοποθέτησης βαλβίδας εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας DN50 (εξαεριστικό). Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ελαστικής έμφραξης  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (Βάνες).  Ακόμη θα τοποθετηθεί  αγωγός ύδρευσης μήκους 600 μέτρων διαμέτρου Φ75, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με επτά  φρεάτια όπου τα τρία είναι  σύνδεσεων, τα άλλα τρία είναι διακλαδώσεων και ένα εξαεριστικό . Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο διαστάσεων (0,80χ0,80) μέτρων  και θα εγκιβωτιστεί με ψιλή άμμο σε πάχος 0,30 μέτρων, με αμμοχάλικο (3Α) σε πάχος 0,45 μέτρων και ασφλτοσκυρόδεμα σε πάχος 0,05 μέτρων. Τα φρεάτια θα είναι καθαρών διαστάσεων 1,20μ. πλάτος, 1,20μ. μήκος και βάθους 1,0μ. θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχων, βάσης και πλάκας οροφής 0,25 μέτρων. Το καπάκι τους θα είναι βαρέως τύπου χυτοσιδηρό.  Στα φρεάτια αυτά θα τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ελαστικής έμφραξης  με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm (Βάνες). Ακόμη  θα τοποθετηθούν 75  φρεάτια παροχής ύδρευσης, 30 στον αγωγό Φ110 και 45 στον αγωγό Φ75 που θα είναι προκατασκευαμένα καθαρών διαστάσεων μήκους – πλάτους 0,40μ.Χ0,40μ. και 0,30μ. βάθους και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι διαμέτρου DN 32 mm , ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.  

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131, με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από αμμοχάλικο (3Α) πάχους 0,15 μέτρων  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 μέτρων οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131.

Για  τις άμεσες ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων με την παρούσα μελέτη θα προμηθευτεί απολογιστικά ο Δήμος μας φωτιστικά σώματα με βραχίονα (φωτιστικά μπράτσα) που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα που έχουν πρόβλημα από  τους κεραυνούς. Συγκεκριμένα θα είναι 300 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων 70watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 40€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α., 30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 150 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 75€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.   και    30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 250 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 80€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.,  και όλα τα παραπάνω χωρίς τους λαμπτήρες. Η επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Το συνολικό ποσό στα  απολογιστικά αναδόχου θα είναι 19.647,00€ με Ε.Ο 18%  χωρίς Φ.Π.Α. και 24.165,81 € με Φ.Π.Α.

Για την ανάγκη παρουσίας αρχαιολόγων επι τόπου του έργου κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων και εκσκαφών  σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες θα διατεθεί το συνολικό ποσό των 30.750,00€ (απολογιστικά φορέα)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.138.211,38 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 1.400.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ022

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

-Του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και το Ν.2372/96, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

-Του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» και Π.Δ.402/96.

-Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως επικυρώθηκε με το Π.Δ.323/89.

-Του Π.Δ.28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όσον αφορά τη σύνταξη  μελετών-προμήθειες.

-Του Π.Δ.171/87 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  σε θέματα έργων ΟΤΑ.

-Τις δ/ξεις του Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179Α/΄28.9.04) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

-Τις δ/ξεις του Ν.3669/08 «Κώδικας δημοσίων έργων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημ. – Πολ.  Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  11-04-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 11-04-2016

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Θωμάς Βουκελάτος

Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 1.400.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
  Πηγή ΣΑΕΠ022
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρήση 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη
Ομάδα  Εκσκαφές – Χωματουργικά
1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ1) 1.1 ΟΔΟ1110 m3 50,00 1,52 76,00
2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 1.2 ΟΔΟ1123Α m3 50,00 1,84 92,00
3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3) 1.3 ΟΔΟ1133Α m3 20,00 9,34 186,80
4 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως5,00m (ΟΔΟΒ1) 1.4 ΟΔΟ2151 m3 6.734,00 4,95 33.333,30
5 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΒ2) 1.5 ΥΔΡ6087 m3 40,00 2,70 108,00
6 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12) 1.6 ΟΙΚ2227 m3 123,00 27,64 3.399,72
7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10) 1.7 ΟΙΚ6448 m 86,00 6,60 567,60
8 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 1.8 ΟΔΟ1212 m3 20,00 2,79 55,80
9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14) 1.9 ΟΔΟ1310 m 10,00 0,65 6,50
10 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.10 ΟΙΚ2269Α m 2.700,00 1,00 2.700,00
11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1) 1.11 ΥΔΡ6081.1 m3 710,00 8,45 5.999,50
12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. (ΥΔΡ3.13) 1.12 ΥΔΡ6081.1 m3 40,00 4,10 164,00
13 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1) 1.13 ΟΙΚ2122 m3 80,00 21,20 1.696,00
14 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2) 1.14 ΟΙΚ2125 m3 20,00 31,95 639,00
15 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2) 1.15 ΟΙΚ1103 tn 415,00 7,30 3.029,50
16 Μεταφορά υλικών με μονότροχο (ΟΙΚ10.4) 1.16 ΟΙΚ1127 T10m 2.300,00 2,00 4.600,00
17 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα,  με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ10.1.2) 1.17 ΟΙΚ1104 tn 270,00 1,65 445,50
18 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ5.7) 1.18 ΥΔΡ6069 m3 240,00 20,80 4.992,00
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19) 1.19 ΟΔΟ3121Β m3 2.591,50 17,70 45.869,55
20 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 1.20 ΟΔΟ3121Β m3 769,00 21,00 16.149,00
Άθροισμα ομάδας   Εκσκαφές – Χωματουργικά   124.109,77
Ομάδα  Τεχνικά έργα – Ύδρευση
1 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2) 2.1 ΟΔΟ2532 m3 817,60 104,00 85.030,40
2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2) 2.2 ΟΔΟ2612 Kgr 120.000,00 1,15 138.000,00
3 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1) 2.3 ΟΔΟ2532 m3 1.340,00 94,20 126.228,00
4 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 2.4 ΥΔΡ7018 Kgr 9.425,00 1,15 10.838,75
5 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΒ36) 2.5 ΟΔΟ2411 m2 1.643,00 1,75 2.875,25
6 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 2.6 ΟΙΚ7311 m2 540,00 22,50 12.150,00
7 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ73.12) 2.7 ΟΙΚ7312 m2 10,00 28,00 280,00
8 Σωλήνες PVC  6 ΑΤΜ Φ110 (ΟΔΟΒ56.3) 2.8 ΥΔΡ6620.1 m 1.783,00 7,48 13.336,84
9 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως (ΟΙΚ42.11.2) 2.9 ΟΙΚ4212 m3 2.380,00 70,00 166.600,00
10 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΟΒ64.1) 2.10 ΟΙΚ7914 m2 3.358,00 1,65 5.540,70
11 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1) 2.11 ΟΙΚ4501 m2 3.358,00 9,00 30.222,00
12 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26) 2.12 ΟΙΚ4226 m 200,00 11,20 2.240,00
13 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Alκαι πρόσθετη εξωτερική προστασία (ΟΔΟΒ65.1.3) 2.13 ΟΔΟ2311 Kgr 1.300,00 3,40 4.420,00
14 Κατασκευή φατνών (ΟΔΟΒ65.2) 2.14 ΟΔΟ2312 m2 600,00 2,50 1.500,00
15 Πλήρωση φατνών (ΟΔΟΒ65.3) 2.15 ΟΔΟ2313 m3 103,00 26,80 2.760,40
16 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3) 2.16 ΟΔΟ4110 m2 1.307,00 1,20 1.568,40
17 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 2.17 ΟΔΟ4120 m2 1.100,00 0,45 495,00
18 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟΔ6) 2.18 ΟΔΟ4421Β tn 249,00 97,10 24.177,90
19 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1) 2.19 ΟΔΟ4521Β m2 1.420,00 8,18 11.615,60
20 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2) 2.20 ΟΙΚ3811 m2 160,00 22,50 3.600,00
21 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ)με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4) 2.21 ΟΔΟ2532 m3 30,00 126,00 3.780,00
22 Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ11.1.2) 2.22 ΥΔΡ6752 Kgr 2.000,00 2,90 5.800,00
23 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, κλάσεως αντοχής 120, oνομαστικής διαμέτρου D400mm (ΥΔΡ12.1.1.3) 2.23 ΥΔΡ6551.3 m 10,00 41,20 412,00
24 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.47) 2.24 ΥΔΡ6622.1 m 490,00 14,10 6.909,00
25 Δικλίδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (Σχετικό) (ΥΔΡΝ13.3.4.3) 2.25 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 3,00 280,00 840,00
26 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας (ΥΔΡ12.17.1) 2.26 ΥΔΡ6623 Kgr 120,00 2,60 312,00
27 Λαιμός HDPE με φλάντζα και  ηλεκτρομούφα Φ110 ΡΝ 16 (ΥΔΡ12.14.1.107Ν) 2.27 70%ΥΔΡ6621.1

30%ΥΔΡ6651.1

m 2,00 48,00 96,00
28 Λαιμός HDPE με φλάτζα και ηλεκτρομούφα Φ75 ΡΝ16 (ΥΔΡ12.14.1.108Ν) 2.28 70%ΥΔΡ6621.1

30%ΥΔΡ6651.1

m 2,00 45,00 90,00
29 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm oνομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (ΥΔΡ13.3.3.1) 2.29 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 2,00 165,00 330,00
30 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (ΥΔΡ13.10.2.1) 2.30 ΥΔΡ6653.1 τεμαχ 2,00 150,00 300,00
31 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.45) 2.31 ΥΔΡ6622.1 m 600,00 7,60 4.560,00
32 Δικλίδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 65mm (Σχετικό) (ΥΔΡ13.3.4.1Β) 2.32 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 6,00 180,00 1.080,00
33 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.41) 2.33 ΥΔΡ6622.1 m 375,00 3,30 1.237,50
34 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. (ΥΔΡ16.11) 2.34 ΗΛΜ   4 τεμαχ 75,00 51,50 3.862,50
35 Σέλλα παροχής ύδρευσης Φ32 για διάμετρο αγωγού ύδρευσης Φ110(ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΥΔΡΝ12.26.3) 2.35 ΥΔΡ6712.1 τεμαχ 30,00 27,50 825,00
36 Σέλλα παροχής ύδρευσης Φ32 για διάμετρο αγωγού ύδρευσης Φ75(Σχετικό)(ΥΔΡ Ν 12.26.4) (ΥΔΡ) 2.36 ΥΔΡ6712.1 τεμαχ 45,00 24,00 1.080,00
37 Κατασκευή φρεατίου έλξης καλωδίων 0,40x 0,40 cm (ΣΧΕΤΙΚΟ) (ΗΛΜ60.20.40.31) 2.37 ΟΔΟ2548 τεμαχ 2,00 60,00 120,00
38 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι  διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, ονομαστ.διαμέτρουDN50mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.1) 2.38 ΗΛΜ   5 m 35,00 12,50 437,50
39 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 4 x 10 mm² (ΗΛΜ62.10.41.4) 2.39 ΗΛΜ 102 m 30,00 12,50 375,00
40 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ διατομής 25 mm² (ΗΛΜ62.10.48.3) 2.40 ΗΛΜ  45 m 35,00 5,70 199,50
Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα – Ύδρευση   676.125,24
Αθροισμα εργασιών 800.235,01
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 144.042,30
Σύνολο 944.277,31
Απρόβλεπτα  15 % 141.641,60
Απολογιστικά Αναδόχου 19.647,00
Αναθεωρήσεις 7.645,47
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 1.113.211,38
Φ.Π.Α.   23 % 256.038,62
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 1.369.250,00
Απολογιστικά Φορέα για αμοιβή αρχαιολόγων 30.750,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.400.000,00
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.

Λευκάδα  28-04-2016

 

 

 

Σπυρίδων Αρέθας

Χημ. –  Πολ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.

Λευκάδα  28-04-2016

 

 

 

Δημήτρης Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λευκάδα 28-04-2016

 

 

Θωμάς Γεωργάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Θωμάς Βουκελάτος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μελέτη: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΥΠ: 1.400.000,00 Ευρώ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την αποκατάσταση των ζημιών σε κοινωφελή δίκτυα όπως δημοτικοί οδοί, δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού  από τον σεισμό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Οι Τ.Κ. είναι : Αθάνι, Δραγάνος ,Κομηλιό, Χορτάτα, Μανάσι, Νικολής, Άγιος Πέτρος, Εξάνθεια, Άγιος Ηλίας, Καλαμίτσι, Ράχη, Μαραντοχώρι, Σύβρος, Βουρνικάς, Βασιλική, Καρυά και Εγκλουβή.  Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης κατάντη των δημοτικών οδών για την αποκατάσταση του αρχικού τους πλάτους και για την  ασφάλεια της  διέλευσης τους και τοίχων  ανάντη που κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθούν για λόγους  ασφάλειας.

Τα τοιχία που θα κατασκευαστούν θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και από αργολιθοδομή με την αντίστοιχη στατική επίλυση οπλισμένων  τοίχων και τοίχων βαρύτητας και θα είναι:

Στην Τ.Κ.  Αθανίου τριάνταένα (31) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Δραγάνου οκτώ  (08) τεμάχια, για τον οικισμό Πανοχωρίου δύο  (02) τεμάχια (το ένα  προς υδραγωγείο) και για τον Ι.Ν. Υπαπαντής τρία (03) τεμάχια

Στην Τ.Κ.  Κομηλιού  δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Χορτάτων δύο (02) τεμάχια και θα επιστρωθεί δρόμος με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. σε μήκος 190μ. με μέσο πλάτος 4μέτρων με δομικό πλέγμα τύπου Τ131

Στην Τ.Κ.  Μανάσι  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Νικολής  έξι (06) τεμάχια καθώς και το πλακόστρωτο της πλατείας.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Πέτρος  τρία (03) τεμάχια και θα αποκατασταθούν  οι  δρόμοι στην περιοχή «Πατρικάτα» και πλησίον του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων .

Στην Τ.Κ.  Εξάνθειας  πέντε (05) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Άγιος Ηλίας   τρία (03) τεμάχια,  θα επιστρωθούν δύο Δημοτικοί οδοί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  πάχους 0,12μ. με δομικό πλέγμα τύπου Τ131, ενώ θα κατασκευαστεί και σωληνωτό διαμέτρου Φ400 με φρεάτια υδροσυλλογής και εσχάρες.

Στην Τ.Κ.  Καλαμίτσι  δύο (02) τεμάχια και θα ασφαλτοστρωθεί δημοτική οδός και κοινόχρηστος χώρος.

Στην Τ.Κ.  Ράχης  θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση και τάφρος ομβρίων

Στην Τ.Κ.  Μαραντοχωρίου  τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Σύβρου  τέσσερα  (04) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βουρνικάς δύο (02) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Βασιλικής έξι (06) τεμάχια.

Στην Τ.Κ.  Καρυάς δύο (02) τεμάχια και

Στην Τ.Κ.  Εγκλουβής τα τοιχία που θα κατασκευαστούν  συνολικά θα είναι σε αριθμό πέντε (05) τεμάχια.

Οι  θέσεις των παραπάνω τοιχίων φαίνονται στις επισυναπτόμενες  επιμέρους οριζοντιογραφίες των  οικισμών (χάρτες Google).

Στην Τ.Κ.  Αγίου Πέτρου  θα υλοποιηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης μήκους 490 μέτρων διαμέτρου Φ110, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με δύο  φρεάτια σύνδεσης του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο,  με ένα φρεάτιο διακλάδωσης και ένα  φρεάτιο  τοποθέτησης βαλβίδας εισαγωγής – εξαγωγής αέρα (εξαεριστικό).   Ακόμη θα τοποθετηθεί  αγωγός ύδρευσης μήκους 600 μέτρων διαμέτρου Φ75, 16 ατμοσφαιρών από πολυαιθυλένιο  με επτά  φρεάτια όπου τα τρία είναι  σύνδεσεων, τα άλλα τρία είναι διακλαδώσεων και ένα εξαεριστικό. Ακόμη  θα τοποθετηθούν 75  φρεάτια παροχής ύδρευσης που θα είναι προκατασκευαμένα και ο αγωγός της σύνδεσης θα είναι διαμέτρου DN 32 mm , ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.  

Επίσης η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων των δρόμων, που εφάπτονται στα τοιχία που θα κατασκευαστούν. Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20, πάχους 0,12 μέτρων,  όπου το κατάστρωμα της υφιστάμενης οδού είναι από σκυρόδεμα. Όπου το κατάστρωμα είναι από ασφαλτοσκυρόδεμα θα αποκατασταθεί από ασφαλτοσκυρόδεμα μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  και όπου είναι με πλάκες ακανόνιστες θα αποκατασταθεί με πετρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους πέντε (05) εκατοστών  με υπόβαση από σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 πάχους 0,12 μέτρων οπλισμένο με δομικό πλέγμα τύπουΤ131.

Για  τις άμεσες ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων με την παρούσα μελέτη θα προμηθευτεί απολογιστικά ο Δήμος μας φωτιστικά σώματα με βραχίονα (φωτιστικά μπράτσα) που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα που έχουν πρόβλημα από  τους κεραυνούς. Συγκεκριμένα θα είναι 300 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων 70watt ατμών  Νατρίου με ενδεικτική τιμή 40€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α., 30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 150 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 75€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.   και    30 τεμάχια  φωτιστικών σωμάτων 250 watt ατμών Νατρίου με ενδεικτική τιμή 80€/τεμάχιο χωρίς Ε.Ο. 18% και Φ.Π.Α.,  και όλα τα παραπάνω χωρίς τους λαμπτήρες. Η επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Το συνολικό ποσό στα  απολογιστικά αναδόχου θα είναι 19.647,00€ με Ε.Ο 18%  χωρίς Φ.Π.Α. και 24.165,81 € με Φ.Π.Α.

Για την ανάγκη παρουσίας αρχαιολόγων επι τόπου του έργου κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων και εκσκαφών  σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες θα διατεθεί το συνολικό ποσό των 30.750,00€ (απολογιστικά φορέα)

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 1.138.211,38 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 1.400.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ022

Εισηγούμαι

 1. την έγκριση της παραπάνω μελέτης καθώς και των τευχών δημοπράτησης
 2. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου με δημοπράτηση, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Ο.Ε.

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Κων/νος Σέρβος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

                                                             Λευκάδα 5/5/2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση συζήτηση για το ζήτημα των απορριμμάτων και λήψη μέτρων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

 1. Ελεγχόμενη είσοδο οχημάτων στο ΧΑΔΑ με χρήση μπάρας και παρουσία φύλακα το απόγευμα. Σκοπός ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων από ιδιώτες που καθιστούν αδύνατη την όποια διευθέτηση τους. Ο στοιχειώδης διαχωρισμός τους ( κλαδιά, μπάζα , ογκώδη κ.λ.π.) που θα βοηθήσει στον τεμαχισμό τους με στόχο την κατά το δυνατόν μείωση του όγκου τους. Έλεγχος του χώρου για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 2. Εκμίσθωση λειοτεμαχιστή με σκοπό τον περιορισμό του όγκου των ογκωδών απορριμμάτων και εξοικονόμηση χώρου. Η συνεχής συσσώρευση ογκωδών αντικειμένων και απόκλαδων δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ήδη περιορισμένο χώρο του ΧΑΔΑ.
 3. Έναρξη λειτουργίας του Σ.Μ.Α Νοτίου Λευκάδας ώστε τα απορριμματοφόρα από τα δρομολόγια της Νότιας Λευκάδας να μην χρειάζεται να αδειάζουν στο ΧΑΔΑ στη Λευκάδα. Στόχος η εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων. ( Ο χρόνος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι δυσανάλογος με το χρόνο αποκομιδής ).
 4. Πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση 8-9 ατόμων από πόρους του Δήμου για να καλυφθούν οι ανάγκες της θερινής περιόδου με δεδομένο ότι δεν θα απασχοληθούν φέτος στο Δήμο εργαζόμενοι με κοινωφελή εργασία όπως έγινε την περσινή περίοδο για πέντε μήνες.
 5. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
 6. Έργο καθαρισμού με διαξονικό ελκυστήρα ( καταστροφέα ) των κοινόχρηστων χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων. Στα πλαίσια της προσπάθειας για την βελτίωση της εικόνας του Δήμου  μας, την τήρηση της καθαριότητας, και την αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες και με δεδομένο την μη πρόσληψη χειριστών διαξονικού ελκυστήρα.
 7. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε. ενός απορριμματοφόρου οχήματος το οποίο θα τεθεί το συντομότερο δυνατόν σε κυκλοφορία ώστε σε συνδυασμό με την δωρεάν προμήθεια 70 κάδων ανακύκλωσης να μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη συχνότητα της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών.
 8. Προμήθεια και εγκατάσταση μέσω Λιμενικού Ταμείου τεσσάρων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο Λιμάνι του Νυδριού.

( Δημοπράτηση Δευτέρα 13/5/2016).

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ               

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                             ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ                                                        

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 257.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με την μελέτη προβλέπονται αντικαταστάσεις τμημάτων κεντρικών αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ Δρυμώνα Δήμου Λευκάδας.

Το υπάρχον κεντρικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγό PVC Φ180 ο οποίος λόγω της παλαιότητάς του αλλά και των υψηλών πιέσεων και υδραυλικών πληγμάτων που οφείλονται στις συχνές εκκινήσεις των αντλιών τροφοδοσίας και στο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει συχνότατες σοβαρές βλάβες.

Το πρόβλημα έχει οξυνθεί υπέρμετρα μετά το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 λόγω της πτώσης βράχων και πολλαπλών μικρορηγμάτων της επαρχιακής οδού, ανάντη της οποίας είναι τοποθετημένος ο αγωγός ύδρευσης.

Προβλέπεται η αντικατάσταση τριών τμημάτων του αγωγού μηκών 670,860 και 470μ (συν. 2000μ) μεταξύ των αντλιοστασίων Α3 και Α4 του Συνδέσμου με νέο αγωγό πολυαιθυλενίου Φ180, 16 atm, τρίτης γενιάς και ενός τμήματος 500μ διαμέτρου Φ125, 10 atm. από το Α4 έως την δεξαμενή Δρυμώνα. (συν. απόσπασμα)

Οι νέοι αγωγοί θα τοποθετηθούν ανάντη της επαρχιακής οδού, πάνω από τους υπάρχοντες με βελτιώσεις της διαδρομής, θα εγκιβωτισθούν με 3Α και η εκσκαφή θα καλυφθεί με σκυρόδεμα πάχους 10εκ. Διατομή εκσκαφής 60Χ80εκ. σε έδαφος γαιωμηβραχώδες 80% και βραχώδες 20%.

Θα τοποθετηθεί νέα αντλία με την εφεδρική της και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προς τροφοδοσία της δεξαμενής Δρυμώνα από το αντλιοστάσιο Α4 του Β’ άξονα Συνδέσμου.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 208.943,09 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 257.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.  N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

agogos

 

Εισηγούμαι της έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης του έργου και την κατασκευή του κατόπιν δημοπρασίας προς επιλογή μειοδότη αναδόχου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 257.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Τιμή

Μονάδας

Ποσότητα Δαπάνη
 

Ομάδα  Γενικών εργασιών

1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.1 ΟΙΚ2269Α m 1,00 100,00 100,00
2 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ4.13) 1.2 ΥΔΡ6082.1 m3 21,44 5,00 107,20
3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m (ΥΔΡ3.10.2.1) 1.3 ΥΔΡ6081.1 m3 8,09 960,00 7.766,40
4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ3.11.2.1) 1.4 ΥΔΡ6082.1 m3 27,25 240,00 6.540,00
5 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ3.12) 1.5 ΥΔΡ6087 m 15,72 130,00 2.043,60
6 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm (ΥΔΡ12.14.1.8) 1.6 ΥΔΡ6621.2 m 11,90 500,00 5.950,00
7 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, ονομ. διαμέτρου DN 180 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm (ΥΔΡ12.14.1.50) 1.7 ΥΔΡ6622.3 m 34,00 2.000,00 68.000,00
8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ2.1) 1.8 ΥΔΡ6071 m3 0,95 1.200,00 1.140,00
9 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ5.5.2) 1.9 ΥΔΡ6068 m3 19,74 1.000,00 19.740,00
10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C10/12 (ΥΔΡ9.10.2) 1.10 ΥΔΡ6325 m3 72,00 175,00 12.600,00
11 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2) 1.11 ΟΔΟ3211Β m2 2,05 50,00 102,50
12 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3) 1.12 ΟΔΟ4110 m2 1,20 50,00 60,00
13 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,07 m (ΟΔΟΔ5.3) 1.13 ΟΔΟ4321Β.1 m2 10,09 50,00 504,50
Άθροισμα ομάδας   Γενικών εργασιών   124.654,20
 

Ομάδα  Τεχνικά έργα

1 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ9.26) 2.1 ΥΔΡ6311 Kgr 0,98 600,00 588,00
2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ9.1) 2.2 ΥΔΡ6301 m2 8,20 20,00 164,00
3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ9.10.4) 2.3 ΥΔΡ6327 m3 82,00 8,00 656,00
4 Kαλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο (grayiron) (ΥΔΡ11.1.1) 2.4 ΥΔΡ6752 Kgr 1,85 160,00 296,00
5 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm (ΥΔΡ13.3.3.3) 2.5 ΥΔΡ6651.1 τεμαχ 258,00 2,00 516,00
Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα   2.220,00
 

Ομάδα  Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

1 Στεγανος ηλεκτρικος πινακας αντλιοστασιου δύο σντλητικων  συγκροτηματων (ΗΛΜ) 3.1 ΗΛΜ8840.04.06 τεμαχ 3.150,00 1,00 3.150,00
2 Υδραυλικη εγκατασταση αντλιοστασιου (ΗΛΜ) 3.2 ΗΛΜ8036.09 τεμαχ 2.000,00 1,00 2.000,00
3 Ηλεκτρικη εγκατασταση αντλιοστασιου (ΗΛΜ) 3.3 ΗΛΜ8774.05.12 τεμαχ 1.200,00 1,00 1.200,00
4 Καλώδιο τύπου NYY αυτοματισμού εντός έδαφος (ΗΛΜ62.10.40.1) 3.4 ΗΛΜ  46 m 3,70 500,00 1.850,00
5 Φλοτερ αυτοματισμου στάθμης νερού. (ΗΛΜ) 3.5 ΗΛΜ8038.01 τεμαχ 50,00 1,00 50,00
6 Κατακορυφο αντλητικο συγκροτημα ( αντλια-κινητηρας)   IN LINE παροχης  40M3/ωρα σε μανομετριοκο 30M (ΗΛΜ) 3.6 ΗΛΜ9200.02.01 τεμαχ 3.700,00 2,00 7.400,00
7 Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (ΗΛΜ) 3.7 ΗΛΜ9200.02.01 τεμαχ 8.500,00 1,00 8.500,00
8 Ομαλός εκκινητής 30 KW (ΗΛΜ66.20.3) 3.8 ΗΛΜ  52 τεμαχ 2.950,00 1,00 2.950,00
Άθροισμα ομάδας   Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες   27.100,00

 

 

Άθροισμα εργασιών 153.974,20
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 27.715,36
Σύνολο 181.689,56
Απρόβλεπτα  15 % 27.253,43
Αναθεωρήσεις 0,10
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 208.943,09
Φ.Π.Α.   23 % 48.056,91
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 257.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 257.000,00
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 257.000 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΥΠΟΜΕΔΙ
Χρήση: 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την μελέτη προβλέπονται αντικαταστάσεις τμημάτων κεντρικών αγωγών ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ Δρυμώνα Δήμου Λευκάδας.

 

Το υπάρχον κεντρικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από αγωγό PVC Φ180 ο οποίος λόγω της παλαιότητάς του αλλά και των υψηλών πιέσεων και υδραυλικών πληγμάτων που οφείλονται στις συχνές εκκινήσεις των αντλιών τροφοδοσίας και στο γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει συχνότατες σοβαρές βλάβες.

Το πρόβλημα έχει οξυνθεί υπέρμετρα μετά το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 λόγω της πτώσης βράχων και πολλαπλών μικρορηγμάτων της επαρχιακής οδού, ανάντη της οποίας είναι τοποθετημένος ο αγωγός ύδρευσης.

Προβλέπεται η αντικατάσταση τριών τμημάτων του αγωγού μηκών 670,860 και 470μ (συν. 2000μ) μεταξύ των αντλιοστασίων Α3 και Α4 του Συνδέσμου με νέο αγωγό πολυαιθυλενίου Φ180, 16 atm, τρίτης γενιάς και ενός τμήματος 500μ διαμέτρου Φ125, 10 atm. από το Α4 έως την δεξαμενή Δρυμώνα. (συν. απόσπασμα)

Οι νέοι αγωγοί θα τοποθετηθούν ανάντη της επαρχιακής οδού, πάνω από τους υπάρχοντες με βελτιώσεις της διαδρομής, θα εγκιβωτισθούν με 3Α και η εκσκαφή θα καλυφθεί με σκυρόδεμα πάχους 10εκ. Διατομή εκσκαφής 60Χ80εκ. σε έδαφος γαιωμηβραχώδες 80% και βραχώδες 20%.

Θα τοποθετηθεί νέα αντλία με την εφεδρική της και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προς τροφοδοσία της δεξαμενής Δρυμώνα από το αντλιοστάσιο Α4 του Β’ άξονα Συνδέσμου.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 208.943,09 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 257.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΟΜΕΔΙ

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

 1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

agogos

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 5-2-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο  

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προϋπ 99.000,00 (με ΦΠΑ 23%)
Πηγή ΣΑΤΑ
Χρήση 2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.    Γενικά

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ανατολικού άξονα της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν (α) την αντικατάσταση δύο τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Νικιάνας, (β) την επισκευή της δεξαμενής του οικισμού του Φτερνού, καθώς και την κατασκευή βανοστασίου σε αυτή και (γ) την επέκταση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Καριωτών προς την περιοχή ‘Κούλμος’.

2.    Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

2.1 Δεξαμενή οικισμού Φτερνού

Το δίκτυο ύδρευσης του Φτερνού τροφοδοτείται από μια δεξαμενή από σκυρόδεμα, οφέλιμου όγκου περί των 400m3, διθάλαμη. Παρακείμενα αυτής υπάρχει πλαστική δεξαμενή. Η πλαστική δεξαμενή τροφοδοτείται από υδρομάστευση που βρίσκεται στον οικισμό του Αλάτρου και τροδοδοτεί απευθείας συγκεκριμένες βρύσες που βρίσκονται εντός του οικισμού του Φτερνού, ενώ η υπερχείλιση αυτής καταλήγει στη μεγάλη δεξαμενή από σκυρόδεμα. Η μεγάλη δεξαμενή τροφοδοτείται (α) από την υδρομάστευση του Αλάτρου μέσω της υπερχείλισης της πλαστικής δεξαμενής και (β) από γεώτρηση που βρίσκεται πλησίον του όρμου Ρούδας, μέσω ενδιάμεσου αντλιοστασίου στη θέση ‘Φάο’.

Η μεγάλη δεξαμενή παρουσιάζει ρωγμές περιμετρικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες νερού, ενώ το επίχρησμα εσωτερικά στην πλάκα της δεξαμενής έχει αποκολληθεί και ο οπλισμός έχει υποστεί διάβρωση. Επίσης, παρόλο που είναι διθάλαμη, λειτουργεί ως ενιαίος θάλαμος, γεγονός που δυσχεραίνει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.

2.2 Δίκτυο Νικιάνας

Το δίκτυο της Νικιάνας είναι ιδιαίτερα πεπαλαιωμένο, αποτελούμενο κυρίως από αγωγούς PVC, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες. Παράλληλα, κάποια τμήματα αυτού διέρχονται μέσα από ιδιοκτησίες, γεγονός που δυσχεραίνει τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών, αλλά και αυξάνει την όχληση των κατοίκων. Για τους ανωτέρω λόγους, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο τμήματα του δικτύου τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης, ενώ επιλέχθηκε και συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο θα τοποθετηθεί βαλβίδα εξαερισμού, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του δικτύου.

2.3 Δίκτυο στην περιοχή ΄Κούλμος΄ Καριωτών

Η περιοχή ‘Κούλμος’ Καριωτών παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια οικιστική ανάπτυξη, τόσο από τουριστικά καταλύματα όσο και από μόνιμες κατοικίες. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται ψηλότερα από τη δεξαμενή των Καριωτών (υψόμετρο 33m) και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από αυτή με βαρύτητα. Για την εξυπηρέτηση των οικιών οι ιδιοκτήτες είναι αναγκασμένοι να τοποθετούν ιδιωτικά αντλητικά συγκροτήματα και να επεκτείνουν αγωγούς που διέρχονται κατά κανόνα επιφανειακά και πολλές φορές μέσα από ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη μιας άναρχης κατάστασης, δύσκολα διαχειρίσιμης και ελέγξιμης από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου και που βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας.

3.    Προτεινόμενες παρεμβάσεις

3.1 Δεξαμενή οικισμού Φτερνού

Στη δεξαμενή του Φτερνού πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Εσωτερική μόνωση των τοιχωμάτων της δεξαμενής με την εφαρμογή κατάλληλου εύκαμπτου ελαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος
 • Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
 • Κατασκευή βανοστασίου, με το οποίο ο κάθε θάλαμος της δεξαμενής θα δύναται να έχει ανεξάρτητη είσοδο, έξοδο και εκκένωση καθαρισμού. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η διάνοιξη των οπών, η τοποθέτηση των σωληνώσεων από HDPE, Φ110 για την έξοδο και Φ90 για την είσοδο, η τοποθέτηση αντίστοιχων δικλείδων και η σφράγιση των οπών.

3.2 Δίκτυο Νικιάνας

Επί του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νικιάνας πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση κλάδου Κ1-Κ2, επί της επαρχιακής οδού, με αγωγό HDPE Φ90 PN10, μήκους 170m.
 • Αντικατάσταση κλάδου Κ5-Κ6, επί της επαρχιακής οδού, με αγωγό HDPE Φ90 PN10, μήκους 470m.
 • Αντικατάσταση κλάδου Κ3-Κ4, επί δημοτικής οδού, με αγωγό HDPE Φ63 PN10, μήκους 50m.
 • Κατασκευή 22 φρεατίων παροχής επί των προς αποκατάσταση κλάδων
 • Κατασκευή φρεατίου 0.70×0.70m στη θέση Κ7 και τοποθέτηση εντός αυτού βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα DN50 και αντίστοιχης δικλείδας DN50.
 • Κατασκευή φρεατίου 0.70×0.70m στη θέση Κ5 και τοποθέτηση δικλείδας DN80.
 • Κατασκευή φρεατίου 0.70×0.70m στη θέση Κ6 και τοποθέτηση δικλείδας DN80.
 • Κατασκευή φρεατίου 1.20×1.20m στη θέση Κ4 και τοποθέτηση δύο δικλείδων DN80.

Για την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης, κυρίως επί της επαρχιακής οδού, και την βέλτιστη αποκατάσταση, οι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός μικροτάφρου διαστάσεων 0.20×0.60m με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (με τροχό) ταυτόχρονης εκσκαφής και αποσύνθεσης διαμορφωμένων επιφανειών, ενώ η ασφαλτική στρώση αποκατάστασης θα εφαρμοσστεί επί στρώσης από σκυρόδεμα πάχους 0.12m.

3.3 Δίκτυο στην περιοχή ΄Κούλμος΄ Καριωτών

Για την υδροδότηση της περιοχής ‘Κούλμος’ Καριωτών προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής σε επιλεγμένη θέση ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει υψομετρικά όλη την περιοχή, η οποία θα τροφοδοτείται από αντλητικό συγκρότημα από τη δεξαμενή των Καριωτών και από την οποία θα ξεκινάει δίκτυο διανομής για την προς εξυπηρέτηση περιοχή. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από τη ΛΕ49 δεξαμενή Καριωτών (υψόμετρο 33m) μέχρι τη θέση ΛΕ10 (υψόμετρο 72m) όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η νέα πλαστική δεξαμενή. Ο αγωγός θα ακολουθήσει τη διαδρομή ΛΕ49-Κ13-Κ12-ΛΕ20, συνολικού μήκους 480m και θα αποτελείται από HDPE Φ63 PN10.
 • Κατασκευή αγωγού διανομής, που θα ξεκινάει από την θέση της νέας πλαστικής δεξαμενής ΛΕ10, επί των κλάδων ΛΕ10-Κ12-Κ13-Κ14 και Κ12-Κ11, συνολικού μήκους 430m και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο στη θέση Κ14
 • Παράλληλα με τον καταθλιπτικό αγωγό και εντός της τάφρου θα τοποθετηθεί καλώδιο ΝΥΥ 3×2.5 εντός προστατευτικού σωλήνα DN/OD40mm, για τον αυτοματισμό του προβλεπόμενου αντλητικού συγκροτήματος.
 • Κατασκευή 10 φρεατίων παροχής επί του νέου δικτύου διανομής

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν εντός ορύγματος πλάτους 0.30m και βάθους 0.70m επί χωματόδρομου, τσιμεντοστρωμένου δρόμου ή ερείσματος. Η τελική αποκατάσταση θα γίνεται με σκυρόδεμα.

Επισημαίνεται ότι λόγω ελλειψης προϋπολογισμού στην παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος και της πλαστικής δεξαμενής. Ωστόσο, στα πλαίσια της πληρότητας της μελέτης, και για όταν εξασφαλισθούν τα απαραίτητα κονδύλια, προτείνεται η τοποθέτηση (α) αντλητικού συγκροτήματος παροχής σχεδιασμού Q=5m3/hr σε μανομετρικό H=50m, με μονοφασικό κινητήρα, (β) κατάλληλου ηλεκτρολογικού πίνακα και (γ) η τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής χωρητικότητας 5m3 με τη δυνατότητα σε μεταγενέστερο χρόνο τοποθέτησης δεύτερης δεξαμενής 5m3 αν δεν μπορούν να καλυφθούν στο μέλλον οι ανάγκες της περιοχής.

4.    Ισχύουσες διατάξεις

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

 • ΚΥΑ αρ. ΔΙΠΑΔ/β/606 ‘Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων Υδρογεωτρήσεων» ως ελάχιστα όρια’ (ΦΕΚ 292Β/2003)
 • άρθρο 15 του Ν. 3669/08, το οποίο αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων:
  • άρθρο 4 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1418/84
  • άρθρο 4 του Π.Δ. 609/85
  • άρθρο 3 του Ν. 3548/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3559/07
  • άρθρο 8 παρ. 65 του Ν. 2741/99
  • άρθρο 3 παρ. 1 & άρθρο 8 του Ν. 3263/04
  • άρθρο 42 παρ. 9 του Ν. 3316/05
 • Ν. 3469/06 “Κώδικας Δήμος και Κοινοτήτων”

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 80.487,80€ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 99.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και την κατασκευή του έργου κατόπιν δημοπράτησης.

Ο εισηγητής

 

 

 

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΧΗΜ. ΜΗΧ. – ΠΟΛ. ΜΗΧ.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου TTIPCETATISA και τις συνέπειές τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Τα τελευταία τρία χρόνια η ΕΕ και οι ΗΠΑ, από τον Ιούλιο 2013, διαπραγματεύονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες μια νέα εμπορική και επενδυτική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, την TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), η εφαρμογή της οποίας θα αποδυναμώσει όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμφωνία αυτή απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις στο σύνολό τους, καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά τους σε δημοτικό έλεγχο. Εκχωρεί θεσμική εξουσία σε εταιρικά δικαστήρια στα οποία θα μπορούν

να προσφεύγουν οι επενδυτές, παρακάμπτοντας το δικαστικό σύστημα της εκάστοτε χώρας.

Την ίδια στιγμή προετοιμάζει το έδαφος για την υπονόμευση των νομικά κατοχυρωμένων

κανόνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όλα τα παραπάνω συνιστούν

απειλή για τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο κα πλήττουν καίρια την ελευθερία λήψης

αποφάσεων, όταν αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στην κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς που υπάρχει με την εφαρμογή της TTIP, όποια δημοτική αρχή επιδιώξει να επαναφέρει υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί σε δημοτικό έλεγχο θα απειλείται με μηνύσεις που θα επισύρουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων, οι οποίες μάλιστα θα κρίνονται από εταιρικά και όχι εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για αρμοδιότητες που παραδοσιακά βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της Τ.Α. Η παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, ο αστικός σχεδιασμός και η πολιτική προμηθειών φεύγει από τον έλεγχο της Τ.Α. Το μοναδικό κριτήριο για τις προμήθειες θα είναι η τιμή και οι μόνες αξίες που θα γίνονται σεβαστές θα είναι αυτές της αγοράς, αίροντας όποια εμπόδια για την κερδοφορία σχετίζονται με την προστασία της υγείας, τη δημόσια ασφάλεια και την περιβαλλοντική μέριμνα σε έναν ακόμα τομέα.

Χιλιάδες Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια σε Μ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία) και ΗΠΑ, μεταξύ αυτών μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Βιέννη, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, το Μπίρμινχαμ κ.ά., κηρύσσουν τις πόλεις και τις περιοχές τους ως TTIP FREE ZONES συγκλίνοντας στα εξής :

– Η TTIP θα είναι καθοριστική για το ρόλο της Τ.Α. ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών, της εργασίας, των προμηθειών και της λήψης αποφάσεων.

– Υπάρχει περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, από κάθε δημόσια ή αυτοδιοικητική αρχή σε όφελος οποιωνδήποτε επενδυτών. Για το συγκεκριμένο έχουν κατατεθεί σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιφερειών.

– Ο προτεινόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών (ISDS) χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια μεγάλων εταιρειών, προκειμένου να ανατρέψουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις όλων των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης προκαλώντας ιδιαίτερα υψηλό κόστος στο δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προστατευτεί από το (ISDS).                                                                     – Οι ρυθμιστικοί κανόνες που αφορούν τα τρόφιμα, την περιβαλλοντική προστασία και την εργασία στην ΕΕ είναι σαφώς αναβαθμισμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους στις ΗΠΑ. Έτσι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και όχι την απαξίωσή τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.                                                                             – Ο έλεγχος της πολιτικής προμηθειών και εργασίας σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικός για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Η TTIP δεν πρέπει να περιορίσει τη δυνατότητα της ΤΑ να λειτουργεί με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων τους.

– Το περιεχόμενο της TTIP πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα και σε δημόσια διαβούλευση πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξάγονται κάτω από άκρα μυστικότητα.

Είναι, λοιπόν, προφανής η ανάγκη για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στη χώρα μας.

Γι’ αυτό εισηγούμαστε :

 • Την ανακήρυξη του Δήμου Λευκάδας «T.T.I.P-CETATISA Ελεύθερη Ζώνη», ο οποίος αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πολιτικές με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, τα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.
 • Τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων για το σκοπό αυτό.
 • Την παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ-ΙΝ και ΚΕΔΕ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.
 • Την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών και την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Ο Εισηγητής

 

Θανάσης Περδικάρης

Αντιδήμαρχος Λευκάδας

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

                                                                                                 

                           ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

                                                                                                                  ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

                                                                                       

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  για επισκευές  σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης  λόγω του σεισμού της 17ης/11/2015.

Στα πλαίσια της συντονισμένης προσπάθειας της άμεσης  αντιμετώπισης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17-11-2015 σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λευκάδας  προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σκοπό την εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση & εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «Επισκευές σε σχολεία-Γυμνάσιο Βασιλικής – 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, ΚΤΕΟ λόγω του σεισμού της 17ης -11-2015», προϋπολογισμού 450.000,00 € με το ΦΠΑ.

Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη μελέτης  προέρχεται από το ενταχθέν στο ΠΔΕ 2015 έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας-ΠΕ Κεφαλληνίας- ΠΕ Ιθάκης» με ΚΕ 2015 ΕΠ02200006 προϋπολογισμού 20.000.000,00 €.

Η ισχύς της Προγραμματικής  Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει 31-12-2017, με δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί .

Φορέας της σύνταξης ,της έγκρισης των μελετών και της  εκτέλεσης των έργων, θα είναι  η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και συγκεκριμένα η ΔΤΕ  της ΠΕ Λευκάδας η οποία αναλαμβάνει και την συνολική χρηματοδότηση του έργου.

Ο Δήμος Λευκάδας θα συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, στην  Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών και θα συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

Θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο φαίνονται  αναλυτικά οι  επιμέρους όροι.

Εισηγούμαι

 • Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Τον ορισμό εκπροσώπων (δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους) του  Δήμου μας  στην Κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης.
 • Τον ορισμό ενός εκπροσώπου ( με τον αναπληρωτή του) του Δήμου μας στην  Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
 • Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Λευκάδα 25-4-2016

Γρηγόρης  Γκογκάκης

 

 

Δημοτικός σύμβουλος

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

      ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λευκάδος     που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.

Στη Λευκάδα σήμερα την    ……../……./…………,  τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:

 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Λευκάδα (Διοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούμενη στη συνέχεια για συντομία ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη, κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο που ενεργεί στην παρούσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………… Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.
 2. Ο Δήμος Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα (Διοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούμενος στη συνέχεια για συντομία ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Δήμαρχο Λευκάδος, κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, που ενεργεί στην παρούσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………………………. Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, που ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η παρούσα Σύμβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα:

 • Περιεχόμενα
 • Προοίμιο
 • Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης
 • Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης
 • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 • Επιτροπή Παρακολούθησης
 • Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
 • Ενδεχόμενες τροποποιήσεις
 • Ρήτρες
 • Επίλυση Διαφορών
 • Τελικές Διατάξεις

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι εδώ συμβαλλόμενοι έχοντας υπ’ όψιν :

 1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των αιρετών Περιφερειών και των Δήμων της χώρας.
 2. Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87α/07-06-2010), §4 υποπαραγρ. 15&25, σύμφωνα με το οποίο στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων συμπεριλαμβάνονται τόσο η ανέγερση σχολικών κτιρίων όσο και η επισκευή και συντήρηση αυτών
 3. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 131696/17-12-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών

Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΑΔΑ 7Τ944653ΟΤ-ΑΦΖ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο

Π.Δ.Ε. 2015 του έργου ««Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις

υποδομές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλληνίας – ΠΕ Ιθάκης» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006

προϋπ. 20.000.000,00 €.

 1. Την με αρίθμ. πρωτ. 6-2/30-01-2016 (AΔΑ ΩΠΠ67ΛΕ-705) Απόφαση του Π.Σ. Ιονίων

Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή υποέργων Περιφ/κών Ενοτήτων του έργου

«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας

– ΠΕ Κεφαλληνίας – ΠΕ Ιθάκης» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

 1. Tο με αρίθμ. πρωτ. οικ. 5716/983/21-01-2016 έγγραφο της Δ/νσεως Τεχν. Έργων Π.Ε.

Λευκάδας για την κατανομή υποέργων αρμοδιότητος της του έργου «Αποκατάσταση

ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλλη-

νίας  – ΠΕ Ιθάκης»

 1. Tο με αρίθμ. πρωτ. οικ. 14762/2638/29-02-2016 έγγραφο της Δ/νσεως Τεχν. Έργων

Π.Ε. Λευκάδας για την κατανομή υποέργων αρμοδιότητος της του έργου «Αποκατάστα-

ση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλ-

ληνίας – ΠΕ Ιθάκης»

 1. Την αρίθμ. 24052/9631/21-03-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί

έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «Αποκατάσταση

ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλληνί-

ας – ΠΕ Ιθάκης» με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης, δημοπράτηση & εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «Επισκευές σε σχολεία – Γυμνάσιο Βασιλικής – 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, ΚΤΕΟ λόγω του σεισμού της 17ης -11 – 2015.» προϋπολογισμού 450.000,00 € με τον Φ.Π.Α. που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργική αποκατάσταση των επί θέματι σχολικών κτιρίων μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 και περιγράφονται στην Τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης

Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη μελέτης του αρίθμ. 3 υποέργου ανέρχεται σε 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και προέρχεται από το ενταχθέν στο Π.Δ.Ε. 2015 έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015 ΕΠ02200006 προϋπολογισμού 20.000.000,00 €.

Στη σχετική δαπάνη ουδόλως θα συμμετέχει ο Δήμος Λευκάδας.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2015 με ΣΑΕΠ 022 & Κ.Ε. 2015 ΕΠ02200006 προϋπ. 20.000.000,00 €.

Στις ανωτέρω πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της Π. Ε. Λευκάδος, οι φόροι , καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταμεία και κρατήσεις που την βαρύνουν. Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος Λευκάδος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου συμφωνηθέντος ποσού.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

Ο  Δήμος Λευκάδας :

Θα προβεί σε οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως συνδρομή ζητηθεί από την Π.Ε. Λευκάδος (έγκριση από Δ.Σ. του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης – ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, χορήγηση στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας κάθε απαιτούμενου εγγράφου που διαθέτει για την σύνταξη της μελέτης) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Π.Ι.Ν. και συγκεκριμένα η Δ.Τ.Ε.:

 • Θα συντάξει και θα εγκρίνει τις απαιτούμενες μελέτες επισκευών – αποκατάστασης σε σχολικά κτίρια που ονοματίζονται και με τον τρόπο που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης.
 • Θα διενεργήσει την δημοπρασία του έργου.
 • Θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένης Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. (Εγκ. 6/2013 Υπ. Εσωτ).
 • Κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα αξιοποιηθεί το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Δ/νσης Τεχν. Έργων της Π. Ε. Λευκάδος – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος ως απολύτως εξειδικευμένο στον τομέα αυτόν, ασκώντας ειδικότερα     καθήκοντα επίβλεψης.
 • Θα ασκεί με υπαλλήλους του τη Διοίκηση του έργου σε όλη τη διάρκειά του.
 • Αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση του έργου.

                                                       ΑΡΘΡΟ 6ο

                                Επιτροπή παρακολούθησης

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των  συμβαλλομένων μερών, την υλοποίηση των στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

 • Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
 • Δύο (2) μέλη προερχόμενα από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
 • Δύο (2) μέλη προερχόμενα από τον Δήμο Λευκάδας .

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος και των όρων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης και θα συνεδριάζει ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης

 

Η ισχύς της προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2017. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου το απαιτήσει.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Η επιτροπή θα συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών της τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.

Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύμβασης.

Με την παραλαβή του έργου,  θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύεται και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έναντι του Δήμου Λευκάδος .

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις

Κάθε μορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του Προγράμματος, ύστερα από νεώτερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη βεβαιώνουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης των εργασιών του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

     Ρήτρες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί – ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:

Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης

Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης επιλύεται από Τριμερή Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν:

 • Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόμιμος Αναπληρωτής του ως Πρόεδρος.
 • Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Ρητά συμφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τελικές Διατάξεις

Το έργο μετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, στον Δήμο Λευκάδος .

Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ουδεμία αμοιβή θα λάβει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα:

 

   Τα συμβαλλόμενα μέρη

 

           Για την Π.Ε. Λευκάδος της Π.Ι.Ν.                                 Για τον Δήμο Λευκάδος            

 

 

               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ            

             Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων                                     Δήμαρχος Λευκάδος          

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  (ορθή επανάληψη)

            ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες επισκευής, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας».

 

Ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες Περιφέρειες Ελλάδας-Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα(11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα και τέσσερις(4) αλβανικές περιφέρειες. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1.Προώθηση  του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημοσίων υποδομών.

2.Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών  και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών.

Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα:

-Βιώσιμη διαχείριση περισσότερων υδατικών πόρων

-Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στον δημόσιο τομέα

-Βελτιωμένη διασυνοριακή ετοιμότητα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

-Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τουρισμού

-Βελτίωση της διασυνοριακής δυναμικότητας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Για την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα υποβάλει πρόταση, μαζί με μια Αλβανική Περιφέρεια, και σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για την ενδεικτική δράση «Σχεδιασμός/ Κατασκευή/Αναμόρφωση υποδομών ύδρευσης και συστήματα παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού.

Στην δράση θα περιλαμβάνονται οι Δήμοι Λευκάδας και Κέρκυρας για  διεκδικούμενο ποσό 425.000€, εκ των οποίων οι 150.000€ αφορούν το Δήμο Λευκάδας.

Για τούτο απαιτείται η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

 

                                                          Λευκάδα   06.5.2016

                                                                        Ο Εισηγητής

                                                                        ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΒΟΣ

                                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, Ν.3852/2010

Μεταξύ :

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” και

Δήμου Λευκάδας”

Για την υλοποίηση της πράξης :

 

«Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας»

Κέρκυρα, ……/………./ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας»

Στην Κέρκυρα, σήμερα την … /… /2016 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων :

 • 1) της “Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας “Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου”
 • 2) του Δήμου Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κων/νο Δρακονταειδή, και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας “Κύριος του Έργου”,

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 • το Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού,
 • το Ν. 4314/2014 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις
 • το Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
 • το ΠΔ 147(ΦΕΚ 233/Α/27-12-10) “Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”,
 • Την με αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016, 1η πρόσκληση για τα στρατηγικά έργα στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020.
 • την ………. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
 • την ………………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04)» του Αριθμ. οικ. 9082/2014 (ΦΕΚ 2562/Β/25-09-2014), το οποίο περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής Λευκάδας (GR44), όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης,  οι φορείς της αυτοδιοίκησης α και β‛ βαθμού οφείλουν μεταξύ άλλων να αναπτύσσουν δράσεις με στόχο:

 • Να μπορούν οι πολίτες από περιοχές με έλλειψη νερού ή με νερό υψηλής σκληρότητας να έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό.
 • Την αρτιότερη τροφοδοσία των δικτύων ύδρευσης.
 • Την αποφυγή του μη τιμολογούμενου νερού από έλλειψη στοιχείων με αποτέλεσμα την κακή καταγραφή.

Ο «Κύριος του Έργου», στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προγραμματίζει μέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

 

Δεδομένου ότι:

 • ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να συμμετέχει ως δικαιούχος στο εταιρικό σχήμα του προς υλοποίηση Έργου σύμφωνα με τους όρους της 1ης Πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 με αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016
 • ο δε Φορέας Υλοποίησης αφενός δύναται να συμμετέχει ως δικαιούχος του προς υλοποίηση Έργου σύμφωνα με τους όρους της 1ης Πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020 με αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016, και αφετέρου διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου: « Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας», όπως αυτό αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, από τον “Κύριο του Έργου” στον “Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου”.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι (της Διαχειριστικής Αρχής του INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[1]:

 1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών, λήψη τυχών επιπλέον αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.
 4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους,
 7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 8. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
 10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον «Κύριο του Έργου» με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. Η εκτέλεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτούμενες εγκεκριμένες μελέτες.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

2.1 Ο “Κύριος του Έργου” – υπεύθυνος λειτουργίας του έργου αναλαμβάνει:

 • Να συνεργάζεται με τον “Φορέα Υλοποίησης του Έργου”, παρέχοντας μελέτες και στοιχεία, που έχουν στη διάθεσή τους και την αναγκαία πληροφόρηση για οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές, που τυχόν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, στη συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παραδώσει στο “Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου” το χώρο στον οποίο θα κατασκευαστεί το «πράσινο σημείο» ελεύθερο κάθε κωλύματος το οποίο θα μπορούσε να δυσχεράνει την υλοποίηση του Έργου.
 • Να συνεργάζεται με το “Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου” για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωση του, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτή σε τρίτο φορέα.
 • Να ορίσει τους εκπρόσωπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

2.2 Ο “Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου” αναλαμβάνει :

 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να διαθέσει επιστημονικό προσωπικό με τα ανάλογα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια υλοποίηση του Έργου.
 • Να συνεργαστεί με τον ” Κύριο του Έργου” για την υλοποίησή του.
 • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
 • Να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης,
 • Να καταρτίσει και να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και να διενεργεί διαγωνισμούς και διαδικασίες, και να αξιολογεί προσφορές για την επιλογή  κατάλληλου Αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Να υπογράψει με τους Αναδόχους τις επιμέρους συμβάσεις ανάθεσης του Έργου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Να οργανώσει το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 • Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 • Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών.
 • Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές .
 • Να κοινοποιεί στον ” Κύριο του έργου” τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Έργου, που θα αποστέλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον “Κύριος του έργου”.
 • Να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον “Κύριο του έργου” με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης, οι οποίες καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Ο Φορέας στον οποίο εκδίδονται τιμολόγια ή άλλα παραστατικά έγγραφα και αρμόδιος για την καταβολή της δαπάνης για την εξόφλησή τους είναι η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας», ανέρχεται στο ποσό των 150.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμοστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

 

Ο Φορέας υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το “Φορέα Υλοποίησης του Έργου” στον “Κύριο του έργου”. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της, που υπερβαίνουν τους 6 μήνες, θα γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο με την επωνυμία “Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης” με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που θα αποτελείται από :

 • Δύο (2) εκπροσώπους από τον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής και ένα αναπληρωτή τους.
 • Δύο (2) εκπροσώπους από τον Δήμο Λευκάδας, και ένα αναπληρωτή τους.
 • Ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης, με τον αναπληρωτή του.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ, εγκαίρως, ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την “Τεχνική Επιτροπή”, η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο “Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου” εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον “Κύριο του Έργου” έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την “Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης” της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του “Φορέα Υλοποίησης του Έργου” από τρίτο για την υλοποίηση και τη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο «Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου» ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του ” Κύριου του Έργου “, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του “Φορέα Υλοποίησης του Έργου”.

Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα, σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ, που θα συνταχθούν από το “Φορέα Υλοποίησης του Έργου” και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο «Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του “Κύριου του Έργου”, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα παραπάνω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ, θα είναι πάντοτε στη διάθεση του νομίμου εκπροσώπου του “Κύριου του Έργου” κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν σε αυτόν κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον “Κύριο του Έργου” χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Εμπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο “Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου” και οι προστηθέντες του, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του “Κύριου του Έργου”, οποιαδήποτε εμπιστευτικά έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβαν δε ο “Κύριος του Έργου” ένα και τρία έλαβε ο “Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου”, ο οποίος θα υποβάλλει ένα στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, εφόσον απαιτηθεί.

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ο Περιφερειάρχης

 

 

 

 

 

Για τον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

 

Κων/νος Δρακονταειδής

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
Πράξη : «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας»

 

 1. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δήμος Λευκάδας

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

 1. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δήμος Λευκάδας

 

 1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός 150.000,00€

Αφορά εργασίες επισκευής, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Η/Μ εγκαταστάσεων σε αντλιοστάσια του Δήμου Λευκάδας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται :

 • Εργασίες επισκευής – αναβάθμισης αντλιοστασίων με την αντικατάσταση ηλεκτρονικού ροόμετρου pn16 με  αναλογικές και ψηφιακές  εξόδους
 • Εργασίες επισκευής – αναβάθμισης αντλιοστασίων με την τοποθέτηση συσκευής gprs με 4  αναλογικές και 4 ψηφιακές εξόδους καθως και 4 ρελέ  εκτέλεσης εντολών από κινητό/  pc
 • Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης ηλεκτρονικού ροόμετρου σε δίκτυο υδρευσης
 • Εργασίες επισκευής – αναβάθμισης – τοποθέτησης ηλεκτρικής εγκατάστασης και συνδεσμολογίας  ηλ. Ροόμετρου και gprs
 • Εργασίες επισκευής – αντικατάστασης μεταλλικών πίλλαρ διαστ. 0,60 χ  0,60χ 0,35  με ηλεκτρικό πίνακα
 • Οικοδομικές εργασίες – μικροεπισκευές για την λειτουργική αποκατάσταση των αντλιοστασίων (επιχρίσματα – χρωματισμοί – επισκευές κουφωμάτων κλπ.)

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών συνδέσεων, και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση έως και την θέση σε λειτουργία.

Τα προβλεπόμενα σημεία επέμβασης αφορούν περίπου 12 συστήματα ελέγχου και καταγραφής παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε κεντρικές δεξαμενές και αντλιοστάσια του Δήμου Λευκάδας με στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού.

με στόχο την  ορθολογική διαχείριση του νερού που περιλαμβάνουν :

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν σε αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

150.000€ με ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αναδιαμόρφωσης του Συνολικού Προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός της παρούσας πράξης δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Τρία (3) έτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 

 • Τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για τις σημειακές παρεμβάσεις θα παραδοθούν στον «Δικαιούχο και Φορέας Υλοποίησης του Έργου» από τον οικείο Δήμο.
 • Για τις οικοδομικές άδειες ή άδειες μικρής κλίμακας που πιθανόν θα απαιτηθούν,υπόχρεος είναι ο Δήμος Λευκάδας.

[1]Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 19.998,52 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α
Χρήση: 2016

 

 

ΕΙΣΗΓΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Λαζαράτα Σφακιωτών (βλ. συν. σχέδιο), μεταξύ του γηπέδου 5Χ5 και της επαρχιακής οδού.

Μήκος τάφρου: περίπου 400μ, διατομή ανοικτή ορθογωνική 1Χ1μ, πάχος σκυροδέματος 10εκ, ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.

Προβλέπονται εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες προς βελτίωση της κλίσης, διαμόρφωση και καθαρισμό της ορθογωνικής διατομής, στρώση έδρασης 3Α μέσου πάχους 10εκ, επένδυση με C12/15.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 16.258,96 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 19.998,52 και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

 1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

 

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησής της.

Το έργο θα κατασκευασθεί κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. δ) του Ν. 3669/2008.

 

Ο εισηγητής

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-4-2016

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 19.998,52 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α
Χρήση: 2016

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

α/α Εργασία Αριθμός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Ειδος

Μονάδας

Τιμή

Μονάδας

Ποσότητα Δαπάνη
 

Ομάδα  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 1.1 ΟΔΟ1212 m3 2,88 120,00 345,60
2 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 1.2 ΟΔΟ3121Β m3 18,43 40,00 737,20
3 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.με σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.4.1) 1.3 ΟΔΟ2522 m3 90,00 85,00 7.650,00
4 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3) 1.4 ΥΔΡ7018 Kgr 1,15 2.825,00 3.248,75
Άθροισμα ομάδας   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   11.981,55

 

Άθροισμα εργασιών 11.981,55
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 2.156,68
Σύνολο 14.138,23
Απρόβλεπτα  15 % 2.120,73
Αναθεωρήσεις
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 16.258,96
Φ.Π.Α.   23 % 3.739,56
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 19.998,52
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.998,52
   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-4-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-4-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

νομοσ λευκαδασ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
τεχνικη υπηρεσια Προϋπ: 19.998,52 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α
Χρήση: 2016

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου στην περιοχή Λαζαράτα Σφακιωτών (βλ. συν. σχέδιο), μεταξύ του γηπέδου 5Χ5 και της επαρχιακής οδού.

Μήκος τάφρου: περίπου 400μ, διατομή ανοικτή ορθογωνική 1Χ1μ, πάχος σκυροδέματος 10εκ, ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.

Προβλέπονται εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες προς βελτίωση της κλίσης, διαμόρφωση και καθαρισμό της ορθογωνικής διατομής, στρώση έδρασης 3Α μέσου πάχους 10εκ, επένδυση με C12/15.

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 16.258,96 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 19.998,52 και θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

Ν. 2229/94  « Τροποποίηση του Ν. 1418/84»

Ν. 2940/01  « Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα»

Π.Δ. 410/95 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτός ισχύει κατά την διάρκεια της δημοπράτησης»

Π.Δ. 171/87  « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. »

Ν. 3021/02 « Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν  σε επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε »

 1. Π.Δ. 334/00 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

vii.      N.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»

Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων».

Του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α όσον αφορά τη σύνταξη μελετών – προμηθειών.

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-4-2016

Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

 

 

 

Δημήτριος Βραχνούλας

Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΕΥΚΑΔΑ, 15-4-2016

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

 

 

 

Σπύρος Αρέθας

Χημ. Μηχ. – Πολ. Μηχ.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με απόψεις για την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σχετ. το αρ. 53402/15 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η οικοδομική δραστηριότητα δεκαετιών στον Ελλαδικό χώρο – και ιδιαίτερα τον νησιωτικό – έχει παράξει αποτέλεσμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση (είναι ορατό). Η παραχθείσα εικόνα, επιδέχεται πολλές αναγνώσεις,  μέχρι εκδιαμέτρου αντίθετες. Έτσι για πολλά χρόνια/δεκαετίεςη επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας θεωρείται πρόοδος και ανάπτυξη του τόπου (το μοντέλο ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών). Στη λογική αυτή βοηθιέται η δραστηριότητα, κάποιες φορές ανεχόμενοι και παρατυπίες……

Στο πέρασμα του χρόνου διαπιστώνονται τα προβλήματα. Από την επιβάρυνση των υπηρεσιών του Δήμου (ύδρευση, καθαριότητα, πρόσβαση), μέχρι την υποβάθμιση του δομημένου χώρου και του τοπίου. Επικρατεί η άποψη πλέον ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης που ακολουθήθηκαν, ο χαλαρός έλεγχος ή και μη έλεγχος, υπήρξε καταστροφικός και κληρονομεί στις επόμενες γενιές καταστάσεις τραγικές. Αποτέλεσμα αυτών των διαπιστώσεων, η απόφαση να χαραχτούν οι «κόκκινες» γραμμές που θα διασφαλίσουν τον χαρακτήρα των οικισμών, την προστασία και αναβάθμιση οικισμών και τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό – του αυστηρότερου ελέγχου με σκοπό την προστασία αστικού χώρου και τοπίου – εντάσσεται η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), να θεσπιστούν ρυθμίσεις που θα αφορούν κατοικίες και καταστήματα στο σύνολό τους,στο σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν νομοθετηθεί αυστηρότεροι όροι ( νησιά που ισχύουν ειδικά Προεδρικά Διατάγματα).

Τον Σεπτέμβριο του 2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) και αφορά την εκπόνηση συνολικά 48 μελετών μεταξύ των οποίων και η του θέματος.  Στόχος της μελέτης η καταγραφή, συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης κυρίως για την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες. Το εν λόγω έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόλοιποχωρικό σχεδιασμό και θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου και στην αναβάθμιση της εικόνας των οικισμών μέσω της μορφολογίας της δόμησης που θα εντάσσεται στο τοπίο και στην παράδοση χωρίς να παρεμποδίζει την αρχιτεκτονική δημιουργικότητα.

Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις (Α’ και Β’) και προβλέπεται στην ολοκλήρωσή της να καταλήξει σε σχέδιο ΠΔ. Στόχος οι προτεινόμενοι κανόνες να εξασφαλίζουν ώστε η μορφολογία να είναι συμβατή με την τοπολογία, την λειτουργικότητα, τη χρήση, την αυθεντικότητα – χωρίς να αποκλείεται και η νεωτερικότητα – της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και η ένταξη/εναρμόνιση στο ευρύτερο δομικό και φυσικό περιβάλλον.

Η Α’  φάση – που βρίσκεται αναρτημένη στην διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ που σας δόθηκε- περιλαμβάνει την συγκέντρωση όλων των ισχυόντων θεσμικών κανονιστικών ρυθμίσεων, την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και του τοπίου, την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης δόμησης και την αποτίμηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δόμηση των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.

Ως αποτέλεσμα των επιστημονικών διαφωνιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της Α’ φάσης, υπήρξε η συνάντηση συνΕργασίας της Ναυπάκτου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά». Συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, των ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΔΠΘ, Παν. Πατρών, Παν. Θεσσαλίας) και των Επιστημονικών συλλόγων ΣΑΔΑΣ/Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρείς συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ –Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στις 18 Φεβρουαρίου, 4 και 12 Μαρτίου, με στόχους την αποτίμηση του τριήμερου στην Ναύπακτο, την κατάθεση παρεμβάσεων και τη συζήτηση για τη σύνταξη πορίσματος που θα κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ για τις προδιαγραφές Β’ φάσης των μελετών.

Η Β΄ Φάση των μελετών περιλαμβάνει:

α) την κατάταξη του συνόλου των οικισμών σε κατηγορίες, την πρόταση καθορισμού ζωνών-περιοχών εντός και εκτός (χώρος υπαίθρου) των οικισμών στις οποίες επιβάλλονται ενιαίοι  μορφολογικοί κανόνες δόμησης, τη διαμόρφωση ειδικών κανόνων για την ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και

β) την οριστική πρόταση μορφολογικών κανονισμών με την επεξεργασία σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και σχεδίων ειδικού τεύχους-οδηγού με κατευθύνσεις και επεξηγηματικά κείμενα και άλλα στοιχεία για τη δόμηση κυρίως για την κατοικία. Η βασική διάκριση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων αφορά: 1) στους παραδοσιακούς οικισμούς ή στους προτεινόμενους προς χαρακτηρισμό ως παραδοσιακών με τον πέριξ αυτών χώρο και 2) στους οικισμούς που δεν είναι παραδοσιακοί και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους με τον πέριξ αυτών χώρο, οι οποίοι ομαδοποιούνται περαιτέρω σε ομάδες οικισμών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτοί υπάγονται.

Η Β φάση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου, για διαβούλευση, τον Δεκέμβριο του 2015.

Την 18η Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της μελέτης στην Λευκάδα  (το τμήμα που μας αφορά) από εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) [τον Προιατάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης (της Γενικής Διευθυνσης Πολεοδομίας) κ. Ψυχογιό Θεοδόση καιτους  εκπροσώπους της αναδόχου κκ Τζάκου Αθηνά και Μουτάφη Γεώργιο.

 

Στην ημερίδα αυτή τοποθετήθηκαν φορείς (αρχιτέκτονες, ΤΕΕ και παρευρισκόμενοι και από την πλευρά του Δήμου οι αντιδήμαρχοι Κατηφόρης και Φίλιππας (σχετικό το ενημερωτικό σημείωμα που λάβατε στα e-mail σας).

Σε Πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τύχη των μελετών και φυσικά την .. τύχη των οικισμών.

Στην ημερίδα της 18ης Απριλίου ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ – κάτι που συζητιέται από την ανάρτηση της Β’ φάσης – ότι δεν πρόκειται να εκδοθούν ΠΔ. Απλά τα συμπεράσματα/προτάσεις των μελετητών θα αναρτηθούν και θα χρησιμεύουν για ενημέρωση και χρήση στην έκδοση των οικοδομικών αδειών.

 

Να σημειωθεί φυσικά ότι υπάρχει θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο , η εφαρμογή του οποίου μπορεί να προστατέψει και την Αρχιτεκτονική κληρονομιά και το Τοπίο.

Τελευταία πληροφορία:  στις 4 Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε(ΑΔΑ: ΨΖΑ04653Π8-4Ρ9), απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, για Συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη της Δ/νουσας υπηρεσίας για ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ 28 ΜΕΛΕΤΩΝ του Προγράμματος “ΜελέτεςΜορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις Περιοχές εντός και εκτός Οικισμώνμέχρι 2.000 Κατοίκων”, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20 ΜΕΛΕΤΩΝ με τίτλο “Μελέτες Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις Περιοχές εντός και εκτός Οικισμών μέχρι2.000 Κατοίκων” και ΣΥΝΤΑΞΗ Γενικού Πλαισίου Δόμησης στους Μικρούς Οικισμούς

Δηλαδή η κατάσταση, μπορούμε να πούμε, παραμένει …. ρευστή

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Συμφωνούμε στην  ανάγκη προστασίας της Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του Τοπίου, και το τονίσαμε στην ημερίδα της 18ης Απριλίου. Εκφράσαμε , όμως, και τον φόβο μας μήπως οδηγηθούμε σε ένα ακόμα νομοθέτημα που δεν θα προσφέρει κάτι, απλά θα υπάρχει, όπως τόσα άλλα. Άλλωστε δεν είναι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που οδήγησε εδώ την κατάσταση αλλά η έλλειψη ή αδυναμία ελέγχου.

Σημειώσαμε την αντίθεσή μας στο να υπάρχει κατηγορία «Αδιάφορος» οικισμός που παραπέμπει σε παντελή έλλειψη ελέγχου.

Προτείναμε:

Να ερευνηθεί η ανάγκη επανακαθορισμού των ορίων των οικισμών. Κάτι που ήταν και στις υποχρεώσεις των μελετητών. Η οριοθέτηση του ’85 έχει οδηγήσει σε επεκτάσεις δυσανάλογα μεγάλες  χωρίς να υπάρχει αποχρών λόγος. Ούτε τότε ούτε φυσικά σήμερα υπήρχε οικιστική πίεση. Δεν υπάρχει καμιά λογική στα κυκλικά όρια. Δεν υπάρχει καμιά λογικήπχ τα Πλατύστομα να επεκτείνονται σε κύκλο (!) με ακτίνα 300 μ και να έχομε σχεδόν διπλάσια έκταση από τον Αλέξανδρο που είναι τριπλάσιος οικισμός.

Να συμπεριληφθούν στους περιορισμούς δόμησης  οι περιορισμοί προστασίας περιβάλλοντος και γεωργικών περιοχών που υφίστανται. Θεωρούμε είναι κρίσιμο .

Η κατηγοριοποίηση των οικισμών (δεν μας εξηγήθηκε με ποια κριτήρια έγινε η προτεινόμενη) να τεκμηριωθεί με σαφήνεια. Να υπάρξει αναλυτική καταγραφή /αναφορά στα κριτήρια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Ευγηρος είναι .. αδιάφορος οικισμός και όχι αξιόλογος. Γιατί το Μαραντοχώρι (παλιό χωριό), η Κοντάραινα ή το Δράγανοκλπ (η αναφορά ενδεικτική)….

Τον εντοπισμό/καταγραφή και οριοθέτηση όλων των αξιόλογων τμημάτων όλων των οικισμών, που χρήζουν προστασίας- ανεξάρτητα του χαρακτηρισμού του οικισμού.

Να ληφθεί υπόψη στην κατηγοριοποίηση η μικρή απόσταση των οικισμών ώστε να μην υπάρξουν έντονες αποκλίσεις στο χαρακτηρισμό γειτονικών οικισμών. Επίσης  να μην υπάρχει τρομακτική απόκλιση στην εντός και την εκτός ορίων δόμηση (περιοχές που γειτνιάζουν)

Και φυσικά τονίσαμε την αντίθεσή μας – ως προς τα μορφολογικά στοιχεία –  στην δημιουργία Αρχιτεκτονικών συνταγών που θα οδηγήσουν σε κακέκτυπα αντίγραφα

Στην συνέχεια παρατίθεται η εισήγηση της Υπηρεσίας  την οποία προτείνουμε να αποτελεί το αποφασιστικό μέρος της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, Των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 53402/04-12-2015 και 12596/10-03-2016 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας, Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, ΥΠΕΝ/Γ.Γ.Χ.ΣΧ. (Α.Π.Δ.Λ.:27385/17-12-2015 & 4860/18-03-2016).
 2. Το ΠΔ.24-04-1985 (ΦΕΚ181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε (ΠΔ/14-02-1987 ΦΕΚ133/Δ/23-02-1987, ΠΔ/25-04-1989 ΦΕΚ293/Δ/16-05-1989, ΠΔ 04-11-2011 ΦΕΚ289/ΑΑΠΘ/04-11-2011) και ισχύει μέχρι σήμερα.
 3. Το αρχείο της Υπηρεσίας: Οι υπ αριθ. 3558/18-12-1985, 1867/04-07-1986 (ΦΕΚ 831/Δ/1986) και 2609/12-10-92 (ΦΕΚ 1053/Δ/12-10-92) Αποφάσεις Νομάρχη Λευκάδας και τα στοιχεία της μελέτης του ΥΧΟΠ «Αναγνώριση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας οικισμών Λευκάδας».

 

Με βάση τα ανωτέρω και ειδικότερα τα στοιχεία της Μελέτης μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας σας εισηγούμαστε τα ακόλουθα:

Η κατάταξη των οικισμών του Νομού Λευκάδας σε αδιάφορους, ενδιαφέροντες και αξιόλογους είναι απαραίτητο να μελετηθεί εκ νέου και να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Η μελέτη του ΥΧΟΠ «Αναγνώριση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας οικισμών Λευκάδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και αναφέρεται στην πολεοδομική συγκρότηση των οικισμών, στην «αρχιτεκτονική τυπολογία» των κτιρίων, καθώς και σε γενικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Τα στοιχεία του νέου δομημένου περιβάλλοντος όπως αυτό αναπτύχθηκε κυρίως από το έτος 1985 έως 2011. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι όροι δόμησης του ΠΔ.24-04-1985 (ΦΕΚ181/Δ/1985), τα όρια των οικισμών που καθορίστηκαν με Αποφάσεις Νομάρχη, οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και η άναρχη δόμηση συνέβαλλαν καθοριστικά στην αλλοίωση της οικιστικής δομής και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου.
 • Σήμερα ο κλάδος του τουρισμού τείνει να γίνει ο μοναδικός τομέας ανάπτυξης και απασχόλησης του τόπου και δεν περιορίζεται μόνο στην παράκτια ζώνη του Νομού, αλλά επηρεάζει και το ορεινό – «εσωτερικό» τμήμα του. Άρα για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου.

Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε σημεία της μελέτης που θέτουν την ανασύνταξη αυτής:

 • Ο οικισμός ΕΥΓΗΡΟΣ δεν είναι αδιάφορος, κυρίως λόγω του ευρύτερου ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος που εντάσσεται (σημεία στάσης και θέασης προς το ακρωτήριο «ΛΕΥΚΑΤΑ»), αλλά και λόγω της ύπαρξης πολλών αξιόλογων παλαιών κτισμάτων.
 • Ο ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ, και ο ΚΑΛΑΒΡΟΣ1 δεν είναι οικισμοί, και η υπάρχουσα δόμηση αναπτύχθηκε κατ’ ακολουθία των διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης (κυρίως ως εντός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια του οικισμού).
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ονομάζεται ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ.
 • Να καθορισθούν όρια και όροι δόμησης για τον παλαιό και εγκαταλελειμμένο (μικρής έκτασης – μη θεσμοθετημένος) οικισμό Άγιος Νικόλαος Νηράς και να προστατευθούν (ως αδόμητη ζώνη) οι αγροτικές εκτάσεις γύρωθεν του οικισμού και των λοιπών δημοτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής της Μονής Αγίου Νικολάου Νηράς. Ανάλογη ρύθμιση προτείνεται για τον μη θεσμοθετημένο οικισμό Κεφάλι της νήσου Καλάμου, δηλαδή προτείνεται η οριοθέτηση αυτού (με βάση τα υφιστάμενα κτίρια) και η προστασία τους ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.
 • Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι συνδέεται με τα Χορτάτα (καταγράφονται ως ένας οικισμός). Το ίδιο συμβαίνει με τους οικισμούς Μανάσι – Άγιο Βασίλειο, Νικολή – Ρουπακιάς, Κοντάραινα – Παλαιόφουρνος.
 • Σε όλους τους οικισμούς να καθορισθούν τα όρια συνεκτικού και μη συνεκτικού τμήματος, σε συνδυασμό με την προστασία των αξιόλογων κτιρίων (προϋφιστάμενα του έτους 1955). Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο ο επανακαθορισμός των ορίων των οικισμών (π.χ. της περίπτωσης ορίου με κύκλο καθορισμένης ακτίνας και κέντρου), ώστε να συνδέονται με τα όρια του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (ρέματα, κλίσεις – μορφολογία εδάφους, δρόμοι, κτίρια).
 • Οι όροι δόμησης που εφαρμόζονται σήμερα μετά την ισχύ του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ) και του ΠΔ 04-11-2011 ΦΕΚ289/ΑΑΠΘ/04-11-2011) σε συνδυασμό με τις προϊσχύουσες διατάξεις κρίνεται απαραίτητο να ανασυνταχθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους. Αναλυτικότερα, επισημαίνουμε την ‘δυσνόητη’ / ‘ανεφάρμοστη’ διάταξη για την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, η οποία είναι σε εξάρτηση από την υφιστάμενη δόμηση γύρω από τα οικόπεδα, από τα όρια του κοινόχρηστου χώρου, καθώς και από την κλίση του εδάφους σε συνδυασμό με το ύψος του κτιρίου. Στην παρούσα μελέτη αναφέρεται επίσης ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα τοπικά επικρατούντα πρότυπα, χωρίς όμως να γίνεται καταγραφή των προτύπων αυτών. Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η αποσαφήνιση των διατάξεων όσον αφορά την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, καθώς και η διαφοροποίηση του συνεκτικού / αξιόλογου τμήματος (παλαιά κτίσματα) και του μη συνεκτικού τμήματος των οικισμών. Για παράδειγμα στο συνεκτικό τμήμα των οικισμών προτείνεται να μην ισχύει η παραχώρηση εδάφους για την δημιουργία κοινόχρηστου δρόμου των 4,00μ., καθότι αλλοιώνει τον υφιστάμενο ιστό (ελεύθεροι – ιδιωτικοί χώροι).
 • Επιπροσθέτως, η μελέτη προτείνεται να μην περιορισθεί στον καθορισμό μορφολογικών κανόνων, όπως αναλογία ανοιγμάτων, στέψη κτιρίων, μορφή εξωστών, αλλά κρίνουμε πρωτίστως επιτακτική την ανάγκη του καθορισμού χρήσεων γης, όπου σήμερα απαγορεύονται μόνο οι μέσης και υψηλής όχλησης βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4269/2014. Επιγραμματικά, προτείνουμε να καθορισθούν χρήσεις γης σε συνεκτικό και μη συνεκτικό τμήμα των οικισμών, καθώς και στους κύριους οδικούς άξονες σε συνδυασμό με την υφιστάμενη δόμηση. Μετέπειτα αυτού να καθορισθούν με σαφήνεια μορφολογικοί κανόνες ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τη μελέτη των δελτίων αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών σε συνδυασμό με την σημερινή διαμορφωμένη οικιστική ανάπτυξη. Π.χ. η πρόταση της μελέτης για την κατασκευή των κλειστών ή κεραμοσκεπών ξύλινων εξωστών των κτιρίων, δε συναντάται στα παλαιά κτίσματα των οικισμών Βλυχού και Καλάμου, αρά δε δικαιολογείται η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στα νέα κτίρια.

Γενικότερα είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί με σαφήνεια η τελική κατάταξη των οικισμών και οι μορφολογικοί κανόνες αυτών, δηλαδή να γίνει αναλυτική καταγραφή των κριτηρίων που έλαβε υπόψη της η μελέτη, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο κύριος στόχος της μελέτης: τήρηση των αξιών και των αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και αποθάρρυνση της πιστής αντιγραφής – μιμητισμού σε νέες οικοδομές.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ Π.Π.Δ.Λ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΥ, ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Τ.Π.Ε.Δ.Λ.

Κατηφόρης Χρήστος Αντιδήμαρχος

Φίλιππας Γιώργος , Αντιδήμαρχος